Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді до іспиту з економічної теорії

Відповіді до іспиту з економічної теорії

Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.44 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Національна економіка – це економіка, за якою держава здійснює хоча б мінімальний контроль, хоча б (і в першу чергу) статистичний.
2. Загальнодержавні податки у податковій системі
1. Головна особливість розвитку національної економіки України на сучасному етапі – перехідність.
2. Місцеві податки у податковій системі
Основні напрямки реформування податкової системи в Україні
1. Циклічний характер розвитку економіки. Теорії промислових циклів
2. Роль фіскальної політики в державному регулюванні.
Характеристика фаз циклу. Сукупність зовнішніх і внутрішніх причин циклів. Головна детермінанта циклу.
2) Податки і податковий мультиплікатор
1. Принцип акселерації. Взаємодія акселератора і мультиплікатора
2. Вплив державних витрат на сукупний попит.
1. Особливості циклічного характеру економічного зростання в сучасних умовах
2) Мультиплікатор державних витрат
Валютний ринок – це система фінансово-економічних відносин, пов'яза­них зі здійсненням операцій купівлі-продажу (обміну) чужоземних валют і платіжних документів у чужоземних валютах
1 Довгі хвилі. Еволюція теоретичних уявлень про їх природу
2 Фіскальна політика інакше називається бюджетно-податковою політикою і являє собою заходи уряду, спрямовані на забезпечення повної зайнятості та на виробництво неінфляційного ВВП шляхом зміни:
1 Сучасна економічна криза в Україні системна, хронічна і безпросвітна. Це її найбільш характерні особливості.
2 У сучасному світі питання про величину пропозиції грошей має однозначну відповідь: теоретично величина пропозиції грошей має бути саме такою, щоб купити за діючими цінами усі товари і послуги вироблені в країні.
1 Державне регулювання ринкової економіки має незначну історію.
2. У сучасному світі питання про величину пропозиції грошей має однозначну відповідь: теоретично величина пропозиції грошей має бути саме такою, щоб купити за діючими цінами усі товари і послуги, вироблені в країні.
1. Класична економічна теорія заснована на таких принципах:
2. Міжнародні кредитні відносини – це економічні відносини наддержавного виду (тобто вони охоплюють багато країн чи міжнародних організацій), засновані на наданні позик одним державам (міжнародним організаціям) іншими.
1. Фінансовий ринок—це специфічна сфера економічних відносин, де відбувається купівля-продаж фінансових ресурсів.
2. Світове, або всесвітнє, господарство - сукупність національ­них економік і особливої сфери суспільно-виробничих зв'яз­ків, що виходять за територіальні межі окремих країн — міжнародних економічних відносин.
інтеграція
1. Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України
За товарно-галузевою ознакою (класифікація ООН) світові ринки діляться на
Результат еконо­мічного прогресу — реальні досягнення в процесі економічного зростання.
Основною умовою економічного зростання економіки України є формування ринку капіталу.
Прогрес.
Функціональні структури валютних відносин втілюються в істо­рично конкретних валютних системах.
1 Платіжний баланс. Валютний курс і паритет купівельної спроможності.
2. Міжнародне співробітництво у вирішенні загальнолюдських проблем збереження цивілізації

Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.44 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді до іспиту з економічної теорії

релевантные научные источники:
 • Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
  1.Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. 2.Розкрийте предмет історії економіки та економічної думки і еволюцію господарських одиниць: фактори розвитку, історичні
 • Відповіді на іспит Основи економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.2 Мб
  1.Зародження, основні етапи і напрямки розвитку економічної теорії. 2.Предмет і функції економічної теорії. 3. Методи дослідження економічних явищ і процесів. 4. Економічні закони і категорії, їх
 • Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи. Охар-йте господарську
 • Економічна теорія. Конспект лекцій
  | Лекция | 2006 | Украина | docx | 0.27 Мб
  Конспект лекцій з дисципліни “Економічна теорія” (адаптивний курс) висвітлює значення економіки, її рівні існування, розкриває погляди як давньогрецьких мислителів, так і погляди сучасних творців
 • Історія економічних вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
  1. Предмет історії економічних вчень та концептуальні засади її вивчення. 2. Історичні джерела та методи дослідження економічних поглядів та вчень 3. Структура курсу: вивчення економічних поглядів
 • Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії. Тлумечення предмета політичної економії різними школами. 3.
 • Основи економічних теорій
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  Список запитань по предмету: Економічна теорія: предмет і метод пізнання Економічні закони та економічні категорії Історія становлення економічної теорії Економічний ріст, його типи та фактори.
 • Відповіді на іспит з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  1.Виникнення та етапи розвитку ПЕ 2.ПЕ, Обєкт, Предмет 3. Економічна теорія і політ економія: проблеми взаємозв’язку. Позитивна і нормативна політ економія* 4.ЕК закони, Принципи Категорії 5. Методи
 • Відповіді з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
  1. Зародження і розвиток політ економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політ економії. Тлумечення предмета політ економії різними школами. 3. Економічна теорія і
 • Відповіді до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії та його тлумачення різними школами. 3. Економічна теорія і політична

Другие источники по дисциплине Экономическая теория:

 1. Ответы к кандидатскому минимуму по экономике
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.29 Мб
 2. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 1.98 Мб
 3. Відповіді з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.32 Мб
 4. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 1.68 Мб
 5. Відповіді до іспиту з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.69 Мб
 6. Ответы на вопросы по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.07 Мб
 7. Ответы к билетам по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.24 Мб
 8. Ответы к государственному экзамену по экономической теории
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 1.28 Мб
 9. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.57 Мб
 10. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.78 Мб
 11. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.96 Мб
 12. Экономическая теория. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.79 Мб
 13. Ответы на билеты к экзамену по Экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.44 Мб
 14. Ответы на билеты к экзамену по дисциплине Экономическая теория
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.32 Мб
 15. Ответы на вопросы государственного экзамена - По дисциплине «Экономическая теория»
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.26 Мб
 16. Ответы на вопросы по Экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 1.25 Мб
 17. Ответы на вопросы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.2 Мб
 18. Ответы к государственному экзамену по экономической теории
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.88 Мб
 19. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.61 Мб
 20. Экономическая теория. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.12 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -