Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Правова робота в організаціях і установах

Правова робота в організаціях і установах

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Предмет, система, завдання, джерела курсу 'Правова робота в організаціях і установах"
Поняття правової роботи та юридичної служби.
З. Етапи становлення і розвитку юридичної служби.
Поняття та види суб'єктів правової роботи.
Права та обов'язки керівника підприємства, установи, організації як суб'єкта правової роботи.
Структурні підрозділи підприємства, установи, організації як суб'єкти правової роботи, їх компетенція і правовий стан.
Роль трудового колективу підприємства, установи, організації як суб'єкту правової роботи.
Взаємодія юридичної служби суб'єкта господарювання з іншими структурними підрозділами.
Вимоги, що висуваються до керівників і працівників юридичної служби.
12. Обов'язки юридичної служби підприємства.
Відповідальність працівників юридичної служби.
Юридичні служби міністерств, органів виконавчої влади, підприємств, установ як система державних органів.
Особливості правового обслуговування малих і середніх підприємств.
Особливості правового обслуговування підприємств адвокатами.
Методичне керівництво правовою роботою в народному господарстві України.
Перевірка діяльності юридичної служби як одна з основних найефективніших форм контролю за правовою роботою.
Кваліфікаційна характеристика співробітників юридичної служби.
25. Обліково-довідкова робота.
27. Критерії оцінювання діяльності юридичної служби.
28. Поняття і зміст договірноїроботи.
зо. Нормативні акти, що регулюють майнові договори.
31. Загальний порядок виконання договірної роботи.
З 2. Облік договорів.і контроль за їх виконанням.
Правове забезпечення планової і договірної дисципліни.
Відповідальність за невиконання договірних зобов'язнь.
Виготовлення продукції високої якості — одне з основних завдань органів господарського управління і підприємств.
Правове забезпечення управління якістю на підприємстві.
Робота юридичної служби, пов'язана з підвищенням якості продукції.
Нормативно-технічні документи, що визначають вимоги до якості продукції.
41. Поняття претензійної роботи.
4 2 • Загальні положення організації претензійної роботи.
43. Правове регулювання порядку пред'явлення і розгляду претензій
44. Основні види претензій
4 5. Аналіз і узагальнення практики претензійної роботи
Поняття позовної роботи та її організація на підприємствах, в установах, організаціях
Порядок та підстави подання позову.
Роль юридичної служби В забезпеченні проведення аналізу здійснення позовної роботи.
Роль юридичної служби у зміцненні законності на підприємстві.
Основні напрямки правової роботи із забезпечення законності на підприємстві.
Контроль за виконанням правових норм у діяльності підприємства.
Основні напрями роботи юридичної служби щодо забезпечення дотримання трудового законодавства і зміцнення трудової дисципліни.
Організація правової роботи із забезпечення збереження майна.
Найважливіші напрями роботи юридичних служб із забезпечення збереження майна.
Порядок призначення та переміщення матеріально відповідальних осіб.
Контроль юридичної служби за додержанням встановленого законодавством порядку приймання продукції.
Правова пропаганда у трудовому колективі.
Поняття «юрисконсульт», «юридична служба», «юридичне обслуговування».
Законодавство про організацію правової роботи та юридичну службу.
Правовий статус працівників юридичної служби

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderПравова робота в організаціях і установах

релевантные научные источники:
 • Організація обліку, контролю й аналізу
  Фаріон І.Д., Перевозова І.В. | Навчальний посібник. / За редакцією доктора економічних наук, професора І. Д. Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 714 с. | Учебное пособие | 2007 | Украина | docx | 5.06 Мб
  Вступ 3 Тема 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Організаційні передумови створення підприємства . 5 1.2. Порядок реєстрації підприємства 18 Контрольні вправи до теми 1 . 27 Тема 2.
 • Організація праці менеджера
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.23 Мб
  1. Механізм життєдіяльності природних та штучних (людських) систем 2. Суть і зміст документаційного забезпечення процесу управління підприємством. 3. Призначення, зміст та вимоги до написання
 • Організація праці менеджера
  | Ответы к госэкзамену | 2017 | Украина | docx | 0.03 Мб
  1. Специфіка управлінської діяльності 2. Ролі та функції менеджера. Вимоги до сучасного менеджера Зміст та завдання наукової організації праці. Принципи наукової організації праці. Розпорядча
 • Організація праці менеджера
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.07 Мб
  Характеристика основних функцій менеджменту. Види управлінських посад в організації, їх характеристика та сучасні приклади. Специфічні особливості роботи менеджера в організації. Вимоги до менеджерів
 • Менеджмент і організація виробництва
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
  Тема 1: «Теоретико-методологічні засади дисципліни «Операційний менеджмент»» Мета та основні завдання операційного менеджменту. Еволюція розвитку операційного менеджменту. Сутність та особливості
 • Виникнення і розвиток адвокатури. Поняття, принципи й організаційні форми діяльності адвокатури
  | Лекция | | Украина | docx | 0.08 Мб
 • Відповіді до державного іспиту по предмету Організація торгівлі
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Украина | docx | 0.02 Мб
  Формування асортименту товарів та визначення попиту населення на роздрібних торгівельних підприємствах. Загальні правила розміщення та викладки товарів у торговельному залі. Мерчендайзинг. Основний
 • Аграрне право України - відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ Поняття та предмет аграрного права України. Функції агарного права України. Принципи аграрногоправа України. Методи в аграрному праві України. Система і структура аграрного
 • Відповіді до ДЕК з дисципліни “Бюджетна система”
  | Ответы к госэкзамену | | Украина | docx | 0.13 Мб
  1. Бюджет як економічна категорія, його об’єктивна необхідність та призначення. 2 Ознаки та функції бюджету, їх коротка характеристика. 3. Бюджет як основний фінансовий план держави. 4 Моделі
 • Конспект лекцій з дисципліни «Транспортне право»
  Петраш В.І. | Укл.: Петраш В.І. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 159 с. | Лекция | 2008 | Украина | docx | 0.26 Мб
  Для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 1004 – «Транспортні технології» спеціальностей 6.100402 – «Транспорті системи», 6.100401 – «Організація і регулювання дорожнього

Другие источники по дисциплине Профессиональная деятельность:

 1. Основы профессиональной деятельности юриста
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 2. Ответы к экзамену по дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.09 Мб
 3. Ответы к экзамену по дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.92 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -