Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді з економічної теорії

Відповіді з економічної теорії

Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.32 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Основні етапи розвитку економічної теорії.
2. Економічні ресурси та їх види. Проблема обмеженості ресурсів.
3. Предмет економічної теорії. Основна економічна проблема.
4. Крива виробничих можливостей. Проблема економічного вибору.
5. Функції та структура економічної теорії
6. Поділ праці та спеціалізація.
8. сутність економічної системи, типии економічних систем!
9. Класична економічна теорія А.Сміта.
10. Командна та ринкова економічні системи: відмінність та проблеми.
11. Поняття власності. Види власності.
12. Приватна власність як основа ринкової економіки. Роздержавлення, приватизація.
26. Діяльність фірми та її витрати в довгостроковому періоді
27 Прибуток як мета фірми. Умови максимізації прибутку.
28. Предмет і основні проблеми макроекономіки
29.валовий національний продукт, його складові
30 Система макроекономічних показників: чистий національний продукт, національний доход, особистий доход, доход кінцевого використання.
31 Рівень цін і макроекономічні показники. Номінальний та реальний ВНП.
33 Тіньова економіка: поняття та проблеми.
34 Економічне зростання: поняття, типи, чинники.
35 Циклічність ринкової економіки. Економічний цикл та його фази.
36 Сукупний попит і сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага.
Сукупний попит і сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага.
37. Безробіття, його види. Вплив безробіття на економічне зростання.
38. Інфляція, її види. Причини і наслідки інфляції.
39. Природа вітчизняної кризи.
41. Макроекономічна теорія Дж.Кейнса та її основні складові.
42. Споживання та заощадження. Чинники, які їх визначають.
43. Інвестиції, їх роль в досягненні макроекономічної рівноваги.
44. Механізм мультиплікатора. Парадокс ощадливості.
46. Гроші, їх функції. Пропозиція грошей, попит на гроші.
47. Кредитна система.
49. Кейнсіанська та монетаристська моделі регулювання ринкової економіки.
50. Економіка пропозиції. Теорія раціональних очікувань.
51. Бюджетно-податкове регулювання. Проблема бюджетного дефіциту.
52. Податки, їх види. Податкова політика. Крива Лаффера.
53. Кредитно-грошове регулювання.
54. Проблеми стабілізації української економіки.
55. Виникнення, сутність та етапи розвитку меркантилізму.
57. Предмет загальної економічної теорії. Економічна теорія і практика.
58. Фізіократи. Економічні погляди Ф.Кене і А.Тюрго.
59. Роль і основні економічні ідеї А. Сміта і Д. Рікардо.
60. Підприємство як суб’єкт ринкових відносин.
62. Развитие и критика идей классической политической экономии: Ж.Б. Сей, Т.Р.Мальтус, Дж.С. Моль.
63. Сутність, види та вимір інфляції.
64. Економічні концепції марксизму.
65. Фактори виробництва, їх групування та варіації. Поняття та параметри виробничої функції. Сукупний, середній та граничний продукт.
66. Маржиналізм: його виникнення і основні методологічні принципи.
67. Значення макроекономічних показників. Система національних рахунків.
68. Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення. Альтернативні витрати та їх склад. Сукупні, середні та граничні витрати. Поняття загального, середнього та граничного доходу.
69. Основні ідеї сучасної Економічної теорії.
70. Макроэкономические теории Кейнсианской школы.
71. Неокласицизм. Ідеї Маршала, Кларка. Математичні концепії економічної рівноваги.
72. Дефляційний на інфляційний розрив
73. Виникнення інституціоналізму в США. Веблен Подальший розвиток інституціоналізму.
74. Роль держави в змішаній економіці. Роль та обмеження ринкового механізму в регулюванні економіки. Кейнсіанський механізм державного впливу на економіку.
75. Виробнича функція
76. Гроші, їхні функції Попит на гроші та пропозиція грошей. Рівновага на ринку грошей. Гроші та “майже гроші ”
77. Економічна думка Стародавнього Риму
78. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору.
79 К.Маркса теорій суспільного відтворення.
80. Поняття потреби. Види потреб. Економічні блага, їх класифікація. Поняття корисності. Сукупна та гранична корисність.
81. Грошово-кредитне регулювання економіки
82. Сутність і мета економічного зростання. Модель економічного зростання Харрода-Домара як неокейнсіанський варіант моделювання економічного розвитку.
83. Поняття рівноваги споживача. Модель споживання набору благ.
84. Поняття попиту на благо. Моделювання поведінки споживача: визначення індивідуального попиту на благо.
97. Економічна думка стародавнього світу: економічні погляди Ксенофонта, Платона, Аристотеля.
98. Лінія розвитку фірми.
99. Фактори виробництва, їх суть.
101. Вчення Утопічної школи.
102. Економічна думка Вільяма С. Джевонса.
103. Теорія Мілтона Фрідмана.
104. Економічна думка Вільяма Петти.
105. Карл Маркс – творець теорії капіталу.
107. Діяльність Француа Кене.
108. Економічні вчення Давіда Рікардо.
109. Вчення школи Маржиналізму.
110. Економічна теорія в творах Декабристів.
111. Теорія капіталу.
112. Заробітна плата та її функції.
113. Суспільне відтворення і категорії.
114. Міжнародні корпорації
115. Міжнародні територіальні об’єднання держав.
116. Міжнародний поділ праці.
117. Ціна та ціноутворення.
118. Натуральне та товарне виробництво.
119. Теорія Неолібералістичної школи.
120. Глобалізація світового господарства.

Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.32 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді з економічної теорії

релевантные научные источники:
 • Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
  1.Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. 2.Розкрийте предмет історії економіки та економічної думки і еволюцію господарських одиниць: фактори розвитку, історичні
 • Відповіді на іспит Основи економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.2 Мб
  1.Зародження, основні етапи і напрямки розвитку економічної теорії. 2.Предмет і функції економічної теорії. 3. Методи дослідження економічних явищ і процесів. 4. Економічні закони і категорії, їх
 • Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи. Охар-йте господарську
 • Економічна теорія. Конспект лекцій
  | Лекция | 2006 | Украина | docx | 0.27 Мб
  Конспект лекцій з дисципліни “Економічна теорія” (адаптивний курс) висвітлює значення економіки, її рівні існування, розкриває погляди як давньогрецьких мислителів, так і погляди сучасних творців
 • Історія економічних вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
  1. Предмет історії економічних вчень та концептуальні засади її вивчення. 2. Історичні джерела та методи дослідження економічних поглядів та вчень 3. Структура курсу: вивчення економічних поглядів
 • Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії. Тлумечення предмета політичної економії різними школами. 3.
 • Основи економічних теорій
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  Список запитань по предмету: Економічна теорія: предмет і метод пізнання Економічні закони та економічні категорії Історія становлення економічної теорії Економічний ріст, його типи та фактори.
 • Відповіді на іспит з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  1.Виникнення та етапи розвитку ПЕ 2.ПЕ, Обєкт, Предмет 3. Економічна теорія і політ економія: проблеми взаємозв’язку. Позитивна і нормативна політ економія* 4.ЕК закони, Принципи Категорії 5. Методи
 • Відповіді з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
  1. Зародження і розвиток політ економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політ економії. Тлумечення предмета політ економії різними школами. 3. Економічна теорія і
 • Відповіді до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії та його тлумачення різними школами. 3. Економічна теорія і політична

Другие источники по дисциплине Экономическая теория:

 1. Ответы к кандидатскому минимуму по экономике
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.29 Мб
 2. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 1.98 Мб
 3. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 1.68 Мб
 4. Відповіді до іспиту з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.44 Мб
 5. Відповіді до іспиту з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.69 Мб
 6. Ответы на вопросы по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.07 Мб
 7. Ответы к билетам по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.24 Мб
 8. Ответы к государственному экзамену по экономической теории
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 1.28 Мб
 9. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.57 Мб
 10. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.78 Мб
 11. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.96 Мб
 12. Экономическая теория. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.79 Мб
 13. Ответы на билеты к экзамену по Экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.44 Мб
 14. Ответы на билеты к экзамену по дисциплине Экономическая теория
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.32 Мб
 15. Ответы на вопросы государственного экзамена - По дисциплине «Экономическая теория»
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.26 Мб
 16. Ответы на вопросы по Экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 1.25 Мб
 17. Ответы на вопросы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.2 Мб
 18. Ответы к государственному экзамену по экономической теории
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.88 Мб
 19. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.61 Мб
 20. Экономическая теория. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.12 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -