Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Фінанси

 

Кремень О.І., Кремень В.М.

Фінанси

Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2018. - 416 с.

Учебное пособие | 2018 | Украина | docx/pdf | 3.06 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

У навчальному посібнику викладено основні розділи дисципліни «Фінанси» відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів в галузі знань «Економіка і підприємництво».
Розглянуто предмет фінансової науки, систему фінансових категорій, генезис та еволюцію фінансів як історичної категорії, становлення і розвиток фінансової науки, фінансову політику та правові засади її реалізації, податки та податкову систему, бюджет та бюджетну систему, страхування і страховий ринок, фінансовий ринок, фінанси суб'єктів господарювання і некомерційних організацій, міжнародні фінанси та теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, може бути корисний для аспірантів, викладачів, науковців, фахівців-практиків і читачів, які цікавляться сучасними проблемами фінансової науки та фінансової практики.

Содержание

Передмова 7
Навчальна програма дисципліни «Фінанси» 10
Тема 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ. ФІНАНСОВІ
КАТЕГОРІЇ 19
1.1. Фінансова наука: предмет і методи. Фінансові відносини 19
1.2. Фінанси як економічна категорія. Сутність фінансових
ресурсів 22
1.3. Функції та роль фінансів у розвитку суспільного виробництва 26
1.4. Система фінансових категорій 28
1.5. Взаємозв'язок і відмінності між фінансами та іншими
економічними категоріями 31
Запитання для самоконтролю 35
Семінарське заняття 1 36
Тести 38
Тема 2. ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ 42
2.1. Генезис і еволюція фінансів як історичної категорії 42
2.1.1. Історичний характер фінансів. 42
2.1.2. Особливості державних фінансів у різних
суспільно-економічних формаціях. 44
2.2. Становлення і розвиток фінансової науки 48
2.2.1. Виникнення та становлення фінансової науки. 48
2.2.2. Розвиток теорії фінансів у ХІХ — першій половині ХХ ст.
Сучасна західна фінансова думка 52
2.2.3. Розвиток фінансової науки в Росії та Україні 57
Запитання для самоконтролю 64
Семінарське заняття 2 66
Тести 68
Тема 3. ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 71
3.1. Фінансова політика як складова економічної політики держави 71 
3.2. Організаційне забезпечення реалізації фінансової політики .75
3.2.1. Фінансова система країни, її основні підсистеми та ланки.
Система управління фінансами в Україні 75
3.2.2. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів
організації суспільних відносин 81
3.2.3. Фінансове планування і фінансовий контроль 82
3.3. Правове забезпечення реалізації фінансової політики 87
Запитання для самоконтролю 90
Семінарське заняття 3 91
Тести 94
Тема 4. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА 99
4.1. Сутність податків, їх функції та види 99
4.2. Податкова система і податкова політика держави 106
4.3. Характеристика основних податків і зборів податкової
системи України 109
Запитання для самоконтролю 137
Семінарське заняття 4 138
Практичне заняття 1 140
Тести 143
Тема 5. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА 147
5.1. Система державних фінансів. Бюджет держави як ланка державних фінансів 147
5.2. Бюджетна система та засади бюджетного устрою України .150
5.3. Порядок бюджетного процесу в Україні 156
5.4. Бюджетна класифікація. Доходи та видатки бюджету 156
5.5. Місцеві бюджети, їх доходи та видатки 174
5.6. Проблема збалансованості бюджету. Причини виникнення
бюджетного дефіциту та методи його фінансування 180
5.7. Державний кредит і державний борг 185
Запитання для самоконтролю 193
Семінарське заняття 5 194
Практичне заняття 2 197
Тести 206
Тема 6. СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК 211
6.1. Економічна сутність страхових відносин 211
6.2. Суб'єкти страхових відносин. Форми і види страхування 215 
6.3. Страховий ринок та його організаційна структура 222
6.4. Система державного пенсійного та загальнообов'язкового
соціального страхування в Україні 226
Запитання для самоконтролю 235
Семінарське заняття 6 236
Практичне заняття 3 238
Тести 248
Тема 7. ФІНАНСОВИЙ РИНОК 253
7.1. Сутність та функції фінансового ринку 253
7.2. Суб'єкти та об'єкти фінансового ринку, його структура 255
7.3. Цінні папери як інструменти фінансового ринку 261
7.4. Ринок цінних паперів та особливості його регулювання 267
7.5. Фондова біржа та її функції 269
Запитання для самоконтролю 271
Семінарське заняття 7 272
Практичне заняття 4 275
Тести 279
Тема 8. ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 283
8.1. Поняття фінансів підприємств, їх функції. Основи організації фінансів підприємств 283
8.2. Сфери фінансових відносин на підприємстві. Фінансові ресурси та грошові надходження підприємств 288
8.3. Формування фінансових результатів діяльності підприємств .293
8.4. Особливості організації фінансових відносин на
підприємствах залежно від організаційно-правової
форми господарювання 297
8.5. Фінанси неприбуткових організацій 304
Запитання для самоконтролю 314
Семінарське заняття 8 315
Практичне заняття 5 317
Тести 326
Тема 9. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 331
9.1. Сутність і роль міжнародних фінансів 331
9.2. Система грошових потоків міжнародних фінансів 333
9.3. Особливості діяльності інститутів системи міжнародного
валютно-кредитного регулювання 337 
9.4. Міжнародний фінансовий ринок та його структура 342
9.5. Міжнародна фінансова політика, її типи та інструмент 351
Запитання для самоконтролю 352
Семінарське заняття 9 353
Практичне заняття 6 356
Тести 360
Тема 10.ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 364
10.1. Фінансовий менеджмент, його необхідність і значення в діяльності суб'єктів господарювання 364
10.2. Особливості становлення та розвитку фінансового менеджменту як науки 370
10.3. Стратегія і тактика фінансового менеджменту 372
10.4. Особливості організації фінансового менеджменту на
підприємстві 375
10.5. Інформаційне забезпечення системи управління
фінансами 377
Запитання для самоконтролю 380
Семінарське заняття 10 381
Тести 383
Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси» 387
Глосарій 394
Список рекомендованої літератури 411

Учебное пособие | 2018 | Украина | docx/pdf | 3.06 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Фінанси

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Финансы:

 1. Финансы
  Данилова Л.Г. | учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» - Краснодар, НИЦ «Академия знаний», 2018 г. - 30 с. | Учебное пособие | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.19 Мб
 2. Финансы
  Макушина Т.Н. | учебное пособие / Т. Н. Макушина. - Кинель : РИО Самарской ГСХА, 2018. - 130 с. | Учебное пособие | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.14 Мб
 3. Финансы: в вопросах и ответах
  Сараева И.В. | учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по специальности 38.03.01. Эконо¬мика / [авт.-сост. И.В. Сараева]. - Саратов : Саратовский социаль¬но-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. - 136 с. | Учебное пособие | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.49 Мб
 4. Фінанси
  Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін. | Навчальний посібник: експрес курс / [Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін.] за заг. ред. Волохової І. С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. - 262 с. | Учебное пособие | 2018 | Украина | docx/pdf | 1.92 Мб
 5. Пути развития эффективной структуры системы финансового посредничества в РА
  А.Г. Багратян, Г.А. Багратян | Ер.: Изд-во РАУ, 2017. 244 с. | Научная книга | 2017 | Армения | docx/pdf | 17.11 Мб
 6. Національні фінанси
  Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г. | Підручник. - К. : ВНЗ «Універси¬тет економіки та права «КРОК», 2017. - 660 с. | Учебник | 2017 | Украина | docx/pdf | 18.36 Мб
 7. Финансы, инвестиции, банки: проблемы и перспективы развития
  Н.А. Краснова | сборник научных трудов по материалам I Международного научно-практического форума, 30 апреля 2017 г. Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 263 с. | Сборник научных трудов | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.43 Мб
 8. Ответы - Финансы предприятий машиностроения
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 9. Шпаргалка з предмету Фінанси
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.13 Мб
 10. Ответы по Концепции и анализу денежных потоков
  Шпаргалки.com | | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.8 Мб
 11. Финансы и финансовый рынок
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.26 Мб
 12. Ответы на экзамен по предмету Финансы РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 1.7 Мб
 13. Ответы к экзамену по Финансам РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 14. Ответы на государственный экзамен по предмету Финансы
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 15. Відповіді - Фінанси підприємства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.47 Мб
 16. Відповіді до іспиту з Фінансів
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.45 Мб
 17. Ответы на госэкзамен по предмету Финансы РФ
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.34 Мб
 18. Ответы на экзамен по предмету Финансы
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.42 Мб
 19. Ответы на экзамен по предмету Финансовая система государства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.25 Мб
 20. Финансы, денежное обращение и кредит
  Напхоненко Н.В. | учебное пособие / ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 112 с. | Учебное пособие | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.1 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Фондовые биржи - Фондовый рынок -