Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Відповіді - Правові основи підприємницької діяльності

 
Відповіді - Правові основи підприємницької діяльності

Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.07 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

Визначення та ознаки комерційної діяльності.
Принципи комерційної діяльності:
Поняття, система та особливості законодавства, що регулює підприємницьку діяльність.
Поняття та види суб’єктів підприємницької діяльності. Організаційні форми підприємництва.
Відокремленні підрозділи суб’єктів підприємництва
Підприємство як організаційна форма господарюв:
Види підприємств залежно від форм власності.
Види підприємств залежно від способу утворення та формування статутного фонду.
Види підприємств у залежності від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік.
Загальна характеристика господарських товариств.
Товариством з додатковою відповідальністю
Акціонерне товариство.
ТОВ
Товариство з додатк відповід.
Повне товариство.
Командитне товариство
Поняття та види підприємств колективної власності. Виробничий кооператив.
Поняття та види об’єднань підприємств.
Фізична особа – підприємець (громад. як суб’єкт господарюв).
Утворення суб’єктів підприємництва.
Установчі документи суб’єктів підприємництва.
Легітимація суб’єктів підприємницької діяльності.
Припинення та загальний порядок лікв суб’єкта підприємництва.
Порядок розрахунків з кредиторами у разі лікв суб’єкта підприємництва.
Поняття та види зобов’язань у сфері підприємницької діяльності.
Майново-господарські зобов’язання суб’єктів підприємництва.
Організаційно-госп зобов’язання суб’єктів підприємництва-
Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів підприємництва.
Публічні зобов’язання суб’єктів підприємництва
Підстави виникнення цив та госп зобов’язань у сфері підприємництва.
Виконання цив та господ зобов’язань у сфері підприємництва.
Припинення цивільних та господарських зобов’язань у сфері підприємництва.
Поняття та види договорів у сфері підприємницької діяльності.
Порядок укладання договорів у сфері підприємн діяльності.
Порядок зміни та розірвання договорів у сфері підприємн діяльності.
Свобода договору у сфері підприємництва.“
Зміст договорів у сфері підприємн діяльності.
Істотні умови підприємницького договору.
Звичайні та випадкові умови підприємницького договору.
Форма договорів у сфері підприємницької діяльності.
Система оподаткування України та обов’язкові елементи податкового закону.
Загальнодержавні податки та збори:
Місцеві податки і збори.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.
Визначення та ознаки банкрутства.
Сторони та інші учасники у справі про банкрутство:
Стадії провадження у справах про банкрутство:
Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство.
Держ контроль та нагляд за підприємн діяльністю.
Засоби державного регулювання підприємницької діяльності.
Антимонопольно-конкурентне законодавство України. Складається
Конкуренція у сфері підприємництва та монопольне (домінуюче) становище суб’єктів підприємництва на ринку товару.
Правопорушення законодавства про захист економічної конкуренції та відповідальність за них.
Правопорушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та відповідальність за них.
Поняття та види юр відповід суб’єктів підприємництва.
Поняття та принципи відповідальності учасників господарських відносин.
Підстави та межі відповід учасників господарських відносин.
Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності1.
Відшкодування збитків.
Штрафні санкції.
Оперативно-господарські санкції.
Адміністративно-господарські санкції.
Особлив правового регулюв ЗЕД. Зовнішньоекономічні договори.
Поняття та механізм захисту прав і законних інтересів суб‘єктів підприємницької діяльності та споживачів
Способи захисту прав і законних інтересів суб‘єктів підприємницької діяльності та споживачів.
Форми захисту прав і законних інтересів учасників відносин у сфері підприємництва.

Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.07 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Відповіді - Правові основи підприємницької діяльності

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Экономика предпринимательства:

 1. Реинжиниринг бизнес-процессов
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.02 Мб
 2. Основы бизнеса
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.14 Мб
 3. Реинжиниринг бизнес-процессов.
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.02 Мб
 4. Лекции по бизнес-планированию в строительной организации
  | Лекция | 2016 | docx | 0.28 Мб
 5. Ответы на вопросы к экзамену по Бизнес-планированию
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | docx | 0.07 Мб
 6. Ответы по предмету Бизнес-планирование
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | docx | 0.11 Мб
 7. Шпаргалка з предмету Бізнес-планування
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб
 8. Відповіді на екзамен по Бізнес плануванню
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 9. Бізнес-планування
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
 10. Ответы к зачету по бизнес - планированию
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | docx | 0.04 Мб
 11. Ответы к экзамену по бизнес-планированию
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | docx | 0.07 Мб
 12. Основы коммерческой деятельности РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.03 Мб
 13. Организация коммерческой деятельности
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.26 Мб
 14. Ответы - История предпринимательства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.2 Мб
 15. Бизнес-планирование. Лекции
  Череповец - 2009 г. | Лекция | 2009 | Россия | docx | 0.54 Мб
 16. Бізнес-планування. Конспект лекцій
  Колонтаєвський О.П., Самойленко І.О. | Харків: ХНАМГ, 2007 – 137с. | Лекция | 2007 | Украина | docx | 0.19 Мб
 17. Обеспечение устойчивого развития предприятий малого бизнеса на основе франчайзинга
  Суворов Дмитрий Олегович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург - 2006 | Диссертация | 2006 | Россия | docx/pdf | 2.56 Мб
 18. УМК по дисциплине «Методические основы разработки бизнес-плана»
  | Учебно-методические комплекс | | docx | 0.21 Мб
 19. Лекции по бизнес-планированию
  | Лекция | | docx | 0.12 Мб
 20. Ответы - Государственное регулирование малого и среднего бизнеса
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.05 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -