Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Організація обліку, контролю й аналізу

 

Фаріон І.Д., Перевозова І.В.

Організація обліку, контролю й аналізу

Навчальний посібник. / За редакцією доктора економічних наук, професора І. Д. Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 714 с.

Учебное пособие | 2007 | Украина | docx | 5.06 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

Вступ 3
Тема 1.
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Організаційні передумови створення підприємства . 5
1.2. Порядок реєстрації підприємства 18
Контрольні вправи до теми 1 . 27
Тема 2.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ РЕҐЛАМЕНТИ:
РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ 29
2.1. Класифікація організаційних реґламентів
з обліку, контролю та аналізу . 29
2.2. Розробка організаційних реґламентів 33
2.3. Особливості розробки графіків, інструкцій
та інших документів 39
2.4. Організація роботи виконавців необлікових підрозділів
з виконання ними облікових робіт . 40
Контрольні вправи до теми 2 42
Тема 3.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА
БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ 43
3.1. Загальні положення організації обліку
та побудови бухгалтерської служби 43
3.2. Форми організаційної побудови та структура
бухгалтерії . 47
3.3. Типи організаційних структур . 50
3.4. Особливості побудови структури підрозділів
бухгалтерського обліку у великих господарствах 53
3.5. Госпрозрахункові (централізовані) бухгалтерії . 54
Контрольні вправи до теми 3 55
Тема 4.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ОБЛІКОВИХ,
КОНТРОЛЬНИХ Й АНАЛІТИЧНИХ СЛУЖБ . 57
4.1. Принципи, вимоги й елементи організації праці
виконавців, які здійснюють бухгалтерський облік,
контроль та аналіз . 57
4.2. Особливості організації роботи керівника відділу
(служби, управління, департаменту)
обліку, контролю й аналізу 71
Контрольні вправи до теми 4 . 74
Тема 5.
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ,
КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ 76
5.1. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у системі
управління господарством 76
5.2. Зміст і передумови організації бухгалтерського
обліку, аналізу та контролю 80
5.3. Системний підхід до організації бухгалтерського
обліку, контролю й аналізу 82
5.4. Предмет організації бухгалтерського обліку,
контролю й аналізу 87
5.5. Об’єкти організації бухгалтерського обліку,
контролю й аналізу . 91
5.6. Формування облікової політики підприємства 95
Контрольні вправи до теми 5 98
Тема 6.
ЗАГАЛЬНА ПОБУДОВА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ . 99
6.1. Облікові номенклатури
як об’єкти організації облікового процесу . 99
6.2. Організація носіїв облікової інформації 103
6.3. Організація руху носіїв облікових номенклатур.
Документообіг 106
6.4. Форми організації облікового процесу . 118
6.4.1. Сутність форми організації облікового процесу 118
6.4.2. Меморіально-ордерна форма організації обліку 122
6.4.3. Журнально-ордерна форма
організації бухгалтерського обліку 124
Контрольні вправи до теми 6 131
Тема 7.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ . 133
7.1. Порядок формування статутного капіталу 133
7.2. Порядок зміни статутного капіталу . 142
Контрольні вправи до теми 7 146
Тема 8.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ . 148
8.1. Організація обліку основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів 150
8.2. Організація обліку нематеріальних активів . 159
Контрольні вправи до теми 8 160
Тема 9.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ 162
9.1. Завдання організації обліку запасів та методи
їх оцінки 162
9.2. Організація складського обліку 164
9.3. Документування операцій із руху запасів . 166
9.3.1. Документальне оформлення оприбуткування
цінностей . 169
9.3.2. Оформлення відпуску матеріалів 174
9.4. Відображення руху запасів у регістрах обліку
і звітності . 182
Контрольні вправи до теми 9 183
Тема 10.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ,
РОЗРАХУНКІВ ТА ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ 185
10.1. Організація обліку грошових коштів та розрахунків . 185
10.1.1. Документування операцій з руху
грошових коштів 185
10.1.2. Організація роботи в касі 187
10.1.3. Організація обліку грошових коштів
на рахунках у банку . 194
10.2. Організація обліку дебіторської заборгованості . 199
10.2.1. Завдання та передумови організації
дебіторської заборгованості 199
10.2.2. Документування дебіторської заборгованості . 202
10.3. Відображення коштів та розрахунків у регістрах
обліку й звітності 207
Контрольні вправи до теми 10 . 207
Тема 11.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ 209
11.1. Завдання і принципи організації обліку праці
та її оплати . 209
11.2. Організація роботи кадрової служби на підприємстві . 210
11.3. Порядок укладання договорів, що регулюють
трудові відносини 215
11.4. Облік використання робочого часу . 227
11.5. Порядок оформлення та розрахунку відпусток . 231
11.6. Порядок проведення нарахувань
за листками непрацездатності 241
11.7. Призначення та виплата пенсій працівникам 247
Контрольні вправи до теми 11 . 249
Тема 12.
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО КОНТРОЛЮ . 251
12.1. Мета і завдання проведення бухгалтерського
контролю та його забезпечення . 251
12.2. Організаційна побудова контрольного процесу . 255
Контрольні завдання до теми 12 . 262
Тема 13.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 264
13.1. Завдання інвентаризації та порядок її планування . 264
13.2. Методика проведення та документування
інвентаризації 268
13.3. Методика проведення інвентаризації окремих видів
активів і зобов’язань . 278
Контрольні вправи до теми 13 288
Тема 14.
ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 290
14.1. Нормативне регулювання матеріальної
відповідальності 290
14.2. Поняття і види матеріальної відповідальності 291
14.3. Порядок відшкодування матеріальних збитків . 295
Контрольні вправи до теми 14 . 299
Тема 15.
ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 300
15.1. Мета і завдання проведення
аналітичної роботи на підприємстві . 300
15.2. Загальна організаційна побудова аналітичного
процесу . 305
Контрольні вправи до теми 15 . 320
Тема 16.
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,
КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ ТА ЇХ РОЗВИТКУ 321
16.1. Основи організації проектування 321
16.2. Організація інформаційного забезпечення обліку 325
16.3. Ефективність автоматизації бухгалтерського обліку,
контролю й аналізу 331
16.4. Розрахунок витрат на розробку (прив’язування)
та впровадження проекту . 332
Контрольні завдання до теми 16 333
Тести з курсу «Організація обліку, контролю й аналізу» . 334
Відповіді на тести 365
Список використаної літератури 366
ДОДАТКИ: НОРМАТИВНА БАЗА 368
Додаток А
Установчий договір про створення і діяльність товариства
з обмеженою відповідальністю «Торнадо» 368
Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Торнадо»… 378
Договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування… 390
Реєстраційна картка суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи . 398
Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію)
– юридичної особи . 400
Інформаційне повідомлення про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності . 401
Довідка про включення до Єдиного Державного реєстру
підприємств та організацій України . 402
Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану
вартість 403
Заява для юридичних осіб (філій) . 404
Інформація про засновників 406
Довідка про взяття на облік платника податків . 408
Реєстраційна заява платника податку 409
Додаток до Інструкції про порядок обчислення і сплати
підприємствами, установами та громадянами збору
до Пенсійного фонду України, а також обліку
і витрачання його коштів . 413
Заява про реєстрацію підприємства, установи, організації
або фізичних осіб, які використовують працю найманих
працівників 415
Картка із зразками підписів та відбитком печатки . 417
Повідомлення від платника податків про відкриття (закриття)
рахунку в установі банку . 418
Додаток Б
Структура та зміст положення про центральну бухгалтерію
підприємства . 419
Бізнес-план газети «Нова влада» . 422
Положення про оплату праці . 440
Додаток В
Робоча інструкція головного бухгалтера 442
Робоча інструкція директора комерційного . 445
Робоча інструкція кур’єра 449
Робоча інструкція директора
(начальника, іншого керівника підприємства) . 452
Робоча інструкція адміністратора . 456
Робоча інструкція начальника відділу кадрів . 460
Робоча інструкція табельника 464
Робоча інструкція інженера з охорони праці . 467
Робоча інструкція конторського службовця (бухгалтера) . 471
Посадова інструкція економіста з договірних
та претензійних робіт . 475
Посадова інструкція бухгалтера-ревізора 479
Посадова інструкція бухгалтера 483
Робоча інструкція обліковця 487
Посадова інструкція касира . 490
Посадова інструкція юрисконсульта . 493
Посадова інструкція експедитора . 496
Посадова інструкція референта . 499
Посадова інструкція товарознавця 502
Посадова інструкція продавця непродовольчих товарів 505
Посадова інструкція продавця продовольчих товарів 508
Посадова інструкція оператора комп’ютерного набору . 511
Посадова інструкція завідувача складу . 514
Посадова інструкція комірника 517
Додаток Г
Зведений графік аналітичних робіт у бухгалтерії підприємства 520
Індивідуальний графік роботи бухгалтера
з обліку праці та заробітної плати . 520
Додаток Д
Схема організаційної структури облікового апарату
і контрольно-ревізійних підрозділів підприємства . 523
Норми часу на ведення бухгалтерського обліку . 524
Нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку . 560
Додаток Е
Наказ № 1-Б/О
Про облікову політику 566
Додаток Є
Проектування платіжної відомості . 604
Склад і характеристика реквізитів документа,
що проектується 605
Додаток Ж
Витяг з графіку документообігу з обліку статутного капіталу 608
Додаток З
Схема класифікації основних засобів за ознаками
належності сфери застосування цільового призначення
функціональної ролі та використання 609
Додаток І
Витяг з графіку документообігу руху основних засобів . 610
Додаток Ї
Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення)
основних засобів . 611
Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих
та модернізованих об’єктів 613
Акт на списання основних засобів . 615
Акт на списання автотранспортних засобів . 617
Акт про установку, пуск і демонтаж будівельної машини . 621
Інвентарна картка обліку основних засобів . 623
Картка обліку руху основних засобів . 624
Інвентарний список основних засобів 626
Розрахунок амортизації по автотранспорту . 627
Додаток Й
Витяг зі зведеного графіка документообігу з обліку
сировини і матеріалів 628
Функціональні та інформаційні взаємовідносини
працівників сектору обліку з працівниками інших
підрозділів (підприємств) 628
Додаток К
Довіреність 630
Прихідний ордер 631
Лімітно-забірна карта . 632
Вимога 634
Матеріальний звіт 635
Карточка складського обліку матеріалів . 637
Рахунок-фактура . 638
Товарно-транспортна накладна . 639
Накладна 640
Товарний чек . 641
Додаток Л
Прибутковий касовий ордер . 642
Видатковий касовий ордер . 643
Об’ява про внесення готівки . 644
Платіжне доручення . 645
Платіжна вимога-доручення . 646
Платіжна вимога 647
Платіжна відомість на видачу авансу/зарплати . 648
Чек . 649
Додаток М
Положення про оплату праці працівників ТОВ «Торнадо» 650
Додаток Н
Типова форма контракту з працівником . 652
Додаток О
Схема організації обліку наявності та руху трудових ресурсів . 658
Витяг з Графіка документообігу з обліку праці та її оплати 659
Наказ (розпорядження) про прийом на роботу 661
Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу 663
Наказ (розпорядження) про надання відпустки 665
Наказ (розпорядження) про припинення
трудового договору (контракту) 667
Записка про надання відпустки 669
Розрахунок оплати відпустки . 670
Особовий рахунок робітників та службовців 671
Особова картка 672
Розрахунково-платіжна відомість . 674
Табель 676
Додаток П
Проект висновку судово-бухгалтерської експертизи
по цивільній справі . 678
Об’єкти контролю розрахунків за заробітною платою . 686
Перелік контрольних номенклатур розрахунків
за заробітною платою . 687
Джерела контролю розрахунків за заробітною платою 688
Додаток Р
Графік проведення річної інвентаризації основних засобів . 689
Додаток С
Інвентарний опис товарно-матеріальних цінностей . 690
Додаток Т
Договір про повну матеріальну відповідальність 693
Додаток У
Програма робіт з проведення аналізу фінансового стану
підприємства . 695
Джерела інформації для проведення аналізу використання
основних засобів 695
Методика розрахунку показників фінансового стану
підприємства 696

Учебное пособие | 2007 | Украина | docx | 5.06 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Організація обліку, контролю й аналізу

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Бухгалтерский учет, статистика:

 1. Ответы к экзамену по дисциплине Бухгалтерский учет, анализ и аудит
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 1.66 Мб
 2. Бухгалтерский учет. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 1.13 Мб
 3. Развитие балансовых обобщений на основе метода полиоценки
  Ульянова Наталья Васильевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.39 Мб
 4. Ответы к экзамену по бухгалтерскому учету
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.15 Мб
 5. Теория и методология управленческого учета в условиях кризисных процессов экономики
  Бобрышев Алексей Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Ставрополь - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 9.1 Мб
 6. Генезис бухгалтерского учета в общественном секторе экономики
  Львова Дина Алексеевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Санкт-Петербург - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 5.76 Мб
 7. Шпаргалка по предмету Бухгалтерская (финансовая) отчетность
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.12 Мб
 8. Бухгалтерская отчетность
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.16 Мб
 10. Развитие управленческого учета в рамках концепции Кайдзен
  Моисеенко Андрей Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Краснодар - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 12.39 Мб
 11. Система резервирования в бухгалтерском учете сельскохозяйственных организаций
  Поликарпова Елена Петровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Нижний Новгород - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 2.59 Мб
 12. Методика выявления искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности
  Гордеева Александра Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 2.01 Мб
 13. Развитие методики формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности организации в соответствии с требованиями МСФО
  Карецкий Алексей Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ростов-на-Дону - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 7.05 Мб
 14. Формирование системы стратегического учета на инновационных предприятиях
  Халын Анна Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ростов-на-Дону - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 7.01 Мб
 15. Развитие методики учета и аудита затрат во вспомогательных производствах коммерческой организации
  Пилипенко Мария Николаевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ростов-на-Дону - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 4.2 Мб
 16. Ответы на Гос. экзамен по предмету Учет и Аудит
  | Ответы к госэкзамену | 2010 | Россия | docx | 0.95 Мб
 17. Теория, организация и методика операционного аудита хозяйствующих субъектов
  Ситнов Алексей Александрович | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Москва - 2009 | Диссертация | 2009 | Россия | docx/pdf | 13.76 Мб
 18. Конспект лекций по дисциплине Бухгалтерская (финансовая) отчетность
  | Лекция | 2008 | Россия | docx | 0.31 Мб
 19. Методология и организация стоимостного измерения капитала в бухгалтерском учете
  Туякова Зауреш Серккалиевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Оренбург - 2008 | Диссертация | 2008 | Россия | docx/pdf | 22.71 Мб
 20. Теория и практика конвергенции учета
  Владимирец Анастасия Анатольевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург - 2008 | Диссертация | 2008 | Россия | docx/pdf | 5.76 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -