Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Регіональна та національна економіка України

Регіональна та національна економіка України

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.2 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1.Предмет, методи і завдання курсу Регіональна економіка та його зв’язок з іншими дисциплінами.
2. Основні поняття та наукові категорії РЕ.
3. Місце РЕ в системі наук.
4.Загальні закономірності розвитку прод. сил та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер
9. Регіональний економічний простір його ознаки та принципи формування
5. Принципи РПС.
6. Основні фактори РПС.
7. Вплив глобалізації та регіоналізації на формування та розвиток господарства регіонів.
15.Сучасна мережа економічних районів України та її складові.
8.Поняття про економічний простір особливості його формування та структура.
10. Територіальний поділ праці його суть та зв’язок з формуванням економічних районів
12. Критерії, принципи та чинники економічного районування.
11. Економічне районування його суть та роль у формуванні регіональних господарських систем.
13. Економічний район його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування.
14.Типи економічних районів та їхні цільові функції.
16.Суть, мета і концепція ДРЕП.
17.Основні завдання ДРЕП.
18.Механізм реалізації ДРЕП України.
19.Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні ДРЕП.
20.Прогнозування і державні програми розвитку регіонів.
24.Водні ресурси У, їх значення та регіональні проблеми раціонального використання.
21.Природно-ресурсний потенціал регіонів У., його структура та економічна оцінка.
22.Мінеральні ресурси У., їхня структура та ек оцінка.
23.Земельний фонд У. та його структура. Регіональні проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів.
25.Лісові ресурси У, їх господарське значення та проблеми комплексного використання в регіонах.
26.Рекреаційні ресурси У, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання.
27.Демографічний і трудовий потенціал регіонів У, їхній вплив на розвиток і розміщення виробництва.
28.Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення У., регіональні особливості формування.
29.Регіональні особливості демографічної ситуації в У.
30.Регіональні особливості формування міського та сільського населення У. Урбанізація.
31.Класифікація та функціональні типи міст У. Проблеми розвитку крупних, середніх, малих міст.
32.Трудовий потенціал, його структура і розподіл за регіонами та видами зайнятості в У.
33.Регіональні особливості міграційних процесів в У.
36.Фінансовий потенціал регіонів, його суть та складові.
34.Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в У.
35.Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів У, їхня суть та складові.
37.Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів, його суть та складові.
38.Господарський комплекс У, його суть, структура, та особливості структурної трансформації.
39.Територіальна структура господарського комплексу
40.Міжгалузеві комплекси, їхня суть, структура, об'єктивний характер формування.
41.Паливно-енергетичний комплекс У, його значення, структура та регіональні особливості трансформації.
44.Газова промисловість У, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.
42.Вугільна промисловість У, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.
43.Нафтова і нафтопереробна промисловість У, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.
45.Електроенергетика У, її значення та сучасна структура виробництва і споживання електроенергії.
47.Атомна електроенергетика У, її значення, принципи територіальної організації та проблеми розвитку.
46.Теплова електроенергетика У, її місце у виробництві електроенергії. Основні ТЕС та принципи їх територіальної організації.
48.Гідроенергетика У, її значення й місце в енергетичному балансі країни, особливості розміщення. Каскад ГЕС на Дніпрі.
51.Сучасний стан розвитку та регіональні особливості тер-ї організації ЧМ У. Основні центри.
49.Металургійний комплекс У, його значення, структура, сировинна та паливна бази.
50.Передумови розвитку чорної металургії У, їхні регіональні особливості та економічна оцінка.
52.Сучасний стан розвитку та регіональні особливості тер-ї організації галузей кольорової металургії. Центри основних галузей.
53.Металургійні райони У, особливості їхнього формування та структурної трансформації. Основні центри
54.МБ комплекс У, його значення, структура та регіональні особливості формування.
55.Основні фактори розвитку і розміщення галузей МБ в регіонах У.
56.Транспортне МБ У, структура, значення, регіональні особливості тер-ї організації та центри основних галузей.
57.Хімічний комплекс У, його структура, сировинна база й регіональні особливості тер-ї організації основних галузей.
59.Будівельний комплекс У, його значення, структура та регіональні особливості трансформації.
58.Лісопромисловий комплекс У, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації.
60.Промисловість буд.матеріалів, її галузева структура, принципи розміщення, центри основних галузей
74.Металургійний комплекс ДонЕР, передумови розвитку, особливості розміщення та основні центри.
61.АПК, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
62.Зернове господарство У, його значення, структура, динаміка розвитку, зональний характер розміщення.
76.Металургійний комплекс Придріпров'я, передумови розвитку, особливості розміщення, основні центри.
63.Технічні культури (ТК), структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК.
64.Тваринництво (Тв), його значення, галузева структура, зональний х-р розміщення,вплив на формування спец АПК
65.Соціальний комплекс, суть, галузева структура та регіональні особливості тер-ї організації.
66.Легка промисловість, значення, галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей.
67.Транспортний комплекс, галузева структура, госп. значення, регіональні особливості формування.
68.Залізничний транспорт: регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку. Основні магістралі.
69.Трубопровідний транспорт (ТТ): сучасний стан, проблеми та перспективи. Основні нафто- і газопроводи.
71.Диференціація економ.районів У за рівнем соц-економ розвитку. Депресивні території.
70.Автомобільний транспорт (АТ), його місце та роль у формуванні та розвитку міжрегіональних зв'язків. Основні автомобільні магістралі.
72.Донецький ЕР, його роль в економіці У, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
73.Вугільна промисловість ДонЕР, особливості розміщення та основні центри.
75.Придніпровський ЕР, його роль в економіці У, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
77.МБ комплекс ПридніпрЕР, галузева структура та центри основних галузей.
78.АПК Придріпров'я, основні галузі та особливості їхнього розміщення.
79.Центральний ЕР, його роль в економіці У, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
80.Промисловий комплекс ЦентрЕР, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей.
81.МБ ЦентрЕР, його галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей.
82.АПК ЦентрЕР, основні галузі та особливості розміщення.
83.Подільський ЕР, його роль в економіці У, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
84.Промисловий комплекс ПоділЕР, його галуз структура, особливості розміщення та центри основних галузей.
85.АПК ПоділЕР, основні галузі та особливості їхнього розміщення.
88.АПК ПолісЕР, його галузева структура та проблеми розвитку.
86.Поліський ЕР, його роль в економіці У, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
87.Промисловий комплекс ПолісЕР, його галуз структура, особливості розміщення та центри основних галузей, проблеми розвитку.
89.Карпатський ЕР, його роль в економіці У, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
91.АПК КарпЕР, основні галузі та особливості їхнього розміщення. Проблеми та перспективи розвитку.
90.Промисловий комплекс КарпЕР, його галузева структура,особливості розміщення та центри основних галузей.
95.МБ СхЕР, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей.
92.Рекреаційнийкомплекс (РК) КарЕР, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
93.Східний ЕР, його роль в економіці У, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
96.АПК СхЕР, його галузева структура та особливості розміщення основних галузей.
94.Промисловий комплекс СхЕР, його галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей.
97.Причорноморський ЕР, його роль в економіці У, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
98.АПК ПричорнЕР, основні галузі, особливості їхнього розміщення, проблеми та перспективи розвитку.
99.Транспортний комплекс ПричорнЕР, його значення, галузева структура, основні магістралі та порти.
100.Міжнародний поділ праці (МПП) та його вплив на формування зовнішньоекономічних зв'язків України.
104.Роль регіонів у формуванні експортного потенціалу У.
103.Значення і структура експорт потенціалу регіонів У.
101.Основні форми зовнішньоеконом. зв'язків У, їхня суть.
102.Економічні зв'язки У з країнами світу, їхня суть, структура, проблеми і перспективи розвитку.
105.Конкурентні переваги регіонів У у світовій ек системі.
106. Предмет, методи та завдання вивчення екології для економістів.
107. Екосистеми, їхня структура та види.
108. Екол експертиза. Об’єкти та суб’єкти експертизи.
118.Принцип «нульового рівня» споживання прир ресурсів.
109. Основні етапи природокористування в Україні.
110. Особливості сучасного етапу природокор в Україні.
111. Затратно-результатна концепція економічної оцінки природних ресурсів.
125. Машинна деградація ґрунтів, причини та шляхи подолання.
112. Екологічний моніторинг, його види і рівні.
113. Нормативи та стандарти якості компонентів довкілля.
114.Принцип ек зацікавленості та викор у практиці управління.
115.Відповідність антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалу як принцип природокористування.
117. Збереження прир ціл екосист як принцип природокор.
116.Дотримання прир кругообігу як принцип природокор.
119. Екологічні проблеми гідравлічних електростанцій.
120. Екологічні проблеми теплових електростанцій.
121. Екологічні проблеми атомних електростанцій.
122. Екологічні проблеми водного господарства.
123. Екологічні проблеми хімічної промисловості.
124.Еко проблеми гідромеліорації сільського господарства.
126. Основні напрями взаємодії трансп систем з біосферою.
127. Особливості середовища прожив у великих містах.
128.Основні важелі управління природокор та природоохор процесами. Специфіка формування в Україні.
129. Еко законодавство України та механізм його чинності.
130. Платежі за ресурси, їхні види та нормативи.
131.Платежі за забруд прир серед та критерії їхнього нарах.
132.Ек збитки від забруд атмосф, їхні види та методи обрахуван.
133. Ек збит від забрудн гідросфери, їхні види та методи нарах.
134. Ек збит від забруд ґрунтів та специфіка їхнього обрах.
135.Ек методи управління природокор та охорони довкілля.
Питиння

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.2 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderРегіональна та національна економіка України

релевантные научные источники:
 • Регіональна економіка України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
  1. Предмет РЕ: 2. Поняття: 3. Місце РЕ в системі наук. 4. Закономірності розміщення виробництва: 5. Принципи розміщення ПС: 6. Фактори: 7. Глобалізація економіки 8. Економічний простір 9.
 • Регіональна та національна економіка України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.2 Мб
  1.Предмет, методи і завдання курсу Регіональна економіка та його зв’язок з іншими дисциплінами. 2. Основні поняття та наукові категорії РЕ. 3. Місце РЕ в системі наук. 4.Загальні закономірності
 • Державне регулювання економіки України
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.24 Мб
  1. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 2. Моделі та концепції державного регулювання економіки. 3. Економічні функції держави в сучасній ринковій економіці. 4. Методи
 • Міжнародна економіка
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.27 Мб
  Ознаки систематизації країн світу за методиками Організації Об’єднаних Націй, Світового Банку та Міжнародного Валютного Фонду Характеристика суб’єктів міжнародних економічних відносин та рівнів їх
 • Державне регулювання экономіки України
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.28 Мб
  1.Межа вироб.можлив-й, команд.та ринк.форми орг-ції ек-ки. 2.Вади ринк.саморегулювання. 3. Політ., соц., міжнарод., та ек. ф-ції держави. 4.Ек.ф-ції держави. 5.Сутність понять “державне втручання в
 • Ответы по предмету Региональная экономика
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.86 Мб
  Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка» Загальносистемні закономірності, принципи, фактори розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів Основні принципи, фактори
 • Відповіді - Розміщення продуктивних сил
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1. Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами. 2. Основні поняття та наукові категорії регіональної економіки. 3. Місце регіональної економіки в
 • Розміщення продуктивних сил
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.24 Мб
  1.Предмет курсу “Розміщення продуктивних сил”. Основні завдання курсу “розміщення продуктивних сил”. 3.Загальні закономірності розміщення продуктивних сил, їх суть та значення. 4. Основні принципи
 • Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.31 Мб
  1 Природа як сукупність органічних і неорганічних утво­рювань 2. Екологічна криза 3. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні: сучасні концепції екологічного права: однорідність і
 • Відповіді - Міжнародна економіка
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.05 Мб
  18+19. Визначення «країни, що розвиваються», критерії їх виділення 31.Загальна характеристика національних економік країн Пд.-Зх Азії 23. Вплив розширення ЄС на Україну 63. Передумови вступу України

Другие источники по дисциплине Национальная и региональная экономика:

 1. Ответы экзамену Региональная и Национальная экономика Р. Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.1 Мб
 2. Ответы к Госэкзамену Государственное управление и Национальная экономика Р. Беларусь
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.68 Мб
 3. Ответы на экзамен по национальной экономике Р. Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.08 Мб
 4. Ответы по национальной экономике РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.89 Мб
 5. Ответы - «Национальная экономика»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 6. Регіональна економіка України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.25 Мб
 7. Регіональна економіка України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
 8. Ответы по предмету Региональная экономика
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.86 Мб
 9. Региональная и национальная экономика Украины
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 2.27 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -