Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Державне регулювання економіки України

Державне регулювання економіки України

Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.24 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки.
2. Моделі та концепції державного регулювання економіки.
3. Економічні функції держави в сучасній ринковій економіці.
4. Методи (інструменти) державного регулювання економіки.
5. Органи державного управління України та їх функції.
6. Особливості державного регулювання трансформаційних процесів в Україні.
7. Сутність стратегії соціально-економічної політики держави.
8. Концепція соціально-економічної політики та державного регулювання економіки.
9. Соціально орієнтована ринкова економіка як стратегічний орієнтир економічної політики.
10. Суть, завдання та функції соціально-економічного прогнозування.
11. Принципи соціально-економічного прогнозування.
12. Система та класифікація соціально-економічних прогнозів.
13. Методи та моделі прогнозування.
14. Суть та функції макроекономічного планування, директивне та індикативне планування
15. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування
16. Принципи макроекономічного планування
17. Система показників макроекономічних планів
18. Основні форми (типи) державного планування.
19. Стратегічне планування та програмування соціально-економічного розвитку.
20. Цільові комплексні програми: сутність, класифікація та структура.
21. Суть, завдання та інструменти фінансово-бюджетного регулювання економіки.
23. Збалансованість (профіцит, дефіцит, секвестр) державного бюджету.
25. Етапи бюджетного процесу.
26. Система оподаткування в Україні.
27. Форми і класифікація податків.
28. Шляхи вдосконалення податкової системи.
29. Регулювання суспільного сектору економіки.
30. Державне замовлення як засіб задоволення державних потреб.
31. Теоретичні основи та мета грошово-кредитне регулювання.
32. Банківська система України. Функції НБУ.
33. Методи (інструменти) гршово-кредитного регулювання.
Банківське регулювання і банківський нагляд
34. Взаємозв’язок та порівняльний аналіз монетарної та фіскальної політики.
35. Структура та структурні зрушення в економіці.
36. Структурний ефект та його вимірювання.
37. Пасивна та активна структурна політика.
38. Пріоритети як засоби структурної політики.
39. Податкове, бюджетне та грошово-кредитне регулювання інвестиційної діяльності.
40. Структурна перебудова економіки України.
41. Науково-технічний прогрес і соціально-економічний розвиток.
42. Необхідність і сутність науково-технічної політики.
Основні цілі, принципи та завдання державної науково-технічної політики
43. Форми і методи реалізації науково-технічної політики.
44. Державне регулювання інноваційних процесів.
КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ
45. Ефективність державної підтримки інноваційних процесів.
46. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.
47. Роль держави в становленні підприємницького середовища.
48. Методи та засоби державного регулювання підприємництва.
49. Фінансова основа державної підтримки підприємництва.
50. Приватизація як фактор державного регулювання. підприємництва.
51. Антимонопольна політика.
52. Механізм банкрутства і санації підприємств.
53. Сутність, завдання, пріоритети зовнішньоекономічної діяльності.
54. Тарифні та нетарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
55. Державне регулювання іноземних інвестицій.
56. Роль держав в залучені іноземних кредитів.
57. Необхідність і сутність державного регулювання цін.
58. Форми і методи державного регулювання цін.
59. Антиінфляційна політика.
60. Регіональна політика, її сутність та завдання.
61. Механізм реалізації економічної політики.
62. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.
63. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів.
64. Сутність і мета соціальної політики.
65. Основні завдання і показники соціальної політики.
66. Реальні доходи населення та їх регулювання.
67. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ та послуг.
68. Регулювання ринку праці і зайнятості населення.
69. Основні напрямки реформування соціальної політики України.
70. Кон’юнктурна політика та інструменти її здійснення.
71. Необхідність охорони навколишнього природного середовища.
72. Принципи та об’єкти охорони довкілля.
73. Засоби та методи економічного регулювання.
74. Державне управління у сфері охорни навколишнього природного середовища.
75. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності.

Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.24 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderДержавне регулювання економіки України

релевантные научные источники:
 • Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.31 Мб
  1 Природа як сукупність органічних і неорганічних утво­рювань 2. Екологічна криза 3. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні: сучасні концепції екологічного права: однорідність і

Другие источники по дисциплине Государственное регулирование экономики:

 1. Ответы к экзамену по этике и культуре управления
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | docx | 0.12 Мб
 2. Государственное регулирование экономики РФ
  | Ответы к госэкзамену | | Россия | docx | 0.2 Мб
 3. Ответы к госам по дисциплине Государственное регулирование экономики РФ
  | Ответы к госэкзамену | | Россия | docx | 0.21 Мб
 4. Державне регулювання экономіки України
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.28 Мб
 5. Государственное регулирование экономики в зарубежных странах
  | Лекция | | Зарубежные страны | docx | 0.17 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -