Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

ВІдповіді до іспиту з Економіки

ВІдповіді до іспиту з Економіки

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.32 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Виникнення і розвиток теорії ЕГР.
2. Предмет і завдання ЕГР.
3. Парадигма “стр-ра – поведінка - результат”
5. Методологія досліджень ЕГР.
4. Сис-ма 5-ти сил конкуренції М.Портера та її співставлення з парадигмою “стр-ра – поведінка - результат”.
6. Ефективність конкурентних ринків.
7. Наслідки монополізації та їх оцінка
8. Стан та напрямки розвитку конкурентних відносин в України.
9. Галузева політика, її типи.
10. Теорії регулювання
11. Антимонопольне регулювання: світовий досвід
12. Антимонопольне регулювання в Україні.
13. Проблеми ефективності д-ті галуз ринків Укр.
14. Кон‘юнктура ринку як об‘єкт ек аналізу
16. Визначення меж ринків: теорія та практика Укр
15. Аналіз конкурентного сер-ща на товарних ринках
17. Кл-ція видів ек д-ті.
18. Типологізація стр-ри галузевих ринків
19. Критерії виміру та показники концентрації продавців на ринку
20. Монопольна влада фірми на ринку: шляхи набуття та утримання. Вимір монопольної влади.
21. Монопольні ціни та методика їх визначення.
22. Кл та неокл теорії фірми про розмір фірм (Сміт, Маршал, Чемберлін, Робінсон, Хайек)
23. Інституціональна теорія про розмір фірм та їх кількість на ринку (Найт, Коуз, Сатон)
24. Стратегічні концепції фірми
25. Стохастичні факторивпливу на стр-ру ринку.
26. Вплив держави на стр-ру ринку.
27-28. Контроль за концентрацією тов ринків в Укр.
30.Злиття та поглинання: історичний ракурс.
29. Загальна хар-ка процесів злиття і поглинання.
31. Мотиви злиття і поглинань.
32. Наслідки злиття компаній
33. Політика уряду щодо процесів злиття і поглинання.
34. Природа, визначення та класифікація бар’єрів
35. Нестратегічні бар’єри входження фірм на ринки
36. Стратегічні бар’єри входження на ринок
37. Моделі домінантної фірми.
38. Стратегічна конкуренція.
39. Основні бар’єри входження на ринки товарів і послуг України
40. Суть та види цінової дискримінації.
42. Вплив цінової дискримінації на добробут та напрямки регулювання
43. Хиж ціноутв-ня.
44 Узгоджені дії суб’єктів господарювання: сутність та напрямки регулювання.
45 Сутність та типи продуктової диференціації, її вплив на структуру ринку.
47. Моделі продуктової диферен. у просторі.
46 Моделі продуктової диференціації Ланкастера.
48. Моделі ринку монополістичної конкуренції
51. Особенности отраслевого рынка с естественной монополией. Виды естественных монополий.
49. Вертикальна диференціація
50. Роль реклами.
52. Моделі регулювання ціноутворення на ринку природніх монополій.
53. Регулювання ринків прир монополії.
54.Виды вертикальной интеграции и вертикальных контрактов
55 Вертикальна інтеграція та її наслідки
56 Вертикальні обмеження.
57.Особливості вертикальних відносин в Україні.
59 Аналіз патентного законодавства з точки позиції суспільного добробуту.
58 Дослідження, розробки, інновації та стр-ра ринку.
60 Інноваційна діяльність українських підприємств
41. Практика викор-ня цінової дискримінації.
ПИТАННЯ НА ІСПИТ
ВАРІАНТ 1
ВАРІАНТ 2
ВАРІАНТ 5
ВАРІАНТ 8
ВАРІАНТ 9

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.32 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВІдповіді до іспиту з Економіки

релевантные научные источники:
 • Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
  1.Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. 2.Розкрийте предмет історії економіки та економічної думки і еволюцію господарських одиниць: фактори розвитку, історичні
 • Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи. Охар-йте господарську
 • Відповіді з предмету Міжнародна економіка
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб
  Запитання до іспиту 9. Характеристика Японія 16.ЕКОНОМІКА КРАЇН ОЕСР 17. НОВІ ІНДУСТРІАЛЬНІ КРАЇНИ 18. КРАЇНИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ 19. Західна Європа 20. Північна Європа 21. ЕКОНОМІКА НАЙМЕНШ РОЗВИНУТИХ
 • Шпаргалка - Банківська система України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.17 Мб
  Питання Види банків 2.Завдання банківського регулювання 3. Охарактеризуйте порядок створення та організаційну структуру банків. До якої з банківських систем західних країн наближається банківська
 • Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
  Історія економіки та економіічної думки як наука. 2. Господарство як підсистема сус-ва та обєкт економічної науки. 3. Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція. 4. Економічне
 • Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.31 Мб
  1 Природа як сукупність органічних і неорганічних утво­рювань 2. Екологічна криза 3. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні: сучасні концепції екологічного права: однорідність і
 • Керівні рішення
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.13 Мб
  1. Опишіть основні поняття та визначення у прийняті управлінських рішень 2. Охарактеризуйте управлінські рішення в системі управління виробництвом 3. Опишіть систему моделей для підготовки і
 • Відповіді для підготовки до іспиту з філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 2.59 Мб
  Філософія як теоретична основа світогляду. Поняття, структура та історичні типи світогляду. Взаємовідношення філософії та науки. Філософія та релігія. Проблема класифікації історії філософії. Джерела
 • Шпаргалка до іспиту по предмету Філософія
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
  1. Філософія античності: космоцентризм 2. “Лінія Платона” і “лінія Демокріта” в філософії античності. 3. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. 4. Л. Українка про синтез вічних проблем і сучасних
 • Відповіді до іспиту з предмету - Філософія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
  1. Соціокультурна зумовленість філософії 2. Філософське мислення та його специфіка. 3. Своєрідність предмету філософії 4. Історичні форми постановки основного питання філософії. 5. Будова системи

Другие источники по дисциплине Экономика и управление народным хозяйством:

 1. Разработка и реализация региональной социально-экономической политики регулирования рынка труда
  Агафонов Сергей Михайлович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 3.85 Мб
 2. Новый подход к управлению инновационным развитием организации с применением творческого инструментария
  Гейдерих Павел Витальевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 7.2 Мб
 3. Стратегическое управление развитием макрорегиона на основе новой пространственно-экономической структуры
  Григорян Диана Робертовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Старый Оскол - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.91 Мб
 4. Проектное управление социально-экономическим развитием региона
  Келеш Юлия Вадимовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 8.35 Мб
 5. Повышение эффективности использования нематериальных факторов развития региональной экономики
  Назаров Алексей Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.77 Мб
 6. Управление устойчивым развитием промышленных кластеров
  Дырдонова Алена Николаевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Казань - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 4.58 Мб
 7. Институциональные аспекты реализации политики импортозамещения в нефтяной промышленности
  Евтюхин Антон Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 2.49 Мб
 8. Оценка и развитие инновационного потенциала региона
  Астапенко Елена Олеговна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 5.99 Мб
 9. Управление информационными ресурсами при модернизации промышленных предприятий
  Боровков Александр Владиславович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.95 Мб
 10. Разработка и адаптация механизмов функционирования интегрированных структур в промышленности
  Булгакова Ирина Николаевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 9.75 Мб
 11. Управление инновационными проектами развития бюджетной организации космической отрасли
  Харламов Максим Михайлович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.54 Мб
 12. Развитие экономики региона на основе стратегий роста перспективных отраслей
  Клецкова Елена Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.57 Мб
 13. Методическое обеспечение «Сквозного» управления развитием бизнес-процессов производственных систем полного жизненного цикла
  Лю Сюелин | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.9 Мб
 14. Эффективное управление региональной системой здравоохранения
  Лобачев Всеволод Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.17 Мб
 15. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры региональных университетов
  Морозова Мария Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.12 Мб
 16. Управление развитием ресурсного потенциала регионального агропромышленного комплекса
  Перепелкин Илья Геннадьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.88 Мб
 17. Стратегическое планирование развития горнопромышленного комплекса местного значения
  Пешкова Галина Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 5.28 Мб
 18. Создание и развитие регионального рынка арендного жилья
  Сысоев Денис Эдуардович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.41 Мб
 19. Управление интеграционными процессами развития локальных продовольственных рынков
  Устюгова Ирина Евгеньевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.09 Мб
 20. Управление сбалансированным развитием региональных рынков труда и высшего образования
  Юрьева Мила Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.15 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -