Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді до іспиту з Фінансів

Відповіді до іспиту з Фінансів

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.45 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Що є предм фін? Суб’єкти і об’єкти.Приклади віднос
Визнач об’єкти і суб’єкти фін віднос мікро-і макрорв.
Об’єкти,суб’єкти фін мікро, макро.Відмінності між ними
Хар-ка фін як історич категорії, передумови. Перерозподіл фін.
В чому полягає зв’язок фін з держ і тов-грош віднос?
Дайте визнач-я фін.Взаємозв’язок фін з ціна, зп, кредит
Сутн «фін».відмін, зв’язок між фін і ціна та кредит.
8. Сутн «фін». Відмінності та взаємозв’язок між фін і зп.
9.Фін: визнач-я, ознаки, зв’язок з грошима.
10.Деякі ек вважають, що фін – це гр. Чи вірним є
11.Обгрунт взаємозв’язок фін і грошей.
12.Назв ф-ї грошей, на яких базується функціон-я фін
13.Фін ресурси держ, їх склад і джерела формуванн.
14.Сутн «фін ресурси». Склад і джерела фін ресурсів держ і суб’єктів підпр діял.
Поясн сусп призначення фін, об’єктивна необх-ть
Доведіть, що фін пов’язані з ф віднос, ф. ресурси, ф. діял
Предмет наукм про фін. Фін категорії на мікро- і макро
Макрорівень
23.Дайте визн фін держ ф, за сутністю та формами прояву
19. Фін категорії на макро- і мікрорівнях. Фін на мікрорів. Сутн і признач фін суб’єктів господар
20Фін категорії. Особлив фін категорій на макро- і мікро
Дайте визнач-я вихідної категорії держ фін
Дайте визнач вихідної категорії фін акціонерних товар
За доп яких фін категор здійсн функціон держ бюджу?
25.26.27.Ф-ї фін, їх сутнісна характер і взаємозв’язок.
Обгрунт необхід перерозпод вартості ВВП і фін інструменти його забезпеч.
Розкрийте первинного розподілу вартості створ продукт
Розкрийте розподільної ф-ї фін. Поясн, як розподіл безпосер зачіпає інтереси держ, господар суб’єктів.
Фін сист:, внутр будови. Базову і провідна сферу ф сист.
Сутн та структура фін сист У. До якої сфери фін сист можна віднести фін держ установ?
36.Фін забезпеч як напрям фін впливу на процес перерозподіл, форми
33.В чому полягає сутн фін сист за її організац структурою? Органи управл і фін інстит, які забезп управл фін-ми в У,ф-ї.
34.Ввзаємозв’язок фін ринку зі сферами і ланками фін сист? Його місце в розподільних процесах.
35.Фін методи впливу на соц-екон перерозподіл, склад і характер.
37.Визначте відмінності між фін регулювм і фін стимул-ям.
38.Вплив фін на процеси перерозподіл: кільк і якісний взаємозв’язок
39.Як фін вплив на сусп вир-во, їх роль у ек та соц перерозподіл держ
40.Обгрунт, як розлад фін сист сприч фін кризу в державі.
41.Обгрунт, як фін вплив на вир-во, розподіл,обмін,спожив-я
42.Обгрунт, як через фін держ може вплив на внутр структуру ціни продажу товар (робіт, послуг).
43.Дох і видатки рабовласн держав.
44.Дох і видатки Старод Риму
45.Фін феодальних міст та їх вплив на перерозпод держ фін.
Дох і видатки феодальної держ.
54.Назв основне джерело бюдж права та що конкретно визнач і регул цей акт.
47.Поясн відмінності у формув дох східних рабовласн держав і Старод Греції та Римської імперії.
Дох та видатки феодальних міст.
49.Які зміни у сфері под та держ видатків відбул на етапі індустріал перерозподіл ек-ки?
55.Назв джерело под права та що визнач і регул цей акт.
50.Визначте проблеми щодо фін забезпеч соц потреб держ в постіндустріальній екіці.
51.Об’єктивна необх-ть створення правового поля для функціон-я фін віднос. Сутн фін права.
Поняття фін права, його джерела.
Поняття бюдж та под права, їх джерела.
56. Бюдж право.Визначте бюдж права вищих держ органів
Сутн фін політики, її складові. Типи фін політики.
Що слід розуміти під державною фін політикою?
58.Фін пол: зміст, завдання. Зв’язок з ек політикою держ?
Визначте основні завдання фін політики на макрор.
Визначте основні завдання фін політики на мікрорів.
Визначте завдання фін політики на рівні світ госп.
62.Поняття і завд фін політики, напрями.Ефект-ть ф політ У
63.Поясн зв’язок між ек і фін політикою держ.Особлив ф політ У
64.Які існ рівні фін політики та фактори
65.66.Фін стратег, ф тактика у ф політ, завдан і взаємозв’яз
68.Дискреційна та недискреційна фін пол: сутнісна характер.
69.Фіскал і монетарна пол, їх взаємозв’язок і суперечності.
70.Розкрийте фіскал політики держ. Який орган її виробляє?
Фін безпека: її сутн та складові.
Обгрунт свою точку зору щодо суч фін політики У.
74.Поясн відмін між платою, зборами, внесками і податк.
Под:, ф-ї. Назв форми прояву даної категорії.
Под: об’єктивна необх-ть, сутн і ф-ї. Які основні історичні аспекти перерозподіл категорії “податок”?
Под: сутн, ф-ї. Дайте характеристику ф-й под.
Ф-ї под. Думка щодо стимул та стримуючої ф-й под.
Характер фіскал ф-ї под.
79.80. За якими ознаками класиф под?
81.Класиф-я под за формою оподаткув: +, -.
82.Класиф-я под за ек змістом об’єкта оподаткув. приклади.
Прямі под: сутн, + і - їх застос-я.
Непрямі под: + і - їх застос-я.
Сутн прямого оподаткув. В чому + і - прямих под? Яка роль прямих под в дох бюджу У?
86.Сутн непрям оподаткув. + і - .Роль в дох Держ бюдж У?
Обгрунт + прямого і непрям оподаткув.
88.Обгрунт, чому непрямі под вваж важкими в соц плані
89.Яка різниця між загальнодерж та місц податк і зборами? приклади
98.Под квота: сутн, необх-ть встановлення.
90.91.Назв і охарактер. елементи сист оподаткув.
Доведіть, що об’єкт та база оподаткув – це не тотожні
Покажіть на прикладах різницю між суб’єктом, платником та носієм податку.
99.Поняття под боргу, причини та соц-екон наслідки.
Елементи под. Характер под ставок.
Охарактер. под ставки, наведіть конкретні приклади.
96.97.Под пільги, їх види та регулююч вплив.
100.Под сист: наук (класичні) принцип побудови подат сист.
101.Сутн податк сист. принципи побудови податк сист У?
Наук принципи оподаткув.
Под пол: визнач-я, принципи побудови.
104.Обгрунт взаємозв’яз між сист оподат, под сист і под пол.
105.Обгрунт, як трансформаційні процеси в подй систі У, вплив на сусп перерозподіл.
107.Бюдж: форма, матеріальне втілення, ф-ї. специ ознаки
106.Обгрунт необх-ть перерозподіл місц оподаткув в У.
108.Визначте бюдж за його ек змістом, формою і матер втіленням. Відмінності бюдж від інш фін категор
109.Дайте визнач-я бюджу як екічної категорії. Місце бюджу у розподілі ВВП і шляхи його впливу на цей розподіл.
110.Бюдж як основний фін план держ. Показники стану
111.Обгрунт, в чому полягає необх-ть і призначення бюджу.
112. За якими ознаками класиф дох бюджу? В чому полягає екічна необх-ть такої класифікації?
113.Джерела формув дох Держ бюджу. Заг і спец фонди,
114.Поясн відмінн між звед (консолідованим) і держ бюджом.
115.Поясн необх-ть загального і спеціального фондів бюджу.
116.За якими ознаками класиф видатки бюджу?
117.Поясн відмінності між видатками поточ бюджу і видатками бюджу перерозподіл.
118.За якими ознаками класиф бюдж видатки? Покажіть взаємозв’язок між держи і бюджи видатками.
Склад і структура видатків держ бюджу, їх класиф-я. Поточні видатки і видатки перерозподіл.
Обгрунт необх-ть та критерії розмежування дох і видатків між ланками бюджної сист.
121.Бюджна сист У: основи побудови і критерії розмежування дох і видатків між ланками
122.Бюджна сист: структура, принципи побудови.
123.Бюджний процес: етапи. Схема Які етапи бюдж процесу є функц вик влади, а які – функцією органів закон?
124.Поясн взаємозв’язок між «бюдж сист» та «бюдж устрій».
126.Бюджний процес: етапи. задіяні органи і їх ф-ї.
125.Поясність відмінності між принцип єдності і самостійнос
127.Бюдж планув: завдання. Характер етапів
128.Обгрунт, чому бюдж планув є основою бюдж процесу.
134.Причини виникн-я бюдж дефіциту в У.
129.Які завдання перерозподіл’яз в бюдж планув? Стадіїпроцедури бюдж планув в У і органи, які задіяні в процесі
Назв + казначейської сист касового викон-я держ і місцевих бюджів.
Бюдж фінасув: сутн поняття, принципи і форми.
Поясність відмінності між кошторисним фінасувм і бюдж кредитуванням
133.Поясність відмінності між держи дотаціями, держи субсидіями та бюджи кредитами.
135.Сутн бюдж дефіциту профіциту. причини виникн-я і соц-екон наслідки зрост бюдж дефіциту? заходи зменш деф
Обгрунт екічну доцільність використ різних джерел фінасув бюдж дефіциту та екон наслідки їх застос-я.
Обгрунт, чому держ позики як засіб покриття дефіциту бюджу безпечніші ніж грошова емісія.
Поясність відмінності між акт і пас бюдж дефіцитом.
Поясн відмінності між поняттями “дефіцит бюджу” і “касовий дефіцит бюджу”.
Сутн та необх-ть застос-я секвестру бюджу. До яких статей Держ бюджу У застосовується секвестр?
141.У якому випадку вводиться секвестр бюджу? мета? Захищені статті Держ бюджу У
142.Держ кредит: роль Відмінності між держ і банк кредитом
143.Сутн держ кредиту як фін категорії. Що спільного і в чому відмінності між держ і банк кредитом?
Держ кредит: сутн, форми, причини існув-я.
Поясн роль держ кредиту у формув фін держ?
147 За якими ознаками класиф держ позики?
Ф-ї держ кредиту. Як держ кредит вплив на стан грош обігу, рівень банк процентної ставки, вир-во і зайнятість?
Класиф-я держ позик. За допомогою яких цінних паперів здійсн оформлення держ позик?
Які причини функціон-я держ кредиту? джерела погашення держ позик?
150.Обгрунт, як держ кредит може вплив на стан грош обігу, процентних банк ставок, на вир-во і зайнятість насел-я.
Поняття держ боргу. Поточний і капітальний держ борг. Вплив держ боргу на фін безпеку держ.
Держ борг:види. Як держ борг вплив на фін безпеку держ і до яких наслідків може привести його зрост?
Зовн і внутр держ борг: сутн, склад, причини виникн-я, наслідки та заходи щодо скорочення.
Держ борг: сутн, методи управл. Як регулться гранична величина держ боргу в У?
Методи управл держ боргом.
156.Управл держ боргом та його обслуговування. відмінності між рефінасувм і реструктуризацією держ боргу?
Управл і обслуговування держ боргом. Як проводиться погашення держ позик?
158.Поясн відмінн між рефінас та реструктуризац держ боргу
159.Поясність відмінності між такими методами управл держ боргом, як конверсія, консолідація та уніфікація.
160.Який зв’язок існує між бюдж дефіцитом, держ кредитом і держ боргом?.
161.Визначте сутн, склад і призначення місцевих фін.
162.Екічна сутн, форма прояву і матеріальний зміст місцевих бюджів, їх ієрархічна будова.
163.Склад і структура дох місцевих бюджів. Власні і закріплені за місц бюджами дох. проблеми формув дох місцевих бюджів в У?
164.Міжбюдж віднос, необх-ть регулюв. види і форми
165.Міжбюдж віднос: регулюв. Види міжбюджних трансферт
166.Міжбюдж трансферти: видів. міжбюдж трансфертів в У.
168.Поясн, чому місц бюдж вваж фін основою місц самовряд
171.Страх: необх-ть, роль. стан та перспективи розв в У.
167.Поясн, чому функціон-я бюджної сист У передбачає використ міжбюджних трансфертів?
169.Поясн, роль місц бюджи у забезпеченні ек та соцго розв адміністративно-територіальних одиниць.
Страх: призначення. Ознаки, які хар специфічність
172.Обгрунт, особлив перерозподільних віднос у сфері страх.
173.Сутн страх. об’єкти страх: майнове, соціальне, особисте, медичне, страх відповідальності і страх підпр ризиків.
174.Сутн і ф-ї страх. Назв. галузі страх віднос.
Визначте ф-ї страх.об’єкти і суб’єкти страх віднос.
Назв ф-ї страх. Специф особлив категорії “страх”. Як страх пов’язане з ризиками?
177.Об’єктивна необх-ть страх захисту і роль у відтворення.
Форми створення страх фондів. + і -
Обгрунт, що колективне страх є найбільш ефективною формою створення страх фондів.
Обгрунт + і - фондів самострах та колект фондів.
Об’єкти страх віднос. Обов’язкове та добровільне
182.Визначте суб’єктів страх. Який зв'язок існує між ними?
183.Необх-ть та призначення держ цільових фондів. Принципи їх організації. Які держ ціл фонди існ в У ?
184.В чому полягає необх-ть та призначення держ цільових фондів. джерела дох і напрями видатків Пенсійного фонду У.
188.Обгрунт необх-ть перерозподіл недерж пенсійного страх
185.Обгрунт необх-ть і призначення держ цільових фондів.
Пенсійна реформа в У. Джерела пенсійного фонду.
187.Поясн відмін між солідарною та накопичувал пенс сист
189.Страх ринок: сутн, організаційна структура. Порівняйте його із фіновим ринком.
190.Страх ринок: організаційна структура. Страх послуга
194.Суб’єкти страх ринку, їх ф-ї. Держ нагляд за страх У.
Обгрунт роль страх у реаліз соцї політики держ.
191.Сутн страх ринку. стан і перспективи страх ринку в У?
192.Назв суб’єкти страх ринку, е особлив фін віднос
Інституціонал структура страх ринку та її характер.
196. Поясн відмінн між «страх платежем» і «страх відшкодув
Проведіть порівняння перестрах і співстрах.
Поясн відмінності між страх премією та відшкодув.
Розкрийте відмінності між страх полем та портфелем.
Фін ринок, призначення та передумови функціон-я.
Фін ринок: ф-ї. Місце і роль держ на фін ринку.
203.Обгрунт необх-ть існув-я фін ринку в ринковій екіці.
202.Необх-ть функціон-я сутн фін ринку, сегментація.
.204.Доведіть, що повноцінне функціон-я фін ринку можливе лише в умовах ринкової екіки.
Передумови виникн-я фін ринку, роль уч стан в У.
Суб’єкти фін ринку і їх ф-ї. Місце і роль держ на ф р
Поясн, чому необхідне держ регулюв фін ринку
Ринок грошей і ринок капіталів, їх призначення
Інструменти фін ринку, їх склад і характер.
211.Класиф-я фонд ринку за характером руху інструментів і за формою його організації. Суб’єкти фонд ринку.
210.Обгр, як Р.Ц.П поєдн держ, інституц та індивід інтереси
Обгрунт, брокерів, дилерів та андеррайтерів
213.Сутн і призначення фонд ринку. Біржовий та позабірж.
214.Визначте призначення фонд ринку. Первинний і вторин
Фондова біржа: сутн, ф-ї.
216.Обгрунт, чому фондова біржа вважається центром торгівлі цінними паперами. Суч стан біржового ринку в У.
Інструменти фонд ринку, їх склад і характер.
Інструменти ринку цінних паперів, їх склад і класиф
Інструменти кредго ринку і ринку цінних паперів.
Дайте визнач-я цінних паперів. боргові і дольові ц.п
Ц.п.: класиф-я. Види корпоративних цінних паперів.
Ц.п.: сутн, класиф-я. Види держ цінних паперів.
Які існ види цінних паперів держ? За рах яких коштів держ виплачує дох по держ позиках і погашає
Фін послуги, їх види та характер.
Поясн відмінності між лізинг і факторинг.
Обгрунт, чому страх це сегмент ринку фін послуг.
Поясн, якдерж регул фін і страх ринок.
Сутн фін суб’єктів госп, їх ф-ї та принципи
229.Вн та зовн фін віднос суб’єк госп.Вплив на ф діял підпр
Методи організації фін діяльн підпр. Принципи, мета
Кошторисне фінасув: сутн, принципами здійсн.
232Охаракт фін підпр структур та принципи комерц діяльн.
Фін ресурси підпр, їх склад і джерела формув.
Фін ресурси суб’єктів госп: склад і структура. Джерела ресурсів новостворюваних підпр.
Фін ресурси суб’єктів госп: склад та джерела (на рівні підпр структур і бюджних установ).
236.В чому поляг особлив фін віднос на підпрх різних форм власності? вплив галузеві фактори на фін суб’єктів госп?
237.Особлив організації і функціон-я фін підпр різних форм власності та видів діяльн. Відмінності у джерелах формув фін ресурсів підпр структур і бюджних установ.
Особлив фін неприбуткових установ і організацій.
239/ Особлив фін установ і організацій соцї сфери.
240.Охарак дох і видатки підпр, ознаки, за якими групуют
241.Джерела формув власних, залучених і запозичених фін ресурсів підпр.Відмінності між залученими і запозиченими
242.Джерела формув статут фонду підпр різних форм власн
243.Порядок розподілу грош надходжень підпр структур від реаліз продукції, робіт і послуг. Відмінності між загальним і чистим прибутком підпр. Вплив держ на цей розподіл.
244.Розподіл грош надходж суб’єкт госп від реаліз продук
Сутн та особлив функціон-я корпоративних фін.
Капітал корпорації, його ціна і структура.
Роль корпорацій на фін ринку.
Дивідендна пол корпорації, її види.
Сутн, склад та передумови виникн-я міжнар фін.
Необх-ть та призначення міжнар фін.
Охарактер. сутн і особлив руху світ фін потоків.
Назв міжн фін потоки. суб’єкти міжнар фін.
Призначення та складові міжнародного фін ринку. роль у розв світ екіки.
Розкрийте сегмента міжнародного фін ринку.
Які причини та наслідки глобалізації світ фін середов
Бюдж ЄС: джерела дох і напрями вик бедж коштів.
Особлив бюджу Європ Союзу.
Под пол Європ Союзу.
Охарактер.фін ЄС. Гармонізація под сист країн ЄС?
Ф-ї і напрями діяльн Міжнародного валют фонду.
Характер бюджу ООН.
Група Світ банку: склад, завдання, сфери діяльн.
263.Завдання і сфери діяльн Європ центр банк, ЄІБ, ЄБРР
264.Валют курс: історія, методи його встановлення.
Сутн фін менеджу. Охарактер. завдання фін менеджу.
Бюджний менедж, його сутн і структурні елементи.
Бюджетування як сучасна технологія бюдж менеджу.
Под менедж, його сутн і складові
Управл фін-ми: об’єкти і суб’єкти . ф-ї органів управл фін-ми загальнодерж рівня.
В чому полягає сутн управл фін-ми? Назв органи, які здійснюють заг управл фін-ми в У, ф-ї.
В чому полягає сутн управл фін-ми? Назв органи, які здійснюють оперативне управл фін-ми в У, їх ф-ї.
Доведіть необх-ть управл фіновими потоками та роль вищих держ органів закон і вик влади
273.Обгр, чому Мін фін У займ центр місце в управл фін дер
274.Фін механізм: елементи. Взаємозв’язок між ф механізмом і ф політикою
Сутн та методи фін планув і прогнозування.
Обгрунт, чому фін планув і прогнозування посідають центр місце у фін менеджі.
277Види фін планів. Які розробляют на загальнодерж рівні?
278.Поясн відмінності між кошторис дох і видатків бюджних установ і баланс дох і витрат підпр.
Фін стимули: їх види і роль.
Обгрунт необх-ть фін санкцій. Які існ їх види?
Фін контроль:призначення. об’єкти і
Суб’єкти держ фін контролю в У, їх ф-ї.
Характер видів, форм і методів фін контролю.
284.Незал (аудиторський) контроль: відмін від держ ф контр
285.Поясн відмінності між держ фіновим контролем та аудитор перевіркою. Як здійсн обов’язковий фін контроль?
Перелік питань

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.45 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді до іспиту з Фінансів

релевантные научные источники:
 • Шпаргалка з предмету Фінанси
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.13 Мб
  4.Принципи оподаткування: класичні принципи оподаткування А.Сміта та сучасні принципи побудови податкової системи України, їх реалізація. 5.Сутність податків. Функції податків 6. Сутність податків і
 • Відповіді - Фінанси підприємства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.47 Мб
  1. Сутність, функції та передумови ефективного функціонування фінансів підприємств. 2. Фонди грошових засобів та фінансові ресурси підприємства 3. Основи організації фінансів та фінансової діяльності
 • Відповіді - Фінанси підприємства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  1. Принципи організації грошових розрахунків підприємства. 2. Розрахунок середньої тривалості виробничого циклу 3. Схема оформлення кредитної угоди 4. Фінансовий механізм підприємства та його
 • Відповіді до іспиту з Фінансів
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.45 Мб
  Що є предм фін? Суб’єкти і об’єкти.Приклади віднос Визнач об’єкти і суб’єкти фін віднос мікро-і макрорв. Об’єкти,суб’єкти фін мікро, макро.Відмінності між ними Хар-ка фін як історич категорії,
 • Шпаргалка з митного права України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.11 Мб
  1.Історія виникнення і розвитку митної справи в Україні. 2.Становлення митної справи в Україні. 3.Поняття та зміст державної митної справи. 4.Поняття, предмет та метод правового регулювання
 • Відповіді до іспиту з муніципального права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Комун.пр.-комплекс. отрасль, наука и учеб.дисципоина. 2.Понятие и природа МС 3.Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу України. 4.Державна влада і місцеве самоврядування. 5.Критерії
 • Податкове право України. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
  ПИТАННЯ 1. Податкова декларація. Порядок подання податкової декларації до органів державної податкової служби. Визначення суми податкового та грошового зобов'язання. Строки сплати податкових
 • Фінансове право зарубіжних країн
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.22 Мб
  1. Поняття та підходи до визначення фінансової системи. 2.Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн. 3.Державний бюджет, як ланка фінансової системи. 4.Територіальні
 • Відповіді до іспиту Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.42 Мб
  ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 1. Зміст, методи і форми здійснення фінансової діяльності держави 2. Кошторисно-бюджетне фінансування ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 3. Система фінансового права України 4.
 • Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
  Поняття фінансів та фінансової діяльності держави. Методи фінансової діяльності держави. Поняття і види фінансово-правових актів. Предмет та метод фінансового права. Система та джерела фінансового

Другие источники по дисциплине Финансы:

 1. Финансы
  Данилова Л.Г. | учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» - Краснодар, НИЦ «Академия знаний», 2018 г. - 30 с. | Учебное пособие | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.19 Мб
 2. Фінанси
  Кремень О.І., Кремень В.М. | Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2018. - 416 с. | Учебное пособие | 2018 | Украина | docx/pdf | 3.06 Мб
 3. Финансы
  Макушина Т.Н. | учебное пособие / Т. Н. Макушина. - Кинель : РИО Самарской ГСХА, 2018. - 130 с. | Учебное пособие | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.14 Мб
 4. Финансы: в вопросах и ответах
  Сараева И.В. | учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по специальности 38.03.01. Эконо¬мика / [авт.-сост. И.В. Сараева]. - Саратов : Саратовский социаль¬но-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. - 136 с. | Учебное пособие | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.49 Мб
 5. Фінанси
  Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін. | Навчальний посібник: експрес курс / [Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін.] за заг. ред. Волохової І. С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. - 262 с. | Учебное пособие | 2018 | Украина | docx/pdf | 1.92 Мб
 6. Пути развития эффективной структуры системы финансового посредничества в РА
  А.Г. Багратян, Г.А. Багратян | Ер.: Изд-во РАУ, 2017. 244 с. | Научная книга | 2017 | Армения | docx/pdf | 17.11 Мб
 7. Національні фінанси
  Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г. | Підручник. - К. : ВНЗ «Універси¬тет економіки та права «КРОК», 2017. - 660 с. | Учебник | 2017 | Украина | docx/pdf | 18.36 Мб
 8. Финансы, инвестиции, банки: проблемы и перспективы развития
  Н.А. Краснова | сборник научных трудов по материалам I Международного научно-практического форума, 30 апреля 2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 263 с. | Сборник научных трудов | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.43 Мб
 9. Ответы - Финансы предприятий машиностроения
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 10. Шпаргалка з предмету Фінанси
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.13 Мб
 11. Ответы по Концепции и анализу денежных потоков
  Шпаргалки.com | | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.8 Мб
 12. Финансы и финансовый рынок
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.26 Мб
 13. Ответы на экзамен по предмету Финансы РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 1.7 Мб
 14. Ответы к экзамену по Финансам РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 15. Ответы на государственный экзамен по предмету Финансы
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 16. Відповіді - Фінанси підприємства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.47 Мб
 17. Ответы на госэкзамен по предмету Финансы РФ
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.34 Мб
 18. Ответы на экзамен по предмету Финансы
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.42 Мб
 19. Ответы на экзамен по предмету Финансовая система государства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.25 Мб
 20. Финансы, денежное обращение и кредит
  Напхоненко Н.В. | учебное пособие / ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 112 с. | Учебное пособие | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.1 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Фондовые биржи - Фондовый рынок -