Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Відповіді по предмету - Філософія

 
Відповіді по предмету - Філософія

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.23 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

Предмет і функції філософського знання.
Культурно-історичні передумови виникнення філософії.
Місце і значення історії філософії в освоєнні філософського знання.
Основи періодизації західноєвропейської філософії.
Східна і західна парадигми філософування.
Давньоіндійська філософія.
Давньокитайська філософія.
Загальна характеристика класичної філософії.
Проблема першопочатку світу в античній натурфілософії.
Сократ і поворот грецької філософії до проблем людини.
Проблема ідеального в Античності (Платон, Арістотель).
Пригадування як спосіб пізнання.
Значення платонівського вчення для становлення філософського змісту поняття «держава».
Філософія епохи еллінізму.
Ідея Бога в світлі середньовічної філософії.
Проблема співвідношення віри й знання у філософії Фоми Аквінського.
Суперечка реалізму і номіналізму.
Антропологічні та натурфілософські ідеї епохи Відродження.
Різновиди ренесансного пантеїзму.
Основні етапи розвитку емпіризму в філософії Нового часу.
Основні концепції новоєвропейського раціоналізму.
Обгрунтування емпіризму Ф.Беконом. Поняття «індуктивний метод».
Поняття дедуктивного методу. Р.Декарта.
Філософський агностицизм Д.Юма.
Французьке Просвітництво: смисл теорії природного права і суспільного договору.
Загальна характеристика німецької класичної філософії.
Основні положення теорії пізнання І.Канта.
Своєрідність гегелівської діалектики.
Специфіка новоєвропейського раціоналізму.
Критика німецького ідеалізму в філософській антропології Л.Фоєрбаха
Структура абсолютного ідеалізму Г.Гегеля.
Загальна характеристика некласичної філософії.
Марксистська філософія: вихідні положення й історичні форми.
Проблема відчуження в марксизмі. Можливість подолання відчуження шляхом соціальної революції.
Загальні засади матеріалістичної діалектики.
Філософія Ф.Ніцше як підґрунтя переосмислення цінностей.
Філософські проблеми фрейдизму та їх історична доля.
Історичні трансформації позитивізму.
Позитивізм та неопозитивізм.
Структура теоретичного знання і методи теоретичного дослідження.
Філософія постмодерну (загальна характеристика).
Історична школа в філософії позитивізму.
Проблема свободи і вибору людини в екзистенціоналізмі.
Форми організації суспільного буття.
Герменевтика: співвідношення істини та методу.
Методологічні концепції структуралізму і постструктуралізму.
Особливості та основні етапи розвитку філософської думки в Україні.
Кордоцентризм філософії Г.Сковороди.
Етапи й особливості розуміння буття в історії філософії.
Поняття субстанції. Субстанція та акциденція. Модуси й атрибути субстанції.
Світ як ціле й проблема його граничних підвалин.
Історичні форми філософського розуміння простору і часу.
Форми наукового пізнання.
Проблема єдності та множинності світу.
Філософські позиції в історії філософії: монізм, дуалізм, плюралізм.
Знання та віра. Історичні форми співвідношення.
Проблема суб'єкта й об'єкта пізнання.
Структура пізнавальних здібностей суб'єкта.
Співвідношення пізнання й розуміння
Свідомість та самосвідомість: етапи філософського осмислення.
Проблема свідомості в історії філософії.
Мислення й мова: форми співвідношення.
Гносеологічне й онтологічне розуміння істини.
Місце та роль філософії в структурі наукового знання.
Проблема, гіпотеза, теорія як основні форми наукового пізнання.
Методологія та основні групи методів наукового пізнання.
Структура емпіричного знання і методи емпіричного дослідження.
Структура теоретичного знання і методи теоретичного дослідження.
Методологічні принципи конкретних наук як складова стилю наукового мислення.
Принципи класифікації наук.
Глобальні наукові революції і зміна історичних типів наукової раціональності.
Методологія наукового пізнання.
Філософські засади наукових картин світу: системність, цілісність, складність як способи розуміння єдності багатоманітності світу.
74. Індуктивний метод і поняття позитивних наук (О.Конт, Г.Спенсер)
75. Методологія науково-дослідницьких програм І.Лакатоса. Раціональна реконструкція науки.
76. Поняття “діалектика” в історії філософії. Діалектика і метафізика
77.Суспільство як феномені і як предмет наукового і філ. осмислення
78. Сутність соціальної практики. Матеріально-виробнича і соціально-перетворююча практика.
79. Сфери суспільного життя як елементи цілісності соціального організму
80. Типології суспільства в сучасних концепціях соціальної філософії (К.Поппер, Д. Белл, О.Тоффлер )
81. Циклічна та лінійна моделі розвитку історії
82. Філософський зміст принципу історизму
83. Філософське осягнення феномену техніки
84.Поняття екологічної ситуації .Екологічна ситуація як функція цивілізації
85.Глобальні проблеми сучасної цивілізації і загальнолюдські цінності .
86.Природні, соціальні та духовні виміри людського буття
87. Співвідношення філософії та науки
88.Поняття іновації та інноваційний розвиток
89. Особливості некласичної науки
90. Специфіка постнекласичної науи
91. Сутність знання та його види
92. Історичні підходи до класифікації наук
93. Структура наукового знання. Наукова картина світу.
94. Критерії розмежування «наук про природу» і «наук про дух».
95. Норми та цінності наукової спільноти
96. Проблема демаркації наукового й ненаукового знання в діахронному і синхронному аспектах.
97. Техніка та технологія як філософські поняття
98.Професійна відповідальність ученого.
99. Роль науки в сучасному суспільстві
100. Наука - особливий соціальний інститут
101. Синергетика як наукова перспектива ХХІ ст
102 Філософський аналіз поняття наука
103. Проблема істини у розкритті наукової картини світу.
104. Махізм і емпіріокритицизм («друга хвиля» позитивізму)
105. Постпозитивістські концепції Т.Куна, П.Фейерабенда.
106. Проблема практики у ф.прагматизму (Ч.Пірс, У. Джеймс, Дж. Дьюі).
Платон «Держава».
Аристотель «Етика».
Мор Т. «Утопія».
Кампанелла Т. «Місто Сонця».
Бекон Ф. «Про гідність і примноження наук».
Декарт Р. «Міркування про метод».
Макіавеллі Н. «Государ».
Піко дела Мірандола Д. «Промова про гідність людини».
Гоббс Т. «Левіафан або матерія, форма та влада держави церковної та громадянської».
Руссо Ж.-Ж. «Нова Елоїза».
Кант І. «Критика чистого розуму».
Файербах Л. «Сутність християнства» (1841).
Юркевич П. «З науки про людський дух».
Франко І. «Наука і її взаємини з працюючими класами».
Бергсон А. «Творча еволюція».
Фрейд 3. «Тотем і табу».
Камю А. «Міф про Сізіфа».
Сартр Ж.-П. «Буття і ніщо. Нарис феноменологічної онтології. У пошуках буття».
Ясперс К. «Сенс і призначення історії».
Больнов О. «Філософська антропологія та методичні принципи».
Фром Е. «Революція надії».
Вебер М. «Протестантська етика».
Шелер М. «Сутність моральної особистості».
Чижевський Д. «Кирило-методієвці. До світогляду Шевченка».
Рассел Б. «Піднесення науки».
Вернадський В. «Про науковий світогляд».
Поппер К. «Дух науки - це дух Сократа».
Кун Т. «Структура наукових революцій».
Лакатос І. «Історія науки та її раціональні реконструкції».
Лакатос І. «Фальсифікація та методологія науково-дослідницьких програм».
Фейєрабенд П. «Наука у вільному суспільстві».
Тулмін С. «Концептуальні революції в науці».
Елюль Ж. «Техніка, або виклик століття».
Мемфорд Л. «Міф про машину. Техніка і розвиток людини».
Маклюен М. «Засіб сам є повідомленням».
Моїсеєв М. «Інформаційне суспільство: можливість і реальність»
Козловський П. «Постмодерна культура: суспільно-культурні наслідки технічного розвитку.
Oртега і Гассет «Бунт мас».
Тоффлер Е. «Третя хвиля».
Фукуяма Ф. «Кінець історії і остання людина».

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.23 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Відповіді по предмету - Філософія

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Основы философии:

 1. Ответы на билеты по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.17 Мб
 2. Ответы к вступительному экзамену в аспирантуру
  | Ответы к госэкзамену | 2021 | Россия | docx | 1.23 Мб
 3. Философия. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.12 Мб
 4. Ответы к экзамену по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.14 Мб
 5. Ответы к экзамену по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.12 Мб
 6. Философия. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.22 Мб
 7. Відповіді по предмету Філософія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.39 Мб
 8. Ответы по предмету Общая философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.25 Мб
 9. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.07 Мб
 10. Ответы по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 11. Ответы по дисциплине Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 12. Билеты на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.11 Мб
 13. Ответы на экзамен по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.32 Мб
 14. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.14 Мб
 15. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.22 Мб
 16. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 17. Відповіді до іспиту з предмету Основи філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
 18. Відповіді для підготовки до іспиту з філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 2.59 Мб
 19. Відповіді до іспиту по Філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
 20. Шпаргалка до іспиту по предмету Філософія
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб