Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<

Бюджетна система України. Курс лекцій

Бюджетна система України. Курс лекцій

Лекция | | Украина | docx/pdf | 1.36 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

РОЗДІЛ І СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

1.1. Історичні умови започаткування казначейства
1.2. Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні
1.3. Етапи створення і розвитку Державного казначейства України

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

2.1. Сутність діяльності та функції казначейства
2.2. Організаційна структура Державного казначейства України
2.3. Розрахункові палати у системі казначейства: суть та призначення

РОЗДІЛ З ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ -ПОВНОВАЖНИЙ УЧАСНИК БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Організація бюджетного процесу в Україні
3.2. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження
3.3. Складання, розгляд та прийняття Державного бюджету України
3.4. Виконання Державного бюджету України
3.5. Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету
3.6. Бюджетне планування та прогнозування
3.7. Бюджетні повноваження Державного казначейства України

РОЗДІЛ 4 БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1. Сутність та призначення бюджетної класифікації
4.2. Класифікація доходів бюджету
4.3. Класифікація видатків бюджету
4.4. Класифікація фінансування бюджету
4.5. Класифікація боргу

РОЗДІЛ 5 ПЛАТІЖНА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

5.1. Поняття платіжних систем
5.2. Сутність внутрішньої платіжної системи Державного казначейства
5.3. Економічний зміст та призначення єдиного казначейського рахунку
5.4. Управління єдиним казначейським рахунком
5.5. Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства
5.6. Порядок відкриття реєстраційних рахунків
5.7. Проведення операцій на реєстраційних рахунках
5.8. Порядок відкриття спеціальних реєстраційних рахунків та проведення операцій на них
5.9. Ознаки кодування та аналітичні параметри рахунків

РОЗДІЛ 6 ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

6.1. Технічне забезпечення здійснення платежів
6.2. Механізм взаємовідносин користувачів коштів з казначейською системою
6.З.Система електронних платежів Національного банку України
6.3.1.Поняття системи електронних платежів
6.3.2. Структура та складові системи електронних платежів
6.3.3. Поняття та функціонування програмно-технічних комплексів СЕП
6.3.4. Порядок відображення коштів на коррахунках в СЕП
6.3.5. Електронні платіжні документи
6.3.6. Порядок обміну платіжними документами у СЕП
6.3.7. Порядок ведення кореспондентських рахунків банків-учасників СЕП
6.3.8. Поняття «Нічних» файлів

РОЗДІЛ 7 КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ

7.1. Характеристика видатків бюджету
7.2. Розмежування видатків між бюджетами
7.3. Принципи розмежування видатків між бюджетами
7.4. Розпорядники бюджетних коштів
7.4.1.Головнірозпорядники бюджетних коштів та їх основні функції
7.4.2. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня
7.5. Організація роботи щодо виконання державного бюджету за видатками
7.5.1. Формування бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів
7.5.2. Забезпечення обліку бюджетних асигнувань та контролю за їх дотриманням
7.5.3. Оформлення змін, що виникають у процесі виконання державного бюджету
7.5.4. Облік та консолідація інформації за зобов'язаннями розпорядників бюджетних коштів
7.6. Перерахування бюджетних коштів через органи Державного казначейства
7.6.1. Порядок перерахування коштів
7.6.2. Перерахування дотацій місцевим бюджетам
7.6.3. Здійснення видатків за рахунок коштів спеціального фонду
7.6.4. Перерахування коштів для здійснення видатків Ради Міністрів АР Крим, державних адміністрацій в областях, містах Києві та Севастополі
7.6.5. Казначейське обслуговування одержувачів коштів державного бюджету
7.6.6. Здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів, одержувачів коштів державного бюджету та платежів з рахунків інших клієнтів
7.6.7. Виплата готівки розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам коштів державного бюджету та іншим клієнтам
7.7. Відмови у здійсненні видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

РОЗДІЛ 8 КАСОВЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ

8.1.Загальна характеристика державних доходів
8.2. Організація касового виконання державного бюджету за доходами та порядок зарахування платежів
8.3. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету
8.4. Операції за коштами від повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під державні гарантії за рахунок загального фонду державного бюджету
8.5. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету
8.6. Операції за платежами, які розподіляються міме загальним та спеціальним фондами державного бюджету
8.7. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевим бюджетами
8.8. Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що підлягають розподілу
8.9. Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету
8.10. Операції за власними надходженнями бюджетних установ та організацій
8.11. Зарахування платежів, що справляються митними органами
8.12. Операції з виконання державного бюджету за доходами у Державному казначействі України
8.13. Операції з повернення у готівковій формі надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету
8.14. Облік та складання звітності про надходження коштів до державного бюджету

РОЗДІЛ 9 КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

9.1. Склад та структура місцевих бюджетів
9.2. Міжбюджетні відносини та їх регулювання
9.3. Міжбюджетне фінансування
9.4. Складання, розгляд, затвердження, виконання місцевих бюджетів
9.4.1. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів
9.4.2. Виконання місцевих бюджетів
9.5. Виконання місцевих бюджетів органами Державного казначейства
9.5.1.3агальні положення щодо переходу на казначейське обслуговування місцевих бюджетів
9.5.2.Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів
9.5.2.1.Організація роботи з виконання місцевих бюджетів за доходами
9.5.2.2. Порядок застосування та оформлення платіжних документів
9.5.2.3. Порядок здійснення операцій по зарахуванню коштів до місцевих бюджетів
9.5.2.4. Взаємодія між органами Держказначейства та державної податкової служби в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами
9.5.3. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками
9.5.3.1.Основні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками
9.5.3.2. Облік бюджетних зобов'язань та контроль бюджетних повноважень
9.5.3.3. Порядок перерахування коштів на здійснення видатків
9.5.3.4. Оплата видатків розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів
9.5.3.5. Порядок виплати готівки
9.5.4. Оформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів
9.5.5. Перерахування міжбюджетних трансфертів
9.5.6. Операції по взаємних розрахунках
9.5.7. Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів

РОЗДІЛ 10 КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ФОНДІВ

10.1. Характеристика державних цільових фондів
10.2.Порядок зарахування коштів до державних цільових фондів
10.3. Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного майна
10.4. Порядок зарахування коштів до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
10.5.Порядок проходження коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

РОЗДІЛ 11 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

11.1. Облікова політика Державного казначейства
11.2. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів в Україні
11.3. Економічна сутність та функції бюджетного обліку
11.4. Організація бухгалтерського обліку в органах Державного казначейства
11.5. План рахунків як засіб реєстрації в обліку операцій
11.6. Структура плану рахунків
11.7. Внутрішня побудова рахунків

РОЗДІЛ 12 ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

12.1. Характеристика звітності про виконання бюджетів
12.2. Порядок складання та подання звітності бюджетними установами
12.2.1. Складання та подання місячної звітності про виконання бюджетів
12.2.2. Квартальна фінансова звітність бюджетних установ про виконання бюджетів
12.2.3. Складання та подання розпорядниками коштів річної звітності про виконання бюджетів
12.3. Складання звітності про виконання державного бюджету органами державного казначейства
12.3.1. Порядок складання місячної звітності
12.3.2. Складання квартальної звітності про виконання державного бюджету
12.3.3. Річна звітність органів Державного казначейства про виконання державного бюджету
12.4. Строки подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджету

РОЗДІЛ 13 КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

13.1. Зміст і призначення фінансового контролю
13.2. Види, форми та методи фінансового контролю
13.3. Органи державного фінансового контролю, їх функції
13.4. Проблеми і напрями вдосконалення роботи органів державного фінансового контролю
13.5. Організація фінансового контролю у системі казначейства
13.6. Внутрішній контроль в органах Державного казначейства
13.7. Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю

РОЗДІЛ 14 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

14.1. Економічна сутність та причини виникнення державного боргу
14.2. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими інституціями
14.3. Напрями розвитку взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутами
14.4. Особливості управління державним боргом
14.4.1. Завдання та методи управління державним боргом
14.4.2. Правова база управління державним боргом
14.4.3. Напрями управління державним боргом
14.4.4. Управління внутрішнім державним боргом
14.4.5. Управління зовнішнім державним боргом
14.4.6. Оцінка платоспроможності держави

РОЗДІЛ 15 КАЗНАЧЕЙСТВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

15.1. Казначейство Франції
15.1.1. Структура казначейства
15.1.2. Функції казначейства
15.1.3. Казначейські операції
15.1.4. Рахунки казначейства
15.2. Державне казначейство США
15.2.1. Розподіл бюджетних повноважень
15.2.2. Функції та завдання державного казначейства
15.3. Державне казначейство Великобританії
15.4. Державне казначейство Латвійської Республіки
15.4.1. Структура казначейства
15.4.2. Функції казначейства
15.4.3. Касове виконання державного бюджету
15.4.4. Розрахунковий центр Державного казначейства
15.4.5. Звіт про виконання бюджетів
15.5. Казначейство Австрії
15.6. Федеральне казначейство Російської федерації
15.6.1. Організаційна структура та функції федерального казначейства Росії
15.6.2. Казначейське виконання федерального бюджету за доходами
15.6.3. Організація казначейського виконання федерального бюджету за видатками

Лекция | | Украина | docx/pdf | 1.36 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderБюджетна система України. Курс лекцій

релевантные научные источники:
 • Державне регулювання экономіки України
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.28 Мб
  1.Межа вироб.можлив-й, команд.та ринк.форми орг-ції ек-ки. 2.Вади ринк.саморегулювання. 3. Політ., соц., міжнарод., та ек. ф-ції держави. 4.Ек.ф-ції держави. 5.Сутність понять “державне втручання в

Другие источники по дисциплине Бюджетная система:

 1. Совершенствование системы исполнения федерального бюджета
  Шогенова Фатимат Ахмедовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 2.3 Мб
 2. Оценка кризисного потенциала территориальных бюджетов Российской Федерации
  Тарасов Вадим Анатольевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2007 | Диссертация | 2007 | Россия | docx/pdf | 14.18 Мб
 3. Моделирование бюджетной обеспеченности муниципальных образований в системе бюджетного федерализма (на примере Удмуртской Республики)
  Бабушкина Ирина Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ижевск - 2006 | Диссертация | 2006 | Россия | docx/pdf | 1.85 Мб
 4. Оценка эффективности расходов бюджета (на примере Свердловской области)
  Стрюченко Евгений Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Екатеринбург - 2006 | Диссертация | 2006 | Россия | docx/pdf | 9.45 Мб
 5. Бюджет как основа финансовой системы субъекта Российской Федерации: правовые аспекты
  Арбатская Юлия Валерьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Иркутск - 2003 | Диссертация | 2003 | Россия | docx | 0.46 Мб
 6. Ответы по предмету Бюджетная система РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.22 Мб
 7. Ответы к зачету по предмету Бюджетная система РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.03 Мб
 8. Бюджетная система Российской Федерации. Лекции
  | Лекция | | Россия | docx | 0.04 Мб
 9. Ответы по предмету - Бюджетная система РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.05 Мб
 10. Бюджетная система РФ
  | Лекция | | Россия | docx | 0.07 Мб
 11. Ответы по дисциплине «Бюджетная система РФ»
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.2 Мб
 12. Бюджетная система России. Лекции
  | Лекция | | Россия | docx | 0.47 Мб
 13. Ответы к экзамену - Бюджетная система РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.65 Мб
 14. Бюджетная система России
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.03 Мб
 15. Ответы на экзаменационные вопросы по дисциплине Бюджетная система РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.61 Мб
 16. Бюджетная система РФ
  | Лекция | | Россия | docx | 0.15 Мб
 17. Відповіді до ДЕК з дисципліни “Бюджетна система”
  | Ответы к госэкзамену | | Украина | docx | 0.13 Мб
 18. Суть бюджетной системы
  | Лекция | | Украина | docx | 0.03 Мб
 19. Питання до державного іспиту з бюджетної системи України
  | Ответы к госэкзамену | | Украина | docx | 0.09 Мб
 20. Бюджетний менеджмент України
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.14 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Фондовые биржи - Фондовый рынок -