Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Шпаргалка до іспиту по предмету Основи філософії

 
Шпаргалка до іспиту по предмету Основи філософії

Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. філософіяїї предмет і об’єкт.
2.основні проблеми філософії.
3.світогляд його сутність і структура
4.основні історичні типи світогляду.
5.Роль філософії у формуванні культури счасного спеціаліста.
6.основні ф-ції філософії і її роль і сус-ві.
7.Ортодоксальні філ. Школи Д.Індії.
8.неортодокспльні школи.
9 філософія Конфуціанства.
10.філософія даосизму
11.філософія легістів і моїстів
12.Антична філософію,характерні риси
13.філософія Сократа.
14.Атомізм Левкіппа-Демокріта-Епікура
15.фіософія Платона.
16.філософія Арістотеля.
17.Мілецька філософська школа.
18.Піфагорійська філософська школа.
19. філософія Софістів
20.філософія Геракліта і Кратіла
21.Філософія Парменіда і Зенона.
22Епікуреїзм:філософські погляди.
23.Скептицизм: філософські погляди.
24.Стоїцизм:філософські погляди.
25.заг.хар філософії Середньовіччя.
26.філософія Аплогетиків.
27.Патристика-співвідношення віри та розуміння шляхом тлумачення біблійних текстів.
28.філософія схоластики.
29.проблеми універсалій.боротьба між реалізмом та номіналізмом.
30.філософія Августина Аврелія.
31.філософія Т.Аквінсьного. неотомізм
32.хар.риси філософії відродження.
34 філ.погляди Дж.Бруно
35.філ.погл.М Фічіно.Бог-1-а причина всього сущого,водночас він містить в собі весь світ.Бог і світ єдині.
36.філ.погл.Ф.Патриці
37.Соц.утопізм Т Кампанела та Т.Мор
38.Хар.риси філософії нового часу
39.проблема методу пізнання у філософії Ф.Бекона.
40. проблема методу пізнання у філософії Р.Декара
41.проблема субстанції й пізнання у філософії Б.Спінози.
42. проблема субстанції й пізнання у філософії Г.Лейдниця.
43. Сенсуализм
44. Гоббс визначає державу
45. Французьке Просвітництво по праву
46. Значного поширення набули ідеї так званої географічної школи,
47. Видатним мислителем французького Просвітництва по праву
48. Жан-Жак Руссо (1712–1778) пропагував
49. Ж. Ламетрі (1709– 1751) дотримувалися матеріалістичного світогляду.
50. Дені Дідро (1713–1784)
51. П. Гольбах (1723– 1789), дотримувалися матеріалістичного світогляду.
52. Гельвецій
53. У докритичний період (до 1770 г) Кант виступав,
54. специфічна кантівська філософія,
55. Видатним представником німецької класичної філософії є Гегель.
56. гегелівська діалектика
57. Й. Фіхте відкидає кантівську "річ у собі".
58. У філософських поглядах Ф. Шеллінга найвизначальнішим є розробка ним філософії природи.
59. Головною темою своєї творчості Фейєрбах обрав критику релігії (насамперед християнства).
60. Як особливий філософський напрямок позитивізм склався у 30-х роках XIX ст.
61. Перетворений позитивізм
62. Неопозитивізм
63. Прагматизм
64. Філософія Київської Русі
65. Формуванню Києво-Могилянської академії
66.Г.С.Сковорода-«укр.Сократ».
67. За всі роки свого існування україн-ці завжди визначались великою демократичністю
68. Філософські та суспільно-політичні погляди Т. Шевченка
69. Михайло Драгоманов (1841–1895)
70. Леся Українка в своїх працях
71. Іван Франко (1856–1916) у своїх працях
72. Памфіл Юркевич (1827–1874), послідовник Г. Сковороди, більш детально розробляв "філософію серця".
73. "Філософія життя"
74. у вченні німецького філософа А Шопенгауера,
75. Ф. Ніцше також вважав волю основою життя
76. Німецький філософ, представник філософії життя, один із засновників сучасної філософії культури.
77. Найхарактернішим для філософії Бергсона є ірраціоналізм та інтуїтивізм.
78. Екзистенціалізм або філософія існування
79. К. Ясперс свою працю мислителя називав не філософією, а філософствуванням,
80. Ж.-П. Сартр сенс людського буття вбачає не в смерті, а в свободі.
81. Лінію екзистенціалізму Сартра продовжує французький філософ Альбер Камю.

Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Шпаргалка до іспиту по предмету Основи філософії

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Основы философии:

 1. Ответы на билеты по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.17 Мб
 2. Ответы к вступительному экзамену в аспирантуру
  | Ответы к госэкзамену | 2021 | Россия | docx | 1.23 Мб
 3. Философия. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.12 Мб
 4. Ответы к экзамену по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.14 Мб
 5. Ответы к экзамену по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.12 Мб
 6. Философия. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.22 Мб
 7. Відповіді по предмету Філософія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.39 Мб
 8. Ответы по предмету Общая философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.25 Мб
 9. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.07 Мб
 10. Ответы по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 11. Ответы по дисциплине Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 12. Билеты на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.11 Мб
 13. Ответы на экзамен по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.32 Мб
 14. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.14 Мб
 15. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.22 Мб
 16. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 17. Відповіді до іспиту з предмету Основи філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
 18. Відповіді для підготовки до іспиту з філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 2.59 Мб
 19. Відповіді до іспиту по Філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
 20. Шпаргалка до іспиту по предмету Філософія
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб