Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Фінанси

 

Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін.

Фінанси

Навчальний посібник: експрес курс / [Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін.] за заг. ред. Волохової І. С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. - 262 с.

Учебное пособие | 2018 | Украина | docx/pdf | 1.92 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Навчальний посібник «Фінанси» підготовлений у відповідності до вимог з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр зі спеціальності фінанси, банківської справи і страхування. У навчальному посібнику знайшли своє відображення сучасні наукові і практично орієнтовані розробки.
Розділи навчального посібника базуються на сучасній законодавчій базі з питань, що вивчаються; містять комплекс питань для самоконтролю та комплекс тестів з метою перевірки засвоєних знань. Такий підхід дозволяє розширити горизонт наукового і практичного пізнання фінансів студентами, сформувати аналітичне бачення проблем у галузі фінансів.
Навчальний посібник адресований студентам, викладачам вищих навчальних закладів, керівникам та фахівцям, які цікавляться питаннями фінансів.

Содержание

ПЕРЕДМОВА 7
РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ
СУТНОСТІ ФІНАНСІВ 9
1.1. Предмет фінансової науки 9
1.2. Сутність фінансів 11
1.3. Функції фінансів 14
1.4. Взаємозв'язок та взаємодія фінансів з іншими економічними
категоріями розподільчого характеру 15
Питання для самоконтролю 18
РОЗДІЛ 2. ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ 19
2.1. Зародження фінансових відносин у Стародавньому світі 19
2.2. Розвиток фінансових відносин за часи докапіталістичних формацій 21
2.3. Фінанси за часи розвитку капіталізму (з початку ХІХ століття до
сучасного періоду) 24
Питання для самоконтролю 28
РОЗДІЛ 3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ 29
3.1. Становлення фінансової науки 29
3.2. Розвиток фінансової науки у XV- ХІХ сторіччях 30
3.3. Фінансова наука кінця XIX - початку ХХ ст 32
3.4. Сучасний період розвитку фінансової науки 36
Питання для самоконтролю 38
РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВЕ ПРАВО 40
4.1. Сутність фінансової політики 40
4.2. Види та інструменти фінансової політики 41
4.3. Фінансове право 44
Питання для самоконтролю 46
РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 47
5.1. Сутність фінансового механізму 47
5.2. Фінансове планування 49
5.3. Фінансові важелі 51
Питання для самоконтролю 53
РОЗДІЛ 6. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ 54
СФЕРІЛАНОК
6.1. Поняття фінансової системи, її структура, властивості та принципи 54
побудови
6.2. Характеристика сфер та ланок фінансової системи 56
6.3. Система управління фінансами в Україні 59 
6.4. Сучасні проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи її
вдосконалення 63
Питання для самоконтролю 64
РОЗДІЛ 7. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА 65
7.1. Сутність та характеристика податків 65
7.2. Класифікація податків 69
7.3. Податкова система 72
Питання для самоконтролю 75
РОЗДІЛ 8. БЮДЖЕТ ТА БЮДЖЕТНА СИСТЕМА 76
8.1. Економічна сутність бюджету, його ознаки 77
8.2. Бюджетна система та бюджетний устрій 79
8.3. Теоретичні аспекти організації міжбюджетних відносин 80
Питання для самоконтролю 81
РОЗДІЛ 9. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА 82
9.1. Сутність та значення бюджетної політики України 83
9.2. Бюджетний процес в Україні. Стратегія і тактика 84
9.3. Оцінка ефективності бюджетної політики 87
9.4. Основні завдання та напрями бюджетної політики України 89
Питання для самоконтролю 91
РОЗДІЛ 10. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЖЕРЕЛА ЙОГО
ФІНАНСУВАННЯ 92
10.1. Економічна рівновага як основна передумова формування
збалансованого бюджету 92
10.2. Концептуальні основи формування бюджетного дефіциту 95
10.3. Джерела фінансування бюджетного дефіциту 101
Питання для самоконтролю 103
РОЗДІЛ 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ 105
11.1. Економічна природа та сутність державного кредиту 105
11.2. Державний борг та його соціально-економічні наслідки 109
11.3. Управління державним боргом 111
Питання для самоконтролю 113
РОЗДІЛ 12. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ, БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ 115
12.1. Місцеві фінанси у складі фінансової системи України 115
12.2. Місцеві бюджети - провідна ланка місцевих фінансів 117
12.3. Бюджетний федералізм та фінансове вирівнювання 121
Питання для самоконтролю 124
РОЗДІЛ 13. ДЕРЖАВНІ ФОНДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ . 125
13.1. Зміст та роль державних фондів соціального забезпечення 125
13.2. Пенсійний Фонд України 126
13.3 Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття 128
13.4. Фонд соціального страхування України 130
Питання для самоконтролю 134
РОЗДІЛ 14. ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 135
14.1. Сутність фінансів суб'єктів господарювання та їх роль у складі
фінансової системи 135
14.2. Фінансові результати діяльності підприємства 137
14.3. Фінансова діяльність як система фінансового забезпечення
функціонування підприємства 139
Питання для самоконтролю 141
РОЗДІЛ 15. ФІНАНСИ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 143
15.1. Сутність, місце та роль фінансів домогосподарств у фінансовій
системі держави 143
15.2. Джерела формування доходної бази бюджету
домогосподарств 145
15.3. Напрями здійснення витрат домогосподарств 147
Питання для самоконтролю 148
РОЗДІЛ 16. СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК 150
16.1. Економічна природа та сутність страхування 150
16.2. Види страхування 153
16.3. Страховий ризик та його складові 155
Питання для самоконтролю 158
РОЗДІЛ 17. ФІНАНСОВИЙ РИНОК 159
17.1. Економічна природа та сутність фінансового ринку 159
17.2. Складові фінансового ринку 161
17.3. Ринок цінних паперів 163
17.4. Фінансові посередники та їх функції на фінансовому ринку 166
Питання для самоконтролю 168
РОЗДІЛ 18. ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВИ 169
18.1. Сутність фінансового потенціалу держави 169
18.2. Складові фінансового потенціалу держави та їх характеристика 171
18.3. Методика оцінки фінансового потенціалу держави 175
Питання для самоконтролю 177
РОЗДІЛ 19. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 179
19.1. Фінансова безпека у системі національної безпеки держави 179
19.2. Бюджетна безпека держави 185
19.3. Грошово-кредитна безпека держави 186
19.4. Валютна безпека держави 187
Питання для самоконтролю 188 
РОЗДІЛ 20. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 190
20.1. Теоретичні основи фінансового менеджменту 190
20.2. Принципи і функції фінансового менеджменту суб'єкта
господарювання 193
20.3. Стратегія і тактика фінансового менеджменту 197
Питання для самоконтролю 199
РОЗДІЛ 21. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 201
21.1. Економічні основи та сутність фінансового контролю 201
21.2. Класифікаційні ознаки та сфери застосування фінансового
контролю 204
21.3. Форми фінансового контролю 207
21.4. Методи фінансового контролю 208
Питання для самоконтролю 211
РОЗДІ 22. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 212
22.1. Об'єктивна необхідність та економічна сутність міжнародних
фінансів 212
22.2. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові
інституції 215
22.3. Міжнародний фінансовий ринок 218
Питання для самоконтролю 222
РОЗДІЛ 23. ФІНАНСИ КРАЇН З РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ
ЕКОНОМІКОЮ 223
23.1. Державні видатки як регулятори фінансово-економічних процесів у
розвинутих країнах 223
23.2. Державні доходи та принципи формування податкових систем в
розвинутих країнах 225
23.3. Відносини між бюджетами в зарубіжних країнах 227
Питання для самоконтролю 232
РОЗДІЛ 24. ФІНАНСИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 233
24.1. Особливості функціонування фінансової системи Європейського
Союзу 233
24.2. Бюджет Європейського Союзу 236
24.3. Бюджетна стратегія і бюджетний процес в Європейському
Союзі 240
Питання для самоконтролю 243
Література 244 

Учебное пособие | 2018 | Украина | docx/pdf | 1.92 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Фінанси

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Финансы:

 1. Финансы
  Данилова Л.Г. | учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» - Краснодар, НИЦ «Академия знаний», 2018 г. - 30 с. | Учебное пособие | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.19 Мб
 2. Фінанси
  Кремень О.І., Кремень В.М. | Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2018. - 416 с. | Учебное пособие | 2018 | Украина | docx/pdf | 3.06 Мб
 3. Финансы
  Макушина Т.Н. | учебное пособие / Т. Н. Макушина. - Кинель : РИО Самарской ГСХА, 2018. - 130 с. | Учебное пособие | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.14 Мб
 4. Финансы: в вопросах и ответах
  Сараева И.В. | учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по специальности 38.03.01. Эконо¬мика / [авт.-сост. И.В. Сараева]. - Саратов : Саратовский социаль¬но-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. - 136 с. | Учебное пособие | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.49 Мб
 5. Пути развития эффективной структуры системы финансового посредничества в РА
  А.Г. Багратян, Г.А. Багратян | Ер.: Изд-во РАУ, 2017. 244 с. | Научная книга | 2017 | Армения | docx/pdf | 17.11 Мб
 6. Національні фінанси
  Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г. | Підручник. - К. : ВНЗ «Універси¬тет економіки та права «КРОК», 2017. - 660 с. | Учебник | 2017 | Украина | docx/pdf | 18.36 Мб
 7. Финансы, инвестиции, банки: проблемы и перспективы развития
  Н.А. Краснова | сборник научных трудов по материалам I Международного научно-практического форума, 30 апреля 2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 263 с. | Сборник научных трудов | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.43 Мб
 8. Ответы - Финансы предприятий машиностроения
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 9. Шпаргалка з предмету Фінанси
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.13 Мб
 10. Ответы по Концепции и анализу денежных потоков
  Шпаргалки.com | | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.8 Мб
 11. Финансы и финансовый рынок
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.26 Мб
 12. Ответы на экзамен по предмету Финансы РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 1.7 Мб
 13. Ответы к экзамену по Финансам РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 14. Ответы на государственный экзамен по предмету Финансы
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 15. Відповіді - Фінанси підприємства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.47 Мб
 16. Відповіді до іспиту з Фінансів
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.45 Мб
 17. Ответы на госэкзамен по предмету Финансы РФ
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.34 Мб
 18. Ответы на экзамен по предмету Финансы
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.42 Мб
 19. Ответы на экзамен по предмету Финансовая система государства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.25 Мб
 20. Финансы, денежное обращение и кредит
  Напхоненко Н.В. | учебное пособие / ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 112 с. | Учебное пособие | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.1 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Фондовые биржи - Фондовый рынок -