Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Філософія. Відповіді до іспиту

 
Філософія. Відповіді до іспиту

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.28 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. Філософія та світогляд. Історичні типи світогляду.
2. Предмет та функції філософії.
3. Особливості та структура філософського знання.
4. Філософія і наука. Філософська рефлексія.
5) Філософія Стародавньої Індії. Основні філософські школи та їх вчення.
6) Філософські вчення Стародавнього Китаю.
7) Натурфілософські ідеї давньогрецької філософії.
8) Класичний період розвитку Античної філософії (Сократ, Платон, Арістотель).
9)Християнська апологетика та патристика. Схоластика.
10) Філософія доби Середньовіччя. Номіналізм та реалізм.
11) Гуманізм в філософії епохи Відродження.
12) Емпіризм у філософії Нового часу (Ф. Бекон, Т. Гобс, Д. Берклі, Дж. Юм).
13) Раціоналізм у філософії Нового часу (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц).
14) Філософія доби Просвітництва та її представники.
15) Німецька класична філософія: загальна характеристика.
16) І. Кант – засновник німецької класичної філософії.
17) Система та метод у філософії Гегеля.
18) Антропологічний матеріалізм Л. Феєрбаха і сучасність.
19) Особливості сучасної філософії.
20) Філософія прагматизму та її представники.
21) „Філософія життя” (Ф. Ніцше, А. Шопенгауер).
22) Психоаналітична філософія (З. Фрейд, К. Юнг, Е. Фромм).
23) Сенс людського існування у філософії екзистенціалізму.
24) Позитивізм, постпозитивізм.
25) Феноменологічний напрям у філософії.
26) Неотомізм – релігійна філософія (Е. Жільсон, Ж. Марітен, та інші).
27) Ситуація постмодернізму у філософії.
28) Філософська думка Київської Русі.
29) Розвиток філософії у духовній культурі України 14-17 ст.
30) Філософія Григорія Сковороди.
31) Філософія українського романтизму XIX століття.
32) Професійна філософія в Україні XIX - початку XX століття.
33) Українськафілософськатасуспільно-політичнадумкадругоїполовиниХІХ-ХХстоліття.
34 Філософія української національної ідеї (В. Липинський, Д. Донцов та інші)
35) Філософське поняття буття та його основні рівні, загальна характеристика.
36) Поняття про субстанцію, матерію.
37) Рух як спосіб існування матерії. Форми руху.
38) Простір і час – форми буття матерії. Властивості простору та часу.
39) Свідомість – вища форма відображення дійсності. Сутність та функції свідомості.
40) Еволюція філософських уявлень про свідомість.
41) Суспільна природа свідомості. Свідомість та мова.
42) Основні форми суспільної свідомості та їх взаємозв’язок.
43) Творча активність свідомості.
44) Принципи діалектичного осмислення буття. Альтернативи діалектики.
45) Основні закони діалектики, їх світоглядне та методологічне значення.
46) Категорії як загальні форми відображення буття. Категорії причина і наслідок,зміст і форма та їх роль в пізнанні.
47) Категорії одиничне, особливе і загальне, сутність і явище та їх роль в пізнанні та практиці.
48) Пізнаваність світу і його законів. Агностицизм.
49) Практика – критерій істини, основа і ціль пізнання. Види практики.
50) Єдність чуттєвого і раціонального моментів пізнання.
51) Інтуїція: етапи та умови формування.
52) Діалектика абсолютної і відносної істини.
53) Основні форми наукового пізнання (факт, проблема, ідея, гіпотеза, концепція, теорія).
54) Суспільство як система і життєдіяльність людини.
55) Природа як об’єкт філософської рефлексії.
56) Сутність глобальних екологічних проблем сучасності.
57) Суспільство як процес. Проблема сенсу історії.
58) Філософія історії про роль і місце людини в історії.
59) Історична ґенеза соціальних спільнот.
60) Форми суспільної свідомості – типи відображення соціального буття.
61) Людина, індивід, особистість.
62) Основні філософські підходи до сутності людини.
63) Діяльність як доцільна активність суб’єкта.
64) Cоціальна роль особистості в контексті її індивідуалізації.
65) Специфіка ціннісного ставлення до світу.
66) Екзистенційні категорії людського буття. Основні філософські підходи до пошуків сенсу життя.
67) Сутність духовного життя суспільства.
68) Поняття культури. Структура і функції культури. Культура і цивілізація.

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.28 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Філософія. Відповіді до іспиту

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Основы философии:

 1. Ответы на билеты по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.17 Мб
 2. Ответы к вступительному экзамену в аспирантуру
  | Ответы к госэкзамену | 2021 | Россия | docx | 1.23 Мб
 3. Философия. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.12 Мб
 4. Ответы к экзамену по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.14 Мб
 5. Ответы к экзамену по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.12 Мб
 6. Философия. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.22 Мб
 7. Відповіді по предмету Філософія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.39 Мб
 8. Ответы по предмету Общая философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.25 Мб
 9. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.07 Мб
 10. Ответы по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 11. Ответы по дисциплине Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 12. Билеты на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.11 Мб
 13. Ответы на экзамен по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.32 Мб
 14. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.14 Мб
 15. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.22 Мб
 16. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 17. Відповіді до іспиту з предмету Основи філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
 18. Відповіді для підготовки до іспиту з філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 2.59 Мб
 19. Відповіді до іспиту по Філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
 20. Шпаргалка до іспиту по предмету Філософія
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб