Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Відповіді до іспиту з філософії

 
Відповіді до іспиту з філософії

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.41 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. Основні підходи до означення «філософії». Її предмет, призначення та проблематика.
2. Структура та функції філософського знання.
3. Філософія в системі теоретичного знання. Характерні риси філософського мислення.
4. Співвідношення філософії, науки, мистецтва, релігії.
5. Історичні типи світогляду. Особливості міфологічного світогляду.
6. Антична філософія: загальна характеристика (періодизація, школи, представники, еволюція проблематики та світове значення).
7. Трактування «аrche» в античній натурфілософії: спільне та відмінне.
8. Космоцентризм досократичної філософії: головні проблематики та їх вирішення.
9. Грецька філософія природи: Мілетська школа (Талес, Анаксимандр, Анаксимен).
10. Грецька філософія природи: Ефеська (Геракліт) та Елейська (Парменід) школи.
11. Філософські погляди Пітагора та пітагорейців.
12. Феномен Сократа: філософські погляди та методи.
13. Філософська система Платона: метафізичні, антропологічні, етичні та політичні концепції.
14. Філософська система Арістотеля: метафізичні, антропологічні, етичні та політичні концепції.
15. Елліністична філософія: етична проблематика у філософії стоїків, епікурейців, скептиків та кініків.
16. Християнська філософія: передумови постання, головні етапи розвитку та провідні концепції.
17. Філософські погляди патриста Аврелія Августина.
18. Схоластична філософія Томи Аквінського.
19. Співвідношення віри та розуму у середньовічній філософії.
20. Філософська думка Відродження: аналіз світоглядних засад.
21. Філософія гуманізму доби Відродження у поглядах М. Коперніка, Дж. Бруно, Г. Галілея, М. Лютера, Т. Кампанелли, Т. Мора, Н. Маккіавеллі, Е. Роттердамського та ін.
22. Філософія Нового часу: загальна характеристика провідних концепцій та методів пізнання.
23. Філософські погляди емпіриста Ф. Бекона.
24. Проблема методу в філософії раціоналіста Р. Декарта.
25. Розуміння “субстанції” у філософії (на прикладі поглядів Б. Спінози та ренесансних гуманістів).
26. Емпіризм у британських філософів Нового часу (Ф. Бекон, Дж. Локк, Д. Г’юм, Т. Гоббс).
27. Раціоналізм як напрям континентальної філософії XVII ст. (Р. Декарт, Б. Спіноза, Б. Паскаль).
28. Французький матеріалізм XVIII ст. : філософські погляди Ж. Ламетрі, К. Гельвеція, П. Гольбаха, Д. Дідро.
29. Класична німецька філософія: провідні проблематики, представники та значення.
30. Природа та ступені людського пізнання у розумінні І. Канта. Чуття, розум, розсудок.
31. Етичні погляди І. Канта. «Категоричний імператив».
32. Специфіка діалектичного методу за Гегелем.
33. «Некласичні» напрямки сучасної західної філософії: передумови постання, основні ідеї, провідні напрями та представники.
34. Філософські ідеї С. Кіркегора.
35. Характерні особливості філософіїА. Шопергауера.
36. Світоглядно-філософські тези Ф. Ніцше: аналіз та інтерпретація.
37. Концепція людини в екзистенціалістів (Ж. -П. Сартр, А. Камю та ін. )
38. Філософські й культурно-соціальні смисли психоаналізу: на прикладі концепцій З. Фройда, К. -Г. Юнга, А. Адлера.
39. Українська філософія як складова національної та світової культур. Світоглядні витоки, періодизація, проблематики.
40. Філософські джерела та ідеї часів Київської Русі та доби Відродження.
41. Філософська діяльність Григорія Сковороди.
42. Філософія національної ідеї в українській літературі та громадсько-політичних рухах XIX-XX ст.
43. Соціально-філософські погляди Івана Франка.
44. Окресліть основні ідеї В. Вернандського та їх значення для розвитку філософії ХХ – поч. ХХІ ст.
45. Проблема онтологічного статусу свідомості та її суттєві ознаки.
46. Проблема походження свідомості. Основні чинники виникнення та функціонування свідомості.
47. Структура та функції свідомості.
Плюралізм буття в новітній філософії.
Структура буття і її категоріальне вираження.
Просторово-часові характеристики буття.
Філософське поняття руху. Рух і розвиток.
Пізнавальна, емоційна і мотиваційно-вольова сфери свідомості.
Філософія і наука про природу людини.
Людина як об'єкт філософського аналізу.
Основні цінності людського буття. Самоцінність людського буття. Сенс життя.
Суспільство як об'єкт філософського аналізу. Соціоцентризм і індивідоцентризм.
Природні, духовні і соціальні основи суспільства.
Стадійні і цивілізаційні моделі історії.
Проблема джерел пізнання: раціоналізм і сенсуалізм.
Рівні та форми пізнання.
Основні екзистенціали людського буття. Сутнісні сили людини.
Проблема істини у філософії. Поняття істини і фальші.
Класична і некласична теорії істини. Критерії істини.
Терміни

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.41 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Відповіді до іспиту з філософії

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Основы философии:

 1. Ответы на билеты по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.17 Мб
 2. Ответы к вступительному экзамену в аспирантуру
  | Ответы к госэкзамену | 2021 | Россия | docx | 1.23 Мб
 3. Философия. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.12 Мб
 4. Ответы к экзамену по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.14 Мб
 5. Ответы к экзамену по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.12 Мб
 6. Философия. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.22 Мб
 7. Відповіді по предмету Філософія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.39 Мб
 8. Ответы по предмету Общая философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.25 Мб
 9. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.07 Мб
 10. Ответы по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 11. Ответы по дисциплине Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 12. Билеты на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.11 Мб
 13. Ответы на экзамен по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.32 Мб
 14. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.14 Мб
 15. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.22 Мб
 16. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 17. Відповіді до іспиту з предмету Основи філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
 18. Відповіді для підготовки до іспиту з філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 2.59 Мб
 19. Відповіді до іспиту по Філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
 20. Шпаргалка до іспиту по предмету Філософія
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб