Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді на іспит Основи економічної теорії

Відповіді на іспит Основи економічної теорії

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.2 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1.Зародження, основні етапи і напрямки розвитку економічної теорії.
2.Предмет і функції економічної теорії.
3. Методи дослідження економічних явищ і процесів.
4. Економічні закони і категорії, їх класифікація.
5. Виникнення і розвиток економічної думки в Україні.
6. Економічні відносини та їх види. Поняття економічної системи.
7. Типи та основні моделі економічних систем.
8. Кругообіг ресурсів, продуктів і доходів.
9. Суть і критерії науково-технічного прогресу. Рушійні сили і фактори економічного прогресу.
10. Суть, основні риси і суперечності НТР. НТР і зміна ролі у виробництві.
11. Натуральне виробництво, його сутність.
12. Товарне виробництво: умови виникнення, розвиток і форми.
13. Товар і його властивості. Класифікації товарів.
14. Основні теорії вартості. Закон вартості.
15. Виникнення, суть і функції грошей.
16. Історія українських грошей.
17. Суть, причини і типи інфляції.
18. Економічний зміст та форми власності.
19. Роздержавлення і приватизація власності: суть, методи, принципи та мета.
20. Особливості реформування форм власності в умовах переходу України до ринкових відносин.
21. Ринкова економіка – як система ринків. Умови функціонування ринкової економіки.
22. Суть, структура і функції ринку.
23. Економічна природа попиту та пропозиції. Закон попиту та закон пропозиції.
24. Еластичність попиту та пропозиції.
25. Інфраструктура ринку та її основні елементи.
26. Економічний механізм ринкового саморегулювання.
27. Проблеми формування ринкової економіки в Україні.
28. Суть, структура і функції цін в ринковій економіці.
29. Суть, значення конкуренції в розвитку економіки. Конкуренція і монополія та її взаємозв’язок.
30. Форми та методи конкурентної боротьби. Причини виникнення і сутність монополій. Антимонопольна діяльність держави.
31. Суть і види підприємств в ринковій економіці. Організаційно-правові форми підприємств.
32. Суть і види підприємницької діяльності. Закон України “Про підприємництво”.
33. Роль підприємництва у формуванні ринкової економіки України.
34. Особливості акціонерного капіталу в сучасній ринковій економіці.
35. Цінні папери як засіб інвестування.
36. Види акцій та їх курс.
37. Сучасна світова концепція витрат. Витрати виробництва, основні види витрат виробництва.
38. Економічна ефективність діяльності підприємства. Рентабельність виробництва.
39. Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності.
40. Прибуток як економічна категорія.
41. Заробітна плата: її сутність, функції та принципи організації.
42. Форми та системи оплати праці.
43. Основні теорії і практики сучасного менеджменту.
44. Суть менеджменту, його функції.
45. Основніформи і методиуправлінняпідприємством.
46. Зміст маркетингової діяльності, функції маркетингу.
47. Суть аграрних відносин, їх специфіка і місце в економічній системі.
48. Економічна рента. Особливості рентних відносин в Україні.
49. Організація агробізнесу. Агропромислова інтеграція та її типи.
50. Національне багатство і його структура.
51. Економічне зростання: суть, джерела та типи.
52. Суть відтворення. Просте і розширене відтворення.
53. Форми суспільного виробництва.
54. Суть макроекономіки. Цілі та інструменти макроекономіки.
55. Система національних рахунків.
56. Валовий національний продукт та його обчислення.
57. Фонди нагромадження і споживання.
58. Чистий національний продукт.
59. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом та пропозицією.
60. Національний доход, його створення, розподіл та перерозподіл.
61. Економічна роль і функції держави в ринковій економіці.
62. Форми і методи державного регулювання економіки.
63. Економічна рівновага і циклічність. Види і форми циклів.
64. Економічні кризи. Зовнішні та внутрішні фактори циклічного розвитку економіки.
65. Становлення і розвиток фінансово-кредитного механізму в Україні.
66. Суть, функції і роль фінансів у ринковій економіці.
67. Суть, функції і основні види банків.
68. Податкова система. Види податків. Крива Лаффера.
69. Кредитна система. Її суть. Види кредиту та принципи кредитування.
70. Ринок праці, його сутність, функції та регулювання.
71. Робоча сила як товар, її ціна і вартість.
72. Зайнятість населення та її види. Показники, які характеризують зайнятість та безробіття.
73. Безробіття та його причини. Типи безробіття. Закон Оукена.
74. Політика держави в галузі зайнятості і безробіття. Закон України “Про зайнятість населення”.
75. Вимірювання і природний рівень безробіття.
76. Взаємозв’язок інфляції і безробіття. Крива Філіпса.
77. Соціальний захист населення в умовах переходу України до ринку.
78. Доходи населення і джерела їх формування в ринковій економіці.
79. Проблеми інтеграції України в світове господарство.
80. Сутьі структура світового господарства.
81. Індустріально розвинені та економічно відсталі країни в світовому господарстві.
82. Сучасні форми міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція.
83. Зміст і структура світової валютної системи. Конвертованість валют.
84. Міжнародне співробітництво у розв’язання глобальних проблем.
85. Причини виникнення ісутність глобальних проблем.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.2 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді на іспит Основи економічної теорії

релевантные научные источники:
 • Основи економічних теорій
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  Список запитань по предмету: Економічна теорія: предмет і метод пізнання Економічні закони та економічні категорії Історія становлення економічної теорії Економічний ріст, його типи та фактори.
 • Економічна теорія. Конспект лекцій
  | Лекция | 2006 | Украина | docx | 0.27 Мб
  Конспект лекцій з дисципліни “Економічна теорія” (адаптивний курс) висвітлює значення економіки, її рівні існування, розкриває погляди як давньогрецьких мислителів, так і погляди сучасних творців
 • Історія економічних вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
  1. Предмет історії економічних вчень та концептуальні засади її вивчення. 2. Історичні джерела та методи дослідження економічних поглядів та вчень 3. Структура курсу: вивчення економічних поглядів
 • Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії. Тлумечення предмета політичної економії різними школами. 3.
 • Відповіді з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
  1. Зародження і розвиток політ економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політ економії. Тлумечення предмета політ економії різними школами. 3. Економічна теорія і
 • Відповіді на іспит з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  1.Виникнення та етапи розвитку ПЕ 2.ПЕ, Обєкт, Предмет 3. Економічна теорія і політ економія: проблеми взаємозв’язку. Позитивна і нормативна політ економія* 4.ЕК закони, Принципи Категорії 5. Методи
 • Відповіді до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії та його тлумачення різними школами. 3. Економічна теорія і політична
 • Відповіді на державний іспит з дисципліни Історія економічних вчень
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Украина | docx | 0.25 Мб
  Предмет і методологія дисципліни «Історія економічних вчень». Економічна думка стародавнього світу. Економічна думка античного світу Економічна думка середньовіччя в Західній Європі. Економічна думка
 • Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  1.Виникнення та етапи розвитку ПЕ 2.ПЕ, Обєкт, Предмет 4.ЕК закони, Принципи Категорії 54. Економ азпекти глобальних пробле. 11 12 10. Виробництво та його основні фактори. 38. Концентрація і
 • Конкуренція в міжнародному бізнесі
  | Лекция | | Украина | docx | 0.26 Мб
  ТЕМА 1. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНЦІЇ Конкуренція у класичних та неокласичних концепціях. 2.Конфліктні теорії економічної конкуренції. Механізм конкуренції у системних концепціях економічного

Другие источники по дисциплине Экономическая теория:

 1. Ответы к кандидатскому минимуму по экономике
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.29 Мб
 2. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 1.98 Мб
 3. Відповіді з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.32 Мб
 4. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 1.68 Мб
 5. Відповіді до іспиту з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.44 Мб
 6. Відповіді до іспиту з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.69 Мб
 7. Ответы на вопросы по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.07 Мб
 8. Ответы к билетам по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.24 Мб
 9. Ответы к государственному экзамену по экономической теории
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 1.28 Мб
 10. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.57 Мб
 11. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.78 Мб
 12. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.96 Мб
 13. Экономическая теория. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.79 Мб
 14. Ответы на билеты к экзамену по Экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.44 Мб
 15. Ответы на билеты к экзамену по дисциплине Экономическая теория
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.32 Мб
 16. Ответы на вопросы государственного экзамена - По дисциплине «Экономическая теория»
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.26 Мб
 17. Ответы на вопросы по Экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 1.25 Мб
 18. Ответы на вопросы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.2 Мб
 19. Ответы к государственному экзамену по экономической теории
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.88 Мб
 20. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.61 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -