Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Відповіді на іспит з економічної теорії

 
Відповіді на іспит з економічної теорії

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1) Предмет та функції економічної теорії. Еволюція поглядів на предмет економічної теорії.
2) Методи та засоби економічного дослідження.
3) Економічні закони та категорії.
4) Економічна теорія та економічна політика. Завдання економічної теорії в умовах перехідної економіки України.
5) Потреби та споживчі блага. Класифікація потреб. Закон зростання потреб.
6) Економічні інтереси.
7.Закон спадної граничної корисності та його вплив на споживача.
9) Виробничі ресурси, їх класифікація.
10) Обмеженість ресурсів та проблема економічного вибору. Крива виробничих можливостей.
11.Ресурсний потенціал України та проблеми його використання.
12.Закон спадної продуктивності факторів виробництва та його вплив на поведінку виробника.
13.Технологічний спосіб виробництва:сутність та еволюція.Характеристика сучасного ТСВ.
14) Продукт як результат втілення факторів виробництва.
15.Ефективність використання факторів виробництва:сутність,основні показники,стан в Україні.
16) Економічне зростання та його типи. Освіта як фактор економічного зростання.
17.Економічний зміст власності.Право власності.
18) Типи, види і форми власності.
19) Реформування відносин власності в перехідній економіці України.
20) Сутність та принципи ринкової організації економіки. Функції ринку.
21) Загальні засади та модель адміністративно-командної економіки.
22) Змішана економіка розвинутих країн.
23) Економічна система сучасної України. Роздержавлення та приватизація економіки в Україні.
24) Товар та його властивості.
25) Вартість товару. Теорії вартості.
26) Суть і функції грошей.
27. Закон вартості
28.Види грошей. Визначення кількості грошей в обігу. Конвертованість грошей.
29.Гроші в Україні.
30.Попит. Закон попиту. Фактори попиту.
31.Пропозиція. Закон пропозиції. Фактори пропозиції.
32.Ринкова ціна. Явища дефіциту та надлишку товарів. Значення конкуренції у встановленні ринкової ціни. Антимонопольна діяльність держави.
33.Різнівидиринків: підходидокласифікації, загальнахарактеристика.
34.Ринкова інфраструктура та її елементи.
35.Товарні біржі,їх роль у ринковій економіці.
36.Фондові біржі,їх роль у функціонуванні капіталу.
37.Акціонерні товариства.Акція.Види акцій.Ціна акції.
38.Банки та банківська система.Банківська система в Україні.
39.Біржі праці(служби зайнятості).Служби зайнятості в Україні.
40.Фінансово-кредитні посередники:інвестиційні фонди,страхові та довірчі компанії,пенсійні фонди
41.Рента. Ціна землі.
42.Заробітна плата: сутність, форми. Номінальна та реальна заробітна плата. Заробітна плата в Україні.
43.Позичковий процент. Норма процента та фактори, що її визначають.
44.Економічна сутність прибутку. Норма прибутку та фактори, що її визначають.
45.Підприємство в ринковій економіці: суть, функції та види.
46.Підприємництво та його види. Підприємництво в Україні.
47.Малий і великий бізнес, необхідність їх поєднання. Проблема малого бізнесу в Україні
48.Фермерські та колективні підприємства в сільському госпо­дарстві. Фермерство в Україні
49.Державні підприємства в ринковій економіці. Державні підприємства в Україні.
50.Фонди підприємства, їх кругооборот та оборот.
51.Витрати виробництва та підприємницький дохід.
52.Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки. Доходи та витрати домогосподарств.Домогосподарства в Україні.
53.Зміст управлінської діяльності підприємства. Менеджмент. Еволюція теорій управління.
54.Функції управління фірмою. Організаційні структури управління підприємством.
55. Необхідність, суть та функції маркетингу.
56.Національна економіка як ціле. Поняття макроекономічної рівноваги
57.Сукупні доходи та сукупні витрати, необхідність їх урівноваження.
58.Сукупний попит і сукупна пропозиція, їх урівноваження.
59. Класичний, кейнсіанський та неокласичні погляди на можливість досягнення макрорівноваги.
60.Валовий внутрішній (національний) продукт та інші макроекономічніпоказники.
61. Циклічність як форма руху ринкової економіки.
62-63.Безробіття, його рівень та наслідки.
64.Інфляція: суть, причини, рівень.
65.Антиінфляційне регулювання економіки в розвинутих країнах. Інфляція в Україні в 90-х роках ХХ ст. та на початку ХХІ ст.
66.Податки: сутність, види, роль в макроекономічному регулюванні
67.Оподаткування в Україні.
68.Державний бюджет. Структура надходжень та видатків.
69. Державний бюджет України на поточний рік.
70.Кредитно-грошове регулювання та кредитно-грошова політика держави.
71.Макроекономічне регулювання в Україні.
72.Міжнародний поділ праці та фактори, що його визначають. Світове господарство.
73.Форми міжнародних економічних відносин.
74) Міжнародна торгівля. Світова ціна. Протекціонізм і лібералізм у міжнародній торгівлі. Світова організація торгівлі (СОТ). Україна як член СОТ.
75.Платіжний баланс країни: сутність,структура.Платіжний баланс України.Платіжний баланс
76.Міжнародна валютна система
77.Форми міжнародного підприємництва
78.Міжнародні фінансово-кредитні установи
79.Місце та економічні зв'язки України у сучасному світовому господарстві

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Відповіді на іспит з економічної теорії

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Экономическая теория:

 1. Ответы к кандидатскому минимуму по экономике
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.29 Мб
 2. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 1.98 Мб
 3. Відповіді з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.32 Мб
 4. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 1.68 Мб
 5. Відповіді до іспиту з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.44 Мб
 6. Відповіді до іспиту з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.69 Мб
 7. Ответы на вопросы по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.07 Мб
 8. Ответы к билетам по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.24 Мб
 9. Ответы к государственному экзамену по экономической теории
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 1.28 Мб
 10. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.57 Мб
 11. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.78 Мб
 12. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.96 Мб
 13. Экономическая теория. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.79 Мб
 14. Ответы на билеты к экзамену по Экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.44 Мб
 15. Ответы на билеты к экзамену по дисциплине Экономическая теория
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.32 Мб
 16. Ответы на вопросы государственного экзамена - По дисциплине «Экономическая теория»
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.26 Мб
 17. Ответы на вопросы по Экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 1.25 Мб
 18. Ответы на вопросы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.2 Мб
 19. Ответы к государственному экзамену по экономической теории
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.88 Мб
 20. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.61 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -