Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

93 відповіді з Філософії

93 відповіді з Філософії

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.27 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Філософія як світогляд. Предмет філософії.
2. Філософія в системі духовної культури людства. Філософія як самосвідомість епохи.
3. Походження філософії. Проблемність цього питання з історико-філософської точки зору.
4. Головні риси досократичної античної думки.
5. Ейдетична метафізика Платона. Теорія пізнання Платона.
6. Політичне вчення та соціальний утопізм Платона.
7. Аристотель: метафізика, логіка, етика.
8. Теорія держави Аристотеля. Доля Аристотеля як політика.
9. Головні риси філософування на Стародавньому Сході
10. Морально-етична спрямованість
11. Даосизм: метафізика, антропологія, етика.
12. Езотеризм буддійської філософії
13. Ортодоксальна система філософії санкх'я.
14. Головні риси середньовічної філософії. теоцентризм, телеологізм, провіденціалізм, есхатологізм.
15. Філософія Августина Аврелія. її світоглядний зміст та місце в історії християнської філософської думки.
16. Становлення академічної філософії середньовіччя. Номіналізм та реалізм.
18. Тома Аквінський. Розподіл функцій філософії і теології та його фундаментальне значення для подальшого розвитку західної філософської думки.
19. Гуманістична світоглядна домінанта філософії Ренесансу.
20. Філософія Нового Часу: від антропоцентризму до наукоцентризму
21. Методологічна спрямованість філософії Ф. Бекона.
22. Гоббс та Дж. Локк: обґрунтування емпіризму
23. Раціоналістичний пафос філософування Р. Декарта та Г. В. Ляйбніца.
Трансцендентальна філософія І. Канта. Етичні погляди І. Канта. Моральне обґрунтування метафізики.
25. Філософія И. Г. Фіхте. Науковчення.
26. Діалектична логіка Г. Гегеля.
27. Трансцендентальний ідеалізм Ф. Шеллінга.
28. Криза класичної філософської парадигми. Становлення некласичного типу філософування, його головні риси та відмінності.
29. Екзистенціальна спрямованість філософії С. Кіркегора.
30. Критика засад раціоналістичної філософії А. Шопенгауером.
31. Метафізика Ф. Ніцше. Ставлення Ф. Ніцше до релігії та моралі.
32. Марксистська філософія. Інтерпретація «основного питання філософії.
33. Філософія прагматизму. Утилітаризм та інструменталізм.
34. «Філософія життя» та неокантіанство. Культурологічний поворот у філософії.
35. Розрізняння предмету та методу наук про природу та наук про дух.
36. Неопозитивістська версія філософії. Л. Вітгенштейн про значення логіки.
37. Постпозитивізм. Проблематика логіки науки.
38. Інтуїтивізм у філософії першої половини XX ст. Вчення А. Бергсона про творчу еволюцію.
39. Екзистенціальна філософія у XX ст. Людина та свобода.
40. Головні відмінності та етапи історичного розвитку української філософської думки.
41. Філософська спадщина Києво-Могилянської академії: загальний огляд.
42. Антропологія та етика Г. С. Сковороди.
43. Метафізика П. Д. Юркевича. Вчення П. Д. Юркевича про досвід та розум.
44. Соціальні та антропологічні вчення в українській думці другої половини XIX - першої половини XX ст.
45. Українська філософська думка у XX ст.
46. Світоглядний зміст полеміки слов'янофільства і західництва у російській філософській думці першої половини XIX ст.
47. Філософія всеєдності Вол. Соловйова. Етичні та антропологічні погляди Вол. Соловйова.
48. Етико-антропологічна спрямованість російської релігійно-філософської думки першої половини XX ст. Персоналістичне вчення М. Бердяєва.
49. Філософія марксизму
50. Феноменологія «пізнього» Е. Гуссерля. Принцип інтерсуб'єктивності. Поняття «життєвого світу».
51. Фундаментальна онтологія М. Гайдеггера. Поняття Dasein.
52. Феноменологічна концепція Ж. -П. Сартра. Місце і роль уявленого у предметі феноменології.
53. Герменевтична рефлексія М. Гайдеггера. Смисловий рух розуміння.
54. Основні принципи герменевтичної філософії за Х. -Г. Гадамером.
55. Постструктуралізм. Відношення до традиції. Поняття деконструкції.
56. Сучасна комунікативна філософія. Поняття апріорі комунікативних спільнот.
57. Проблема людини в філософії М. Шелера. Буття людини і космос. Метаантропологія.
58. Психоаналітична концепція людини. 3. Фрейд про репресивну роль культури.
59. Поняття колективного безсвідомого. Вчення К. Г. Юнга про соціокультурні архетипи.
60. Соціально-філософські погляди Давньої Індії та Китаю.
61. Концепція ідеальної держави Платона та соціально-філософські погляди Аристотеля.
62. Середньовічні соціальні теорії (Бл. Августин, Тома Аквінський, християнство)
63. Ренесансні соціальні утопії (Т. Мор, Т. Кампанелла).
64. Соціально-політичні погляди мислителів Нового часу (Н. Мак’явеллі, Савонарола, теорія суспільного договору Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж. -Ж. Руссо, ідея історичного прогресу Дж. Віко, Ж. Кондорсе, Й. Г. Гердер).
65. Соціально-філософські ідеї німецької класичної філософії (І. Кант, І. Г. Фіхте, Г. В. Ф. Гегель).
66. Ідея суспільно-економічних формацій у марксизмі. Соціальні дії М. Вебера.
67. Історичний прогрес, джерела соціальна динаміка, смисл історії.
68. Соціальна філософія Франкфуртської школи. Феноменологічна і герменевтична соціологія. Соціальна філософія в добу постмодерну.
69. Українське Просвітництво. Національна ідея у Європі та Україні. Філософія України у ХХ ст. (20 – 80 роки).
70. Полеміка слов’янофілів із західниками. Соціальний вимір філософії Вол. Соловйова. Російська соціальна думка ХХ століття
71. Теоретико-методологічні аспекти соціальної філософії (соціальної теорії).
72. Проблема істини в соціальному пізнанні.
73. Предмету соціального знання. Моделі соціального пізнання. Соціологічний закон. Детермінації соціального знання.
74. Поняття суспільства, природного середовища, біосфери, ноосфери. Глобальні проблеми сучасності. Сутність науково-технічного прогресу.
75. Соціальна структура суспільства. Її елементи та цивілізаційні форми. Устрій суспільства. Форми правління і форм державного устрою. Політичний режим.
76. Авторитаризм, тоталітаризм, демократія.
77. Політична система суспільства. Її елементи та соціально-структурні кореляти.
78. Динаміка суспільства. Джерела соціальної енергетики. Еволюція і революція в суспільному розвитку.
79. Співвідношення «маси – особистість». Політична еліта. Толерантність. Мультикультуралізм.
80. Социокультурні парадигма і архетип. Парадигмальні константи постмодерна
81. Ідеологія. Соціальні функції і теорії ідеології.
82. Наука і мистецтво. Сучасна шоу-культура. Специфіка карнавалу.
83. Еклектицизм постмодерну. Соціальне передбачення і соціальне прогнозування.
84. Науково-фантастичні і соціальні антиутопії
85. Культура і цивілізація. Аксіологія. Релігія у контексті соціальності.
86. Цивілізаційний та формаційний підходи до аналізу суспільства. Духовна сфера життя суспільства.
87. Місце та роль метафізики у складі філософського мислення.
88. Метафізика суб'єктивного духу та проблема соліпсизму.
89. Поняття і зміст онтології духу. Категоріальний склад метафізики свідомості і мислення.
90. Головні особливості метафізики історії та метафізики людини.
91. Метафізика моральної свідомості.
92. Теорія пізнання як дисциплінарна частина філософського знання. Методи та форми наукового пізнання. Проблема істини в історичному розвитку вчень про пізнання.
93. Поняття наукової революції. Вчення Т. Куна про наукові парадигми.
94. Предмет і метод феноменологічної філософії. Специфіка феноменологічного погляду на буття.

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.27 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total Commander93 відповіді з Філософії

релевантные научные источники:
 • Філософія нового часу. Лекція
  | Лекция | | Украина | docx | 0.03 Мб
  Зміст Ключові терміни і поняття: Риси нового світогляду: Зміни у розвитку філософії: Методологічні позиції Ф.Бекон Р.Декарт а) Т. Гоббс створив систему механістичного матеріалізму. б) Проблема
 • Відповіді до іспиту з предмету - Філософія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
  1. Соціокультурна зумовленість філософії 2. Філософське мислення та його специфіка. 3. Своєрідність предмету філософії 4. Історичні форми постановки основного питання філософії. 5. Будова системи
 • Шпаргалка до іспиту по предмету Основи філософії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  1. філософіяїї предмет і об’єкт. 2.основні проблеми філософії. 3.світогляд його сутність і структура 4.основні історичні типи світогляду. 5.Роль філософії у формуванні культури счасного спеціаліста.
 • Відповіді по предмету Філософія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.39 Мб
  1. Соціокультурна зумовленість філософії. 2. Філософське мислення та його специфіка 3. Своєрідність предмету філософії. 4. Історичні форми постановки основного питання філософії. 5. Структура
 • Відповіді до іспиту з предмету Основи філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
  1.Світогляд. його структура та роль в житті людини. 2. Особливості міфологічного світогляду 3.Релігійний світогляд 4.Філософія як теоретична форма світогляду 5. Основне питання філософії 6.
 • Відповіді для підготовки до іспиту з філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 2.59 Мб
  Філософія як теоретична основа світогляду. Поняття, структура та історичні типи світогляду. Взаємовідношення філософії та науки. Філософія та релігія. Проблема класифікації історії філософії. Джерела
 • Відповіді до іспиту по Філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
  1. Філософія: поняття, умови з’яви і розвитку. 2. Особливості філософських знань. 3. Філософські методи мислення. 4. Предмет і функції філософії. 5. Давньоіндійська філософія: сутність та проблеми 6.
 • Шпаргалка до іспиту по предмету Філософія
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
  1. Філософія античності: космоцентризм 2. “Лінія Платона” і “лінія Демокріта” в філософії античності. 3. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. 4. Л. Українка про синтез вічних проблем і сучасних
 • Відповіді з предмету Основи філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.02 Мб
  1 Філософія, її предмет та науковий статус 2 Філософія. Світогляд. Культура 3 Стародавня філософія: становлення філософських традицій 4 Буття світу та людини в античній філософії !5 Буття Бога, світу
 • Відповіді по предмету - Філософія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.23 Мб
  Предмет і функції філософського знання. Культурно-історичні передумови виникнення філософії. Місце і значення історії філософії в освоєнні філософського знання. Основи періодизації

Другие источники по дисциплине Основы философии:

 1. Відповіді по предмету Філософія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.39 Мб
 2. Ответы по предмету Общая философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.25 Мб
 3. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.07 Мб
 4. Ответы по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 5. Ответы по дисциплине Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 6. Билеты на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.11 Мб
 7. Ответы на экзамен по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.32 Мб
 8. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.14 Мб
 9. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.22 Мб
 10. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 11. Відповіді до іспиту з предмету Основи філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
 12. Відповіді для підготовки до іспиту з філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 2.59 Мб
 13. Відповіді до іспиту по Філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
 14. Шпаргалка до іспиту по предмету Філософія
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
 15. Відповіді з предмету Основи філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.02 Мб
 16. Відповіді по предмету - Філософія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.23 Мб
 17. Ответы к билетам по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 18. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.22 Мб
 19. Основы Философии - ответы на экзамен
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.15 Мб
 20. Ответы на экзамен по дисциплине Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.11 Мб