Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Економіка праці та соціально-трудові відносини (ЕП та СТВ)

Економіка праці та соціально-трудові відносини (ЕП та СТВ)

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.33 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Соціально-економічна сутність праці та соціально-трудових відносин. Особливості праці та соціально-трудових відносин як об’єкта дослідження.
Особливості праці як об'єкта дослідження
2. Еволюція та сучасні трансформації напряму наукових досліджень соціально-трудових проблем.
3. Зміст та характер праці. Особливості змісту та характеру праці в умовах постіндустріального розвитку економіки.
Епоха постіндустріального розвитку
4. Системна класифікація праці: ознаки, види та їх особливості.
5. Опис роботи згідно міжнародної практики: зміст та сфера застосування.
6. Зміст та практичне значення аналізу роботи в управлінні трудовими показниками.
Основні задачі аналізу трудових показників:
7. Мета, завдання, об’єкт, суб’єкти управління працею на підприємстві (в організації). Сутність сучасного типу управління працею.
8. Сутність, зміст соціально-трудових відносин.
9. Сторони і суб’єкти соціально-трудових відносин.
10. Рівні соціально-трудових відносин.
11. Характеристики предмета соціально-трудових відносин.
12. Методи регулювання соціально-трудових відносин.
13. Критерії оцінювання рівня розвитку соціально-трудових відносин.
14. Регулювання соціально-трудових відносин.
15. Держава як суб’єкт соціально-трудових відносин.
16. Роботодавці і їх роль у формуванні і розвитку соціально-трудових відносин.
17. Профспілки і їх роль у формуванні і розвитку соціально-трудових відносин.
18. Сутність, форми соціального партнерства.
19. Генеральна угода: її призначення, структура, зміст, у регулюванні соціально-трудових відносин, процедура укладання.
20. Галузева угода: призначення, структура, зміст, процедура укладання.
21. Регіональна угода: призначення, структура, зміст, процедура укладання.
22. Колективний договір: призначення, структура, зміст, процедура укладання.
23. Сучасний механізм функціонування ринку праці: суб’єкти, об’єкти, засоби впливу.
24. Гнучкість та жорсткість ринку праці: сутність, критерії, засоби.
25. Зайнятість та категорії зайнятих осіб за вітчизняним законодавством.
26. Фактори диференціації допомоги по безробіттю: характеристика, порядок врахування
27. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування: сутність, джерела формування, напрями використання
28. Класифікація населення: ознаки, практичне значення
29. Трудовий потенціал: сутність, рівні та підходи до його оцінювання
30. Механізм управління трудовим потенціалом: сутність, складові.
31. Людський капітал: еволюція концептуальних підходів, сучасне розуміння.
32.Індекс людського розвитку (ІЛР): методика оцінювання та характеристика рейтингу України
33.Конкурентоспроможність працівника: сутність, складові, методика оцінювання.
34.Важкість праці (ВП):сутність, показники, методичні засади оцінювання
35.Суть, чинники та методичні аспекти визначення напруженості праці .
36.Суть та ознаки складності праці. Групи складності праці
37. Сумарні та аналітичні методи визначення складності праці.
38. Сутність та методичні засади визначення інтенсивності праці.
39. Методи визначення інтенсивності праці.
40.Якість праці (ЯП): суть, підходи. Структура якості праці
41. Статистичні індикатори якості праці, що використовуються для забезпечення міжнародних зіставлень.
42. Концептуальні підходи до визначення поняття та рівня ефективності праці.
43. Продуктивність праці: сутність, практичне значення, рівні та показники оцінювання.
44. Резерви продуктивності праці: сутність, види, методи оцінювання.
45. Методи оцінювання продуктивності праці: характеристика, переваги та недоліки.
46. Програми управління продуктивністю праці: сутність, етапи розробки.
47. Гранична продуктивність праці: сутність, показники та практичне значення.
48. Сутність і зміст організації праці. Основні складові процесу організації праці на підприємстві.
49. Сутність та форми поділу і кооперації праці.
50. Багатоверстатне обслуговування: сутність та організаційні передумови введення.
51. Робоче місце. Організація та обслуговування робочого місця.
52. Умови введення, проектування, упровадження та соціально-економічне значення суміщення професій.
53. Форми та системи обслуговування робочих місць та їх зміст.
54. Цілі та завдання атестації робочих місць.
55. Фактори, що визначають умови праці на підприємстві.
56. Методологічні засади проектування раціональних режимів праці та відпочинку й організаційні заходи щодо їх раціоналізації.
57. Алгоритм проведення комплексного аналізу організації праці на підприємстві.
58. Показники економічної ефективності заходів щодо вдосконалення організації праці та методичні засади їх розрахунку.
59.Сутність раціоналізації трудових процесів, що базується на процесному підході.
60. Алгоритм раціоналізації трудових процесів на підприємстві.
61.Зміст аналізу трудових процесів
62.Опис трудового процесу: сутність та методи.
63.Сутність нормування праці.
64.Поняття та структура норми часу. Визначення тривалості окремих елементів норми часу.
65.Сутність та еволюція винагороди за працю.
66.Заробітна плата як економічне явище. Економічні основи заробітної плати як форми винагороди за працю найманого працівника.
68.Структура ставки заробітної плати як ціни робочої сили на ринку праці.
67.Вартість та ціна робочої сили: соціально-економічна сутність та параметри формування. Види реального існування ціни робочої сили.
69.Витрати на робочу силу: сутність та склад елементів за міжнародними класифікаціями та вітчизняними нормами.
70.Сутність та структура сукупного доходу працівника.
71. Соціально-економічна природа заробітної плати. Сучасне визначення сутності заробітної плати.
72. Структура заробітної плати. Основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати: сутність та склад.
73. Функції заробітної плати та механізм їх реалізації.
74. Чинники диференціації заробітної плати.
75. Організація заробітної плати.
76. Ринкова кон’юнктура як регулятор заробітної плати.
77. Система державного регулювання заробітної плати.
78. Мінімальна заробітна плата як державна соціальна гарантія. Процедури та порядок встановлення мінімальної заробітної плати.
79. Тарифне нормування заробітної плати: призначення та зміст.
80. Основні елементи тарифних умов оплати праці та підходи до їх визначення.
81. Тарифна сітка: сутність та варіанти побудови.
82. Схеми посадових окладів. Чинники диференціації міжкваліфікаційних співвідношень у посадових окладах. Алгоритм проектування схем посадових окладів.
83. Єдина тарифна сітка: принципи побудови, параметри, варіанти диференціації тарифних ставок.
84. Грейдування як інноваційний підхід в оплаті праці.
85. Системи оплати праці.
86,Загальні вимоги до організації преміювання працівників. Критерії ефективності та елементи системи преміювання.
87. Доплати та надбавки. Види, умови призначення та розміри.
88. Система трудових показників у складі бізнес-плану та тактичного плану діяльності підприємства. Чинники формування системи трудових показників.
89. Сутність і сфера застосування методів планування продуктивності праці.
90. Алгоритм планування та аналізу трудомісткості виробничої програми.
91. Методичні аспекти планування та аналізу використання робочого часу
92. Баланс робочого часу одного середньооблікового працівника: зміст та призначення
93. Сутність, переваги та недоліки методів планування фонду зар.плати.
94.Алгоритм аналізу використання фонду заробітної плати
95. Алгоритм аналізу середньої заробітної плати.
96. Моніторинг соц.-трудової сфери: сутність, призначення,завдання, інформаційна база.
97. Значення та складові звітності з питань праці. Державна статистична звітність та оперативна звітність підприємств із питань праці.
98. Сутність, значення, пріоритетні сфери консалтингу у сфері праці.
99. Напрями, етапи і методи проведення аудиту у сфері праці.
100. Основні функції, зміст, цілі та завдання контролінгу як інструменту вдосконалення соціально-трудових відносин.
Питання

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.33 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderЕкономіка праці та соціально-трудові відносини (ЕП та СТВ)

релевантные научные источники:
 • Відповіді до іспиту Економіка праці та соціально-трудові відносини (ЕП та СТВ)
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  Праця як сфера життєдіяльності та форма взаємовідносин людей у процесі виробництва. 2. Зміст і змістовність праці. Характер і види праці в ринковій економіці. Трудові ресурси як соціально-економічна
 • Шпаргалка - Аграрне право України
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.17 Мб
  1. Завдання і зміст аграрної реформи та її основної складової земельної реформи в реалізації аграрної політики держави. 2. Предмет, основні методи правового регулювання та принципи аграрного права.

Другие источники по дисциплине Экономика труда:

 1. Відповіді до іспиту Економіка праці та соціально-трудові відносини (ЕП та СТВ)
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
 2. Ответы на экзамен по предмету Организация труда
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | docx | 0.13 Мб
 3. Ответы по дисциплине экономика безопасности труда
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.26 Мб
 4. Ответы на экзамен Экономика и социология труда
  | Шпаргалка | 2016 | docx | 0.3 Мб
 5. Влияние курения на заработную плату
  Ермаков Степан Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2012 | Диссертация | 2012 | Россия | docx/pdf | 26.22 Мб
 6. Повышение эффективности человеческого капитала на основе инвестиций в интеллектуальную компоненту
  Чудинов Георгий Валерьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2007 | Диссертация | 2007 | Россия | doc/pdf | 4.48 Мб
 7. Теоретико-методологические проблемы логистизации формирования трудовых потоков в интегрированных профессиональных образовательных комплексах
  Фоменко Александр Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Саратов - 2006 | Диссертация | 2006 | Россия | docx/pdf | 13.64 Мб
 8. Формирование кадровой политики предприятия в условиях проведения организационных изменений
  Баратьянц Алексей Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 4.34 Мб
 9. Развитие профессионализации управленческого персонала организации (на примере малого предпринимательства)
  Малинина Ольга Рудольфовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2003 | Диссертация | 2003 | Россия | docx/pdf | 4.46 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -