Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Гроші та кредит. Відповіді до іспиту

 
Гроші та кредит. Відповіді до іспиту

Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.16 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. Сутність, основні завдання та функції дисципліни „Гроші та кредит”, її зв’язок з іншими економічними науками та значення для підготовки менеджерів.
2. Базова процентна ставка як основний інструмент регулювання грошово-кредитної сфери. Досвід застосування політики високих та низьких процентних ставок в країнах світу.
3. Платіжний баланс: сутність, стан, вплив на грошовий оборот в країні. Платіжний баланс України.
4. Попит та пропозиція грошей в економічній системі. Рівновага грошового ринку.
5. Сутність та причини появи грошей. Еволюція форм вартості та грошей.
6. Фондові індекси: сутність, порядок розрахунку, вплив на фінансові ринки.
7. Види грошей. Склад грошової маси та грошові агрегати.
8. Функції грошей, їх реалізація в Україні.
9. Властивості грошей, їх вплив на виконання грошима своїх функцій.
10. Сутність та економічний зміст грошового обороту, його основні форми.
11. Графічна модель грошового обороту. Характеристика окремих грошових потоків та їх взаємозв’язку. Критерії ефективності грошового обороту та загальні умови її досягнення.
12. Готівковий грошовий оборот: сутність, призначення, механізм та організація.
13. Безготівковий грошовий оборот. Організація безготівкових розрахунків. Несерійні цінні папери, що використовуються для безготівкових розрахунків.
14. Закон грошового обороту. Способи визначення необхідної кількості грошей в обороті. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають.
15. Основні типи спекулятивних операцій на валютному ринку. Сутність маржинальної та опціонної торгівлі на валютному ринку, їх організація.
16. Фундаментальний аналіз валютних курсів. Вплив часу та новин на біржову ціну валюти.
17. Сутність та основні характеристики грошових систем. Грошова система України.
18. Емісія готівкових та безготівкових грошей. Механізм банківської мультиплікації.
19. Історичні типи грошових систем та причини еволюції форм грошової системи.
20. Сутність, цілі та види грошових реформ, їх порівняльна ефективність.
21. Основні методи стабілізації грошового обороту, їх вплив на макроекономічну ситуацію в країні.
22. Організація підготовки та проведення грошової реформи. Способи оцінки її результатів.
23. Грошові реформи в Україні: зміст, призначення, результати.
24. Сутність та причини інфляції, способи її вимірювання, зв’язок з іншими макроекономічними показниками.
25. Економічні та соціальні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави.
26. Інфляція в Україні: причини, наслідки, способи подолання, сучасний стан.
27. Сутність та структура фінансового ринку, взаємозв’язок його сегментів. Роль фінансового ринку в грошовому оброті країни.
28. Методи технічного аналізу валютних курсів.
29. Механізм функціонування ринку позичкових капіталів. Роль та поведінка банків на ньому.
30. Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку.
31. Фондова біржа: сутність, принципи організації та управління, механізм діяльності, роль у ринковій економіці.
32. Види серійних цінних паперів. Механізм їх емісії та котирування.
33. Фінансовий ринок України: досвід функціонування, сучасний стан та перспективи розвитку.
34. Сутність, принципи побудови та функції банківської системи. Особливості розвитку банківської системи України.
35. Сутність, призначення, класифікація та механізм діяльності комерційних банків. Основні типи банківських операцій та порядок їх здійснення.
36. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн.
37. Центральні банки: сутність, призначення, правовий статус. Походження та розвиток центральних банків.
38. Сутність центральних банків, їх роль в економіці. Національний банк України.
39. Вплив економічної циклічності на грошово-кредитну сферу. Причини та наслідки світової фінансової кризи.(не до конца)
40. Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики держави.
41. Небанківські фінансово-кредитні установи: сутність, класифікація, досвід функціонування в Україні.
42. Поняття валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, види та значення. Сутність та основні типи
43. Валютний курс: сутність, зміст, види, вплив на параметри грошової системи та макроекономічні показники.
44. Методи державного регулювання валютних курсів. Валютна політика і валютне регулювання в Україні.
45. Валютний ринок: суть та структура. Чинники, що визначають кон’юнктуру валютного ринку.
45. Основні типи і порядок здійснення реальних валютних операцій, їх роль у функціонуванні валютного ринку. Валютні ризики і методи їх зниження.
47. Сутність та функції кредиту, його роль в функціонуванні та розвитку економіки. Причини виникнення кредиту. Зміст та основні суб'єкти кредитних відносин. Еволюція кредитних відносин та їх сучасний стан в Україні.
48. Форми та види кредиту, їх порівняльна ефективність для позичальника та кредитора.
49. Сутність позичкового проценту, його функції та чинники, що впливають на рівень проценту.
50. Механізм функціонування ринку позичкових капіталів.
51. Експорт та імпорт капіталів: сутність, механізм, методи регулювання. Вплив міжнародної торгівлі на грошовий оборот в країні.
52. Міжнародні валютно-кредитні організації: склад, призначення, механізм діяльності. Досвід використання послуг міжнародних валютно-кредитних організацій в Україні.

Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.16 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Гроші та кредит. Відповіді до іспиту

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Деньги, кредит, банки:

 1. Ответы к экзамену по дисциплиге «Деньги, кредит, банки»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.12 Мб
 2. Шпаргалка на экзамен по дисциплине Деньги и кредит
  | Шпаргалка | | Беларусь | docx | 0.11 Мб
 3. Деньги и кредит Р. Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | | Беларусь | docx | 0.11 Мб
 4. Ответы на экзамен Деньги и кредит Р.Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | | Беларусь | docx | 0.13 Мб
 5. Шпаргалка на экзамен Деньги и кредит Р. Беларусь
  | Шпаргалка | | Беларусь | docx | 0.34 Мб
 6. Деньги и кредит России
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.16 Мб
 7. Деньги и кредит РФ
  | Шпаргалка | | Россия | docx | 0.11 Мб
 8. Ответы к экзамену по дисциплине Деньги и кредит РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.14 Мб
 9. Шпаргалка по предмету Деньги и кридит
  | Шпаргалка | | Россия | docx | 0.16 Мб
 10. Задачи с решениями по дисциплине: «Деньги. Кредит. Банки»
  | Задачи с решениями | | Россия | docx | 0.01 Мб
 11. Кредитование в РФ. Шпаргалка
  | Шпаргалка | | Россия | docx | 0.11 Мб
 12. Деньги, кредит, банки
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.19 Мб
 13. Ответы к экзамену по дисциплине Деньги, кредит, банки РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.13 Мб
 14. Ответы по дисциплине «Деньги, кредит, банки»
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.48 Мб
 15. Ответы к экзамену по дисциплине Деньги, кредит, банки
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.07 Мб
 16. Деньги, кредит, банки. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.09 Мб
 17. Ответы на билеты к экзамену по дисциплине Деньги, кредит, банки
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.14 Мб
 18. Кредит и расчеты в РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.47 Мб
 19. Деньги, как историческая категория. Ответы на вопросы к зачету
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.4 Мб
 20. История кредитно-денежной системы РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.27 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Фондовые биржи - Фондовый рынок -