Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Відповіді для підготовки до іспиту з філософії

 
Відповіді для підготовки до іспиту з філософії

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 2.59 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

Філософія як теоретична основа світогляду.
Поняття, структура та історичні типи світогляду.
Взаємовідношення філософії та науки.
Філософія та релігія.
Проблема класифікації історії філософії.
Джерела філософського мислення на Стародавньому Близькому Сході.
Філософія Стародавнього Китаю.
Філософія Стародавньої Індії.
Основні риси античної філософії.
Особливості середньовічної філософії.
Гуманізм, натурфілософія і діалектика епохи Відродження.
Філософія Реформації.
Раціоналізм і емпіризм філософії Нового часу.
Специфіка філософії «ісламського Відродження».
Західноєвропейська філософія Просвітництва.
Основні філософські системи німецької класики.
Діалектичний та історичний матеріалізм.
«Філософія життя».
Екзистенціалізм: проблема свободи й абсурдності людського буття.
Класичний позитивізм, емпіріокритицизм, неопозитивізм, постпозитивізм.
Герменевтика.
Фрейдизм і неофрейдизм.
Філософська антропологія.
Франкфуртська школа.
Філософія постмодернізму.
Учення про ноосферу В. І. Вернадського
Філософські ідеї в дуальній культурі Київської Русі.
Філософія українського романтизму.
Філософія українського просвітництва.
Український кордоцентризм.
Філософія в Києво-Могилянській академії.
Філософські погляди українських марксистів.
Плюралізм філософських орієнтацій української діаспори.
Буття, його форми та різновиди.
Загальнонаукові методи пізнання.
Форми наукового пізнання.
Проблеми критерію істини.
Чуттєві та раціональні форми пізнання.
Проблема інтуїції.
Категоріальний апарат діалектики.
Основні закони діалектики.
Матерія, її властивості й різновиди.
Простір і час, їх соціальні виміри.
Проблема єдності світу й принципи монізму, дуалізму, плюралізму.
Філософія глобальних проблем сучасності.
Діалектика та метафізика.
Емпіричний і теоретичний рівні пізнання.
Філософський аналіз феномену творчості.
Мотиви й різновиди творчої діяльності.
Економічна діяльність як різновид соціальної творчості.
Пізнання та практика
Спрямованість і циклічність суспільно-історичного розвитку.
Філософська антропологія: її основні течії.
Платон. «Держава».
Аристотель. «Метафізика».
Ф.Бекон. «Новий Органон».
Р. Декарт. «Міркування про метод».
Г. В. Ф. Гегель. «Філософія історії».
Ф. Енгельс. «Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії».
К. Маркс. «До критики політичної економії. Передмова».
М. Вебер. «Протестантська етика і дух капіталізму».
Г. Сковорода. «Разговор называемый алфавит, или букварь мира».
П. Юркевич. «З науки про людський дух».
М. О. Бердяєв. «Истоки и смысл русского коммунизма».
Д.С. Мережковський. «Гогольі чорт».
Д. Чижевський. «До світогляду Т. Г. Шевченка».
М. Драгоманов. «Шевченко, українофіли і соціалізм».
І. Франко. «До історії соціалістичного руху».
В. Винниченко. «Відродження нації».
Д. Донцов. «Дух нашої давнини».
В. Липинський. «Листи до братів-хліборобів».
О. Тоффлер. «Футурошок».
А. Камю. «Міф про Сізіфа».
Г.-Г. Гадамер. «Мова і розуміння. Про коло розуміння».
Н. Макіавеллі. «Государь».
К. Ясперс. «Витоки історії та її ціль».
Ж.-П. Сартр. «Екзистенціалізм — це гуманізм».
О. Шпенглер. «Занепад Європи».
К. Поппер. «Відкрите суспільство та його вороги».
А. Печчеї. «Якості людини».
А. Тойнбі. «Осягнення історії».
П. Тейяр де Шарден. «Феномен людини».
Справедливість на прикладі держави

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 2.59 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Відповіді для підготовки до іспиту з філософії

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Основы философии:

 1. Ответы на билеты по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.17 Мб
 2. Ответы к вступительному экзамену в аспирантуру
  | Ответы к госэкзамену | 2021 | Россия | docx | 1.23 Мб
 3. Философия. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.12 Мб
 4. Ответы к экзамену по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.14 Мб
 5. Ответы к экзамену по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.12 Мб
 6. Философия. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.22 Мб
 7. Відповіді по предмету Філософія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.39 Мб
 8. Ответы по предмету Общая философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.25 Мб
 9. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.07 Мб
 10. Ответы по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 11. Ответы по дисциплине Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 12. Билеты на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.11 Мб
 13. Ответы на экзамен по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.32 Мб
 14. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.14 Мб
 15. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.22 Мб
 16. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 17. Відповіді до іспиту з предмету Основи філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
 18. Відповіді до іспиту по Філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
 19. Шпаргалка до іспиту по предмету Філософія
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
 20. Відповіді з предмету Основи філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.02 Мб