загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

6.5.1. Вимоги до договорів


Під час здійснення комісійної діяльності за цінними паперами торговці можуть укладати як договори на виконання разового замовлення, так і договори на обслуговування протягом певного терміну (далі - договір на обслуговування).
Договір на виконання разового замовлення укладається торговцем та клієнтом І передбачає виконання операції певного виду з конкретними цінними паперами.
Договір на обслуговування передбачає, ідо торговець протягом певного терміну виконуватиме разові замовлення клієнта. Разове замовлення (далі - замовлення) містить доручення клієнта надати послугу певного виду та виконати певну операцію з конкретними цінними паперами. Таке замовлення складається клієнтом у письмовій формі, підписується ним (його уповноваженою особою), а в разі, якщо клієнтом є юридична особа, також засвідчується його печаткою.
У договорі на виконання разового замовлення обов'язково має бути зазначена.
1. Номер та дату видачі торговцю дозволу на здійснення пильності по випуску та обігу цінних паперів.
2. Вид послуг, які торговець надає клієнту. Посередницькі послуги;
• і купівлі цінних паперів;
• з продажу цінних паперів;
• з обміну цінних паперів;
• інші, передбачені законодавством України.
Договір на разове замовлення може укладатися тільки на один із видів послуг.
3. Опис цінних паперів (у разі, якщо предметом договору є обмін дійних паперів, повинні бути зазначені описи обмінюваних цінних паперів) повинен містити:
• вид цінного папера;
• назву емітента цінного папера;
• номінальну вартість цінного папера (у національній чи іноземній валюті),
4. Умови виконання договору, то містять термін дії замовлення (у разі необхідності) та вид замовлення із зазначеного нижче переліку;
• ринкове замовлення на купівлю (РЗК) - замовлення купити цінні папери за мінімальною ціною;
• ринкове замовлення на продаж (РЗП) - замовлення продати цінні папери іа максимальною ціною;
• лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) замовлення купити цінні папери за ціною, то не перевищує обумовлену;
• лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) замовлення продати шині папери за ціною, шо не нижче ніж обумовлена;
• стоп-замовлення на купівлю (СЗК) цінних паперів замовленні купити цінні папери в той момент. коли ціна досягне обумовленого рівня;
• стоп-замовлення на продаж (СЗП) цінних паперів - замовлення продати шині папери в той момент, коли ціна досягне обумовленої. рівня;
• замовлення на термін (ТЗ) - замовлення, яке ліс протягав встановленою терміну;
• відкрите замовлення (ВЗ) - замовлення, яке діє до моменту виконання або відкликання (відміни),
• інші, передбачені законодавством України.
5 Перелік обов'язків та прав сторін, у точу числі права клієнта в разі невиконання або неналежного виконання торговцем своїх обов'язків по відношенню до клієнта.
6. Положення про канали і порядок передачі інформації та зв'язку між клієнтом і торговцем, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримують зв'язок. Оперативне повідомлення про наданій доручення на виконання замовлення може здійснюватись будь-якими засобами зв'язку (крім телефонного).
7. Умови розрахунків та відсоток комісійної винагороди, яку торговець отримує від клієнта в разі належного виконаній договору.
8.
Відповідальність сторін і порядок розгляду спорів, а саме - обсяг відповідальності сторін, умови, при яких сторони звільняються під відповідальності, а також застереження щодо порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в промесі виконаній договору:
9. Термін дії. підстави для зміни та припинення поговору: визначення моменту, з якого договір набуває чинності, а також визначення підстав, за яких він може бути змінений або припинений та процедури дії сторін у тіпалку прийняття рішення про дострокове припинення договору тощо.
У договорі на обслуговування обов'язково повинно бути визначено:
• номер та дату видачі торговцю дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів;
• предмет договору - наданій посередницьких послуг щодо купівлі, продажу, обміну цінних паперів, інших операцій, не заборонених законодавством України;
умови розрахунків та відсоток комісійної винагороди для всіх видів замовлень, які торговець отримує від клієнта відповідно до договору на обслуговування.
Крім того, у договорі або замовленні можуть бути зазначені особливі умови виконання операції із зазначеного переліку:
обумовлений про право торговця діяти на свій розсуд - дає право торговцю виконати договір або замовлення клієнта негайно або відкласти Його виконання до більш сприятливої кон'юнктури на ринку цінних паперів. При такому обумовлені торговець не несе відповідальності за невиконання замовлення в обумовлені терміни або за встановленою в ньому ціною;
обумовлення "виконати або відмінити" - договір або замовлення повинно бути виконано негайно в повному обсязі, зазначеному в договорі або замовленні, або не повинно виконуватися взагалі;
обумовлення "виконати негайно або відмінити" - договір або замовлення повинно бути виконано навіть у неповному обсязі, решту анульовано.
обумовлення "виконати в повному обсязі або відмінити" - договір та/або замовлення повинно бути виконано в повному обсязі або не виконуватися взагалі, але не означає, що договір або замовлення повинно виконуватися негайно;
обумовлення "у момент відкриття" (або "у момент закриття") - договір та/або замовлення повинно бути виконано в числі перших (або в числі останніх) після відкриття операційного дня (якщо договір або замовлення передбачає Його виконання тільки в межах організаційного ринку);
обумовлення "ціну не знижувати" (або "ціну не підвищувати") -ціна, зазначена в договорі або замовленні, не повинна коригуватися в разі дроблення акцій або з інших непередбачених обставин.
Договори, що укладаються торговцем, крім цифрової нумерації, повинні містити додаткову літеру:
до номера договору на здійснення комісійної діяльності за цінними паперами додасться літера "К";
до номера договору торговців з емітентом на організацію передплати (підписки) на цінні папери - "Е";
до номера договору, пов'язаного з операціями з цінними паперами, які торговець здійснює за власний рахунок—"Т";
до номера договору на управління активами інвестиційних фондів "У";
до номерів усіх інших договорів - "В".
Усі номери договорів у межах однієї серії повинні мати наскрізну нумерацію.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

6.5.1. Вимоги до договорів

 1. Конкурсні кредитори
  Конкурсні кредитори — це кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника. До конкурсних кредиторів належать також кредитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок правонаступництва за умови виникнення таких вимог до порушення провадження у справі про
 2. № 2. Вимоги, на які позовна давність не розповсюджується.
  1) вимоги, що випливають з порушення особистих немайнових прав, але для захисту честі і гідності фізичних та юридичних осіб – 1 рік; 2) вимоги вкладників на вклади, внесені в кредитні установи; 3) на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров’ю громадянина, але відшкодовуються останні 3 роки; 4) про відшкодування радіаційної шкоди та в інших випадках, не передбачених
 3. 25. Вимоги до актів публічної адміністрації.
  Основні вимоги: Акти публічної адміністрації мають відповідати законам і підзаконним актам органів державного управління вищого рівня. Має бути прийнятий компетентним органом у межіх його повноважень Видаватися у певному порядку з додержанням процесуальних правил Додержання певної форми акта (письмова і конклюдентна) Додаткові: Можуть бути видані лише за наявності спеціального дозволу
 4. № 80. Невиконання та неналежне виконання зобов’язань.
  Виконання зобов’язання покладається на боржника. Воно повинно бути виконане належним чином, тобто у визначений строк, визначеним способом, у встановленому місці, з виконанням усіх вимог щодо суб’єкта та предмета. Якщо при виконанні зобов’язання порушується одна з наведених вимог, то кредитор має право відмовитися від прийняття
 5. Стаття 391. Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань
  Злісна непокора законним вимогам адміністрації установи виконання покарань або інша протидія адміністрації у законному здійсненні її функцій особою, яка відбуває покарання у виді обмеження волі або у виді позбавлення волі, якщо ця особа за порушення вимог режиму відбування покарання була піддана протягом року стягненню у виді переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери) або
 6. Спеціальні юридичні вимоги
  Спеціальні юридичні вимоги щодо актів управління витікають із приписів Конституції, законодавства України, міжнародних актів та угод. Це, по-перше, підзаконність актів управління. Вона виявляє себе втому, що юридична сила акту управління передається йому законом або нормативним актом органів виконавчої влади вищого рівня. Тому управлінський акт має точно і повністю відповідати меті, приписам,
 7. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи
  (ст. 391). З об'єктивної сторони цей злочин полягає в злісній непокорі законним вимогам адміністрації виправної установи або іншій протидії адміністрації у законному здійсненні її функцій. Злісною непокорою, наприклад, є відмова від роботи без поважних причин, неодноразовість відмови вимогам адміністрації, демонстративність, зухвалість такої відмови. Під іншою протидією адміністрації слід
 8. 6.5. Вимоги до договорів на здійснення комісійної діяльності за цінними паперами
  6.5. Вимоги до договорів на здійснення комісійної діяльності за цінними
 9. № 119. Поняття та види застави.
  Застава – безпосередня передача або інше виділення боржником певного свого майна кредитору для забезпечення таким чином взятих зобов’язань, для гарантування можливості задоволення кредитором своєї вимоги за рахунок цього майна. Особа, яка майно в заставу, називається заставодавцем, а яка приймає – заставодержателем. Може виникати як в силу договору, так і в силу закону (застава вантажів у
 10. № 155. Елементи зобов'язання.
  В будь-якому зобов'язанні розрізняються такі елементи, як суб'єкти, об'єкт і зміст зобов'язання. Суб'єкти зобов'язання завжди конкретні. Це кредитор і боржник. Кредитором називають особу, якій належить право вимоги. Боржник — особа, яка несе обов'язок, що відповідає праву вимоги кредитора. Кредитор вправі свої вимоги пред'явити тільки боржникові. Об'єкти зобов'язань, як і кожного
 11. № 144. Способи виконання зобов'язань.
  Основним і нормальним способом припинення зобов'язання є його виконання, за допомогою чого досягається мета, заради якої і встанов-лювалося зобов'язання. У ЦК України підставою припинення зобов'язання визнається лише належне виконання, тобто виконання з дотриманням вимог щодо суб'єктів, предмета, строків, місця і способів виконання. Неналежне виконання не тягне за собою припинення зобов'язання.
 12. 2.3.2. Загальні вимоги до курсової роботи
  Курсова робота - це самостійне науково-практичне дослідження, що дає змогу оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці. Виконуючи роботу, студент має навчитися користуватися спеціальною літературою, самостійно її аналізувати й узагальнювати фінансову і статистичну звітність підприємства. Матеріал курсової роботи мусить бути викладений відповідно до вимог законів
 13. 2.5.4.Навчальні завдання
  Знайти статті Сімейного кодексу 2002р., в яких закріплено: умови укладення шлюбу перешкоди до укладення шлюбу порядок укладення шлюбу Ознайомитися зі змістом Правил реєстрації актів цивільного стану щодо реєстрації шлюбу Скласти перелік даних, які відображаються в заяві про реєстрацію шлюбу Скласти перелік перешкод до реєстрації шлюбу та юридичних наслідків порушення вимог сімейного кодексу
 14. 2. Злочини у сфері безпеки праці
  Порушення вимог законодавства про охорону праці в ст. 271 визначене як: . Основним безпосереднім об'єктом злочину є суспільні відносини, що забезпечують безпеку праці. Згідно зі стандартами - безпека праці це 1. Потерпілими від злочину можуть бути штатні працівники підприємства, тимчасові робітники та службовці, учні виробничого навчання, студенти, учні профтехучилищ, які проходять виробничу
 15. № 1. Порядок припинення юридичної особи.
  Юридична особа припиняє свою діяльність досягненням мети. Формами припинення є ліквідація та реорганізація. НПА, який регулює питання ліквідації та реорганізації (примусової та добровільної) – ЗУ “Про підприємства в Україні, “Про відновлення платоспроможності чи визнання боржника банкрутом. Підставою реорганізації може бути рішення засновника або органу юридичної особи, уповноваженого установчими
 16. Організаційно-технічні вимоги
  Організаційно-технічні вимоги полягають у дотриманні правил оформлення актів управління. Дотримання форми актів - одна з перших умов їхньої правомірності та дієвості. Правова форма акту управління - це спосіб зовнішнього вираження приписів органів управління. Це також спосіб викладення правового матеріалу в письмових актах (усередині їх). Видання актів з порушенням правової форми завдає значної
 17. 89. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради.
  Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. Об'єктом злочину є нормальна діяльність народних депутатів України та депутатів місцевих рад, парламентських комітетів і тимчасових слідчих комісій, а також їх авторитет. Потерпілим від цього злочину може бути: 1) народний депутат України; 2)депутат місцевої ради. Об'єктивна сторона виявляється у трьох
 18. Поняття та види застави
  Залог - один из наиболее эффективных способов обеспечения исполнения обязательств. Залогом называется правоотношение, а силу которого кредитор (залогодержатель) имеет право, в случае невыполнения должником обеспеченного залогом обязательства, получить удовлетворение от стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Сущность залога состоит в обособлении должником
 19. 85.Реалізація норм адміністративного права
  Реалізація норм – це практичне використання правил поведінки , що містяться в них, з метою регулювання управлінських відносин, тобто втілення у життя волевиявлення, що вони містять. Способи реалізації адміністративно – правових норм: Виконання – це активна поведінка суб’єкта адміністративних правовідносин щодо виконання юридичних обов’язків. Використання – це активна поведінка суб’єкта
Портал "УЧЕБНИКИ БЕСПЛАТНО" © 2014-2015
info@sci.house
Рейтинг@Mail.ru