Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Відповіді на запитання до іспиту з Філософії

 
Відповіді на запитання до іспиту з Філософії

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.32 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. Світогляд та його історичні форми. Структура світогляду. Світогляд і філософія.
2. Предмет філософії. Основні функції філософії.
3. Становлення філософського знання. Передфілософія Індії.
4. Становлення філософського знання. Передфілософія Китаю.
5. Антична філософія, її основні ідеї та світове значення.
6. Антична філософія:досократівський період.
7. Антична класика:Сократ,Платон,Арістотель.
8. Філософія європейського середньовіччя.
9. Філософія епохи Відродження.
10. Філософія Нового часу.
11. Філософія епохи Просвітництва (Франція).
12. Гносеологія та етика Канта.
13. Філософська система та метод Г. Гегеля.
14. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. Вчення про релігію
15. Філософські погляди К. Маркса, їх вплив на світову філософію та соціальну практику
16. Філософія позитивізму, етапи її розвитку.
17. Філософія життя.
18. Екзистенціалізм.
19. Неотомізм
20. Герменевтика
21. Розвиток філософської думки в Україні: своєрідність, характеристика основних етапів
22. Філософські традиції Києво-Могилянської Академії
23. Філософські погляди Г. Сковороди
24. Філософські ідеї в Україні в XIX – на початку XX ст.
Філософський та життєвий зміст проблеми бутя. Онтологічна проблематика
27. Філософські закони і категорії, їх специфіка та роль у процесі пізнання
28. Категорії: “рух”, “простір”, “час”.
29. Категорії: “сутність і явище”, “форма і зміст”.
30. Категорії: “можливість і дійсність”, “необхідність і випадковість”.
31. Категорії причини і наслідку. Принципи детермінізму і індетермінізму.
32. Категорії одиничного, особливого, загального.
33. Проблема пізнання у філософії. Об’єкт і суб’єкт пізнання.
34. Практика, її основні форми та функції у процесі пізнання
35. Емпіричний рівень пізнання та його методи
36. Теоретичний рівень пізнання, його форми та методи
37. Проблема істини в філософії. Критерії істини.
38. Тема життя і смерті у філософії. Сенс життя людини і людства.
39. Людина як предмет філософського аналізу. Єдність природного, соціального та духовного в людині. Проблема антропосоціогенезу.
40. Природничі та соціально-історичні засади свідомості. Сучасна наука про ознаки свідомості
41. Структура свідомості. Свідомість і несвідоме. Свідомість і самосвідомість.
42. Мислення і мова. Проблема ідеального.
43. Суспільство і природа. Екологічні проблеми сучасності (філософський аспект).
44. Матеріальні основи розвитку суспільства
45. Суспільство як об’єкт філософського аналізу. Основні підходи до розуміння суспільства.
47. Феномен політики (філософський аспект). Держава як елемент політичної системи.
48. Варіативність історичного процесу. Суспільно-економічна формація та цивілізація.
49. Людина як суб’єкт історичного процесу. Народ та особистість в історії
50. Поняття культури. Типологія культур. Культура і цивілізація
51. Цінності як ядро духовного світу людини. Структура цінностей.
52. Глобальні проблеми сучасності і майбутнє людства
53. Специфіка науки, її співвідношення з філософією і позанауковим знанням. Генезис науки.
54. Наука в системі духовної культури

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.32 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Відповіді на запитання до іспиту з Філософії

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Основы философии:

 1. Ответы на билеты по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.17 Мб
 2. Ответы к вступительному экзамену в аспирантуру
  | Ответы к госэкзамену | 2021 | Россия | docx | 1.23 Мб
 3. Философия. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.12 Мб
 4. Ответы к экзамену по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.14 Мб
 5. Ответы к экзамену по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.12 Мб
 6. Философия. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.22 Мб
 7. Відповіді по предмету Філософія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.39 Мб
 8. Ответы по предмету Общая философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.25 Мб
 9. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.07 Мб
 10. Ответы по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 11. Ответы по дисциплине Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 12. Билеты на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.11 Мб
 13. Ответы на экзамен по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.32 Мб
 14. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.14 Мб
 15. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.22 Мб
 16. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 17. Відповіді до іспиту з предмету Основи філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
 18. Відповіді для підготовки до іспиту з філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 2.59 Мб
 19. Відповіді до іспиту по Філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
 20. Шпаргалка до іспиту по предмету Філософія
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб