загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

6.5.1. Вимоги до договорів


Під час здійснення комісійної діяльності за цінними паперами торговці можуть укладати як договори на виконання разового замовлення, так і договори на обслуговування протягом певного терміну (далі - договір на обслуговування).
Договір на виконання разового замовлення укладається торговцем та клієнтом І передбачає виконання операції певного виду з конкретними цінними паперами.
Договір на обслуговування передбачає, ідо торговець протягом певного терміну виконуватиме разові замовлення клієнта. Разове замовлення (далі - замовлення) містить доручення клієнта надати послугу певного виду та виконати певну операцію з конкретними цінними паперами. Таке замовлення складається клієнтом у письмовій формі, підписується ним (його уповноваженою особою), а в разі, якщо клієнтом є юридична особа, також засвідчується його печаткою.
У договорі на виконання разового замовлення обов'язково має бути зазначена.
1. Номер та дату видачі торговцю дозволу на здійснення пильності по випуску та обігу цінних паперів.
2. Вид послуг, які торговець надає клієнту. Посередницькі послуги;
• і купівлі цінних паперів;
• з продажу цінних паперів;
• з обміну цінних паперів;
• інші, передбачені законодавством України.
Договір на разове замовлення може укладатися тільки на один із видів послуг.
3. Опис цінних паперів (у разі, якщо предметом договору є обмін дійних паперів, повинні бути зазначені описи обмінюваних цінних паперів) повинен містити:
• вид цінного папера;
• назву емітента цінного папера;
• номінальну вартість цінного папера (у національній чи іноземній валюті),
4. Умови виконання договору, то містять термін дії замовлення (у разі необхідності) та вид замовлення із зазначеного нижче переліку;
• ринкове замовлення на купівлю (РЗК) - замовлення купити цінні папери за мінімальною ціною;
• ринкове замовлення на продаж (РЗП) - замовлення продати цінні папери іа максимальною ціною;
• лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) замовлення купити цінні папери за ціною, то не перевищує обумовлену;
• лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) замовлення продати шині папери за ціною, шо не нижче ніж обумовлена;
• стоп-замовлення на купівлю (СЗК) цінних паперів замовленні купити цінні папери в той момент. коли ціна досягне обумовленого рівня;
• стоп-замовлення на продаж (СЗП) цінних паперів - замовлення продати шині папери в той момент, коли ціна досягне обумовленої. рівня;
• замовлення на термін (ТЗ) - замовлення, яке ліс протягав встановленою терміну;
• відкрите замовлення (ВЗ) - замовлення, яке діє до моменту виконання або відкликання (відміни),
• інші, передбачені законодавством України.
5 Перелік обов'язків та прав сторін, у точу числі права клієнта в разі невиконання або неналежного виконання торговцем своїх обов'язків по відношенню до клієнта.
6. Положення про канали і порядок передачі інформації та зв'язку між клієнтом і торговцем, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримують зв'язок. Оперативне повідомлення про наданій доручення на виконання замовлення може здійснюватись будь-якими засобами зв'язку (крім телефонного).
7. Умови розрахунків та відсоток комісійної винагороди, яку торговець отримує від клієнта в разі належного виконаній договору.
8.
Відповідальність сторін і порядок розгляду спорів, а саме - обсяг відповідальності сторін, умови, при яких сторони звільняються під відповідальності, а також застереження щодо порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в промесі виконаній договору:
9. Термін дії. підстави для зміни та припинення поговору: визначення моменту, з якого договір набуває чинності, а також визначення підстав, за яких він може бути змінений або припинений та процедури дії сторін у тіпалку прийняття рішення про дострокове припинення договору тощо.
У договорі на обслуговування обов'язково повинно бути визначено:
• номер та дату видачі торговцю дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів;
• предмет договору - наданій посередницьких послуг щодо купівлі, продажу, обміну цінних паперів, інших операцій, не заборонених законодавством України;
умови розрахунків та відсоток комісійної винагороди для всіх видів замовлень, які торговець отримує від клієнта відповідно до договору на обслуговування.
Крім того, у договорі або замовленні можуть бути зазначені особливі умови виконання операції із зазначеного переліку:
обумовлений про право торговця діяти на свій розсуд - дає право торговцю виконати договір або замовлення клієнта негайно або відкласти Його виконання до більш сприятливої кон'юнктури на ринку цінних паперів. При такому обумовлені торговець не несе відповідальності за невиконання замовлення в обумовлені терміни або за встановленою в ньому ціною;
обумовлення "виконати або відмінити" - договір або замовлення повинно бути виконано негайно в повному обсязі, зазначеному в договорі або замовленні, або не повинно виконуватися взагалі;
обумовлення "виконати негайно або відмінити" - договір або замовлення повинно бути виконано навіть у неповному обсязі, решту анульовано.
обумовлення "виконати в повному обсязі або відмінити" - договір та/або замовлення повинно бути виконано в повному обсязі або не виконуватися взагалі, але не означає, що договір або замовлення повинно виконуватися негайно;
обумовлення "у момент відкриття" (або "у момент закриття") - договір та/або замовлення повинно бути виконано в числі перших (або в числі останніх) після відкриття операційного дня (якщо договір або замовлення передбачає Його виконання тільки в межах організаційного ринку);
обумовлення "ціну не знижувати" (або "ціну не підвищувати") -ціна, зазначена в договорі або замовленні, не повинна коригуватися в разі дроблення акцій або з інших непередбачених обставин.
Договори, що укладаються торговцем, крім цифрової нумерації, повинні містити додаткову літеру:
до номера договору на здійснення комісійної діяльності за цінними паперами додасться літера "К";
до номера договору торговців з емітентом на організацію передплати (підписки) на цінні папери - "Е";
до номера договору, пов'язаного з операціями з цінними паперами, які торговець здійснює за власний рахунок—"Т";
до номера договору на управління активами інвестиційних фондів "У";
до номерів усіх інших договорів - "В".
Усі номери договорів у межах однієї серії повинні мати наскрізну нумерацію.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

6.5.1. Вимоги до договорів

 1. 6.5. Вимоги до договорів на здійснення комісійної діяльності за цінними паперами
  6.5. Вимоги до договорів на здійснення комісійної діяльності за цінними
 2. № 9. Дія міжнародних договорів України. Поняття та види міжнародних договорів України.
  Законом України від 11 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних договорів на території України" встановлено, що "укладені і належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід'ємну частину національного законодавства України і застосовуються в порядку, передбаченому для норм національного законодавства". Коли такий порядок не встановлено, пріоритет, згідно з нормами міжнародного
 3. 60. Посвідчення договорів застави нерухомого майна
  Застава — це спосіб забезпечення зобов'язань. Вона виникає внаслідок укладення договору чи на підставі закону. Договір про заставу укладається між кредитором (за-ставодержателем), з одного боку, та боржником чи його майновим поручителем (заставодавцем), з іншого. На підставі цього договору, за умови невиконання боржником своїх зобов'язань, заставодержатель для задоволення своїх вимог може
 4. 24. Посвідчення договорів застави
  Застава — це спосіб забезпечення зобов’язань. Вона виникає внаслідок укладення договору чи на підставі закону. Договір про заставу укладається між кредитором (заставодержателем), з одного боку, та боржником чи його майновим поручителем (заставодавцем), з іншого. На підставі цього договору, за умови невиконання боржником своїх зобов’язань, заставодержатель для задоволення своїх вимог може звернути
 5. Б. Інтерпретація договорів
  Проблеми інтерпретації відрізняються від проблем, пов'язаних з правилом «усного свідчення», оскільки вони включають не положення контракту поза письмовою формою, а визначення суті положень, що містяться у письмовій формі. Правило «усного свідчення» не відхиляє застосування усного доказу для інтерпретації або пояснення положень договору, що містяться у завершеній письмовій угоді. Але використання
 6. 59. Посвідчення договорів довічного утримання
  Договори довічного утримання посвідчуються державними нотаріусами з дотриманням загальних правил посвідчення договорів купівлі-продажу жилих будинків. При посвідченні договорів довічного утримання не застосовуються правила, викладені в абзаці першому пункту 40 цієї Інструкції. Посвідчуючи такі договори, державний нотаріус повинен перевірити, чи є відчужувач жилого будинку (квартири)
 7. Поняття та класифікація договорів.
  Розрізняють односторонні та двосторонні правочини. В односторонньому правочині виражається воля однієї особи (складання 70 Шіоніту, прийняття спадщини, відмова від прийняття спадщини). Млині поширеними були двосторонні правочини, або договори. Договір — двосторонній правочин, в якому виражена воля і горім, спрямована на виникнення, зміну або припинення цивільних Іірнн і обов’язків.
 8. 80. Посвідчення договорів на будівництво жилих будинків на праві приватної власності
  Договір на будівництво жилого будинку на праві приватної власності посвідчується на підставі проекту та плану забудови, погоджених з архітектурними органами, за наявності державного акта на право приватної власності на землю. Згадані документи, про огляд яких нотаріус робить відмітку, додаються до примірника договору, що видається забудовникові. При посвідченні договорів на будівництво жилих
 9. 22. Посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів
  Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів можуть провадити як державні нотаріуси, так і приватні. Такі договори посвідчуються нотаріусами незалежно від місця їхньої реєстрації. Договори купівлі-продажу транспортних засобів не підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню. Таке посвідчення є необхідним відносно договору дарування транспортних
 10. ТЕМА 11. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
  ТЕМА 11. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ КОНСПЕКТ
 11. № 2. Вимоги, на які позовна давність не розповсюджується.
  1) вимоги, що випливають з порушення особистих немайнових прав, але для захисту честі і гідності фізичних та юридичних осіб – 1 рік; 2) вимоги вкладників на вклади, внесені в кредитні установи; 3) на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров’ю громадянина, але відшкодовуються останні 3 роки; 4) про відшкодування радіаційної шкоди та в інших випадках, не передбачених
 12. 7.3.4. Вимоги до фінансового стану
  Вимоги до статутного Фонду. Статутний фонд Баику-члена ВС за станом балансу на останню звітну дату перед вступом до Членів ВС, а також на кожну звітну дату з моменту вступу до Членів ВС повинен задовольняти мінімальні вимоги НБУ до статутного фонду банку для здобуття валютної ліцензії. Вимоги беззбитковості. Діяльність Банку-члена ВС за останні два роки (чи за весь період діяльності у випадку,
 13. Спеціальні юридичні вимоги
  Спеціальні юридичні вимоги щодо актів управління витікають із приписів Конституції, законодавства України, міжнародних актів та угод. Це, по-перше, підзаконність актів управління. Вона виявляє себе втому, що юридична сила акту управління передається йому законом або нормативним актом органів виконавчої влади вищого рівня. Тому управлінський акт має точно і повністю відповідати меті, приписам,
 14. 25. Вимоги до актів публічної адміністрації.
  Основні вимоги: Акти публічної адміністрації мають відповідати законам і підзаконним актам органів державного управління вищого рівня. Має бути прийнятий компетентним органом у межіх його повноважень Видаватися у певному порядку з додержанням процесуальних правил Додержання певної форми акта (письмова і конклюдентна) Додаткові: Можуть бути видані лише за наявності спеціального дозволу
 15. Загальні вимоги
  А. Серед загальних вимог чільне місце посідає застосування системного підходу до вироблення (конструювання) приписів юридичних актів управління. При цьому сфера управління має розглядатися як система (об‘єкт управління, його суб‘єкти, відповідні зв‘язки, їхня структура, режим відповідальності тощо). Вихідним принципом системного підходу є погляд на будь-який об‘єкт управління як на систему, що
 16. Організаційно-технічні вимоги
  Організаційно-технічні вимоги полягають у дотриманні правил оформлення актів управління. Дотримання форми актів - одна з перших умов їхньої правомірності та дієвості. Правова форма акту управління - це спосіб зовнішнього вираження приписів органів управління. Це також спосіб викладення правового матеріалу в письмових актах (усередині їх). Видання актів з порушенням правової форми завдає значної
 17. № 13. Відповідальність юридичних осіб за невиконання чи неналежне виконання договорів та спричинення позадоговірної шкоди.
  Цивільно-правова відповідальність - це передбачений законом чи договором примусовий захід майнового характеру, який застосовується за невиконання чи неналежне виконання зобов'язання, з метою відновлення порушеного становища і задоволення інтересів потерпілого за рахунок правопорушника. Відповідальність є майновою і носить компенсаційний характер. Для юридичної особи передбачена самостійна майнова
 18. Основні вимоги до правозастосовчих актів
  Будь-яка діяльність плідна й ефективна, коли здійснюється з повним розумінням справи. Правозастосування також завжди зв'язане з з'ясуванням змісту правових вимог. Основними вимогами до правозастосовчих актів є: ЗАКОННІСТЬ - означає, що при рішенні конкретного випадку правозастосовчій орган повинний ґрунтуватися на визначеній нормі права (їх сукупності) прямо стосовної до розглянутої справи,
 19. 2. Вимоги процедури до діяльності адміністративнихорганів
  Встановлені Актом про адміністративні процесуальні норми вимоги до слухань застосовуються тільки до діяльності федеральних органів. Закони штатів щодо процедури адміністративного вирішення суперечок можуть застосовуватися до деяких дій адміністративних органів штатів. Взагалі ці вимоги значно перевищують конституційний мінімум. Багато аспектів діяльності місцевих адміністративних органів та
Портал "УЧЕБНИКИ БЕСПЛАТНО" © 2014-2015
info@sci.house
Рейтинг@Mail.ru